Z dnia 2004-02-24

 • 4641/2004/IV/S - 2004-02-24
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr SK/248/OB/10-W/2004 dotyczącej zakupu blankietów związanych z wykonaniem krajowego transportu drogowego

 • 4642/2004/IV/P - 2004-02-24
  zakupienia 55 egzemplarzy albumu "Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic" autorstwa Marii Sołtysik

 • 4643/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy o ekspozycję reklamy przy ul. Śląskiej zawartej z Cityboard Media

 • 4644/2004/IV/P - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie przysięgłe z j. angielskiego na j. polski oświadczenia - załącznika do wniosku o akceptację dofinansowania na realizację projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 4645/2004/IV/U - 2004-02-24
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej wraz z przyłączami i słupkami przyłączeniowymi, energetycznej nn i SN, trakcyjnej trolejbusowej oraz oświetlenia w ul. Świętojańskiej na odcinku od 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 4646/2004/IV/U - 2004-02-24
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4