Z dnia 2004-03-02

 • 4725/2004/IV/O - 2004-03-02
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4726/2004/IV/O - 2004-03-02
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4727/2004/IV/P - 2004-03-02
  przeznaczenia środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

 • 4728/2004/IV/U - 2004-03-02
  podpisania umowy z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A

 • 4729/2004/IV/U - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora robót elektrycznych na zadaniu "Przebudowa obiektów - Szkoła Podstawowa Nr 29"

 • 4730/2004/IV/U - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora robót sanitarnych na zadaniu "Przebudowa obiektów - Szkoła Podstawowa Nr 29"

 • 4731/2004/IV/U - 2004-03-02
  zmiany zarządzenia nr 3726/03/IV/U dotyczącego zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni"

 • 4732/2004/IV/U - 2004-03-02
  akceptacji treści aneksu 2/2004 do umowy na wykonanie usług w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno-naprawczych koryt rzek, potoków i rowów oraz stawów na terenie miasta Gdyni

 • 4733/2004/IV/K - 2004-03-02
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 4734/2004/IV/P - 2004-03-02
  powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • 4735/2004/IV/S - 2004-03-02
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 4736/2004/IV/S - 2004-03-02
  wyrażenia zgody na wykonanie naprawy neonu herbu miasta Gdyni

 • 4737/2004/IV/S - 2004-03-02
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup paliwa do samochodów służbowych

 • 4738/2004/IV/M - 2004-03-02
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kiejstuta 10, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 4739/2004/IV/M - 2004-03-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działdowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4740/2004/IV/M - 2004-03-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żarnowieckiej

 • 4741/2004/IV/M - 2004-03-02
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym (pawilon nr 229)

 • 4742/2004/IV/M - 2004-03-02
  upoważnienia Wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 49

 • 4743/2004/IV/M - 2004-03-02
  rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 9

 • 4744/2004/IV/M - 2004-03-02
  rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Huzarskiej 1B

 • 4745/2004/IV/M - 2004-03-02
  wykonania rozbiórki murowanej szopy przy ul. Chwarznieńskiej 176

 • 4746/2004/IV/M - 2004-03-02
  wykonania instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym w budynku przy ul. Kilińskiego 2-4

 • 4747/2004/IV/M - 2004-03-02
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-4

 • 4748/2004/IV/M - 2004-03-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4749/2004/IV/R - 2004-03-02
  utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji projektu USE - ME.GOV

 • 4750/2004/IV/O - 2004-03-02
  przyjęcia zaproponowanych programów profilaktycznych wraz z kryterium do realizacji w ramach budżetu na 2004 rok

 • 4751/2004/IV/M - 2004-03-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowodworskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4752/2004/IV/M - 2004-03-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4753/2004/IV/M - 2004-03-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Puckiej

 • 4754/2004/IV/M - 2004-03-02
  kontynuacji umowy dzierżawy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki wydzierżawiającego wynikające z umowy zawartej na grunt położony przy ul. Energetyków

 • 4755/2004/IV/U - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni"

 • 4756/2004/IV/U - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia pasa drogowego ul. Chwarznieńskiej

 • 4757/2004/IV/P - 2004-03-02
  zakupu wojskowych map topograficznych

 • 4758/2004/IV/K - 2004-03-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4759/2004/IV/K - 2004-03-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4760/2004/IV/P - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na przeprowadzenie konsultacji architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

 • 4761/2004/IV/S - 2004-03-02
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4762/2004/IV/O - 2004-03-02
  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych realizowanych w 2004 roku

 • 4763/2004/IV/R - 2004-03-02
  zawarcia porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 4764/2004/IV/O - 2004-03-02
  zakupu nagród dla laureatów IV edycji konkursu organizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich pt. "Morze moja mała i duża Ojczyzna"

 • 4765/2004/IV/P - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na tłumaczenie przysięgłe i zwykłe z j. polskiego na j. angielski dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu "budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

 • 4766/2004/IV/K - 2004-03-02
  przejęcia przez Urząd Miasta Gdyni czynności windykacyjnych z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień

 • 4767/2004/IV/O - 2004-03-02
  dofinansowania XI Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące

 • 4768/2004/IV/M - 2004-03-02
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na prowadzenie ekspozycji i sprzedaży samochodów w hali łukowej

 • 4769/2004/IV/M - 2004-03-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. 3-go Maja przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4770/2004/IV/M - 2004-03-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej 1-7 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 4771/2004/IV/O - 2004-03-02
  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt. "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"

 • 4772/2004/IV/M - 2004-03-02
  zmiany zarządzenia nr 3666/03/IV/3 dotyczącego upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej - Psyta zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 4773/2004/IV/M - 2004-03-02
  upoważnienia do podpisania protokołu rokowań i aktu notarialnego dotyczącego dołączenia nieruchomości gminnej położonej przy ul. Ejsmonda 14

 • 4774/2004/IV/M - 2004-03-02
  zmiany zarządzenia nr 3666/03/IV/3 dotyczącego upoważnienia Hanny Szóstakowskiej zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 4775/2004/IV/O - 2004-03-02
  powołania kierownika Żłobka "Niezapominajka"

 • 4776/2004/IV/M - 2004-03-02
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PWiK Sp. z o.o.

 • 4777/2004/IV/P - 2004-03-02
  zmiany zarządzenia nr 4446/04/IV/P dotyczącego udziału Gminy Miasta Gdyni jako organizatora VI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników

 • 4778/2004/IV/P - 2004-03-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic

 • 4779/2004/IV/U - 2004-03-02
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 4780/2004/IV/U - 2004-03-02
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EURO w trybie negocjacji na wybór wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 4781/2004/IV/U - 2004-03-02
  zmiany zarządzenia nr 4382/04/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "przebudowa obiektów - Szkoła Podstawowa nr 29"

 • 4782/2004/IV/S - 2004-03-02
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek Sharp

 • 4783/2004/IV/P - 2004-03-02
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji Ministerstwa Infrastruktury

 • 4784/2004/IV/K - 2004-03-02
  przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2003 r.

 • 4785/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ "BIK - MED" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4786/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Działki Leśne" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4787/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "U Źródła Marii" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4788/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4789/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Orłowo" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4790/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z Specjalistyczną PL "Śródmieście" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4791/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z "evi MED" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4792/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Dąbrowa Dąbrówka" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4793/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. Brudzinskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 4794/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z Zakładem Rehabilitacji Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zadania: gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia - "Stale sprawni"

 • 4795/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z PL "Dąbrowa Dąbrówka" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zadania: gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia - "Stale sprawni"

 • 4796/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z "VITA - MED." Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zadania: gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia - "Stale sprawni"

 • 4797/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z PL "Dąbrowa Dąbrówka" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4798/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4799/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z "VITA - MED." Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4800/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "U Źródła Marii" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4801/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Działki Leśne" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4802/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Witomino" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4803/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Obłuże II" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4804/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "GrabówekI" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4805/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Wzgórze Św. Maksymiliana" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4806/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Orłowo" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4807/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Chylonia" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4808/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Pogórze" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4809/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Śródmieście" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 4810/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z PL "Dąbrowa Dąbrówka" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia - II etap

 • 4811/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z "VITA - MED." Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia - II etap

 • 4812/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Obłuże II" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia - II etap

 • 4813/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z Zakładem Rehabilitacji Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia - II etap

 • 4814/2004/IV/O - 2004-03-02
  zawarcia umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych skierowanych do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi "Rośnij zdrowo" - w wieku przedszkolnym

 • 4815/2004/IV/M - 2004-03-02
  zatwierdzenia projektu umowy dotyczącej wykonania opinii w zakresie prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.03.2004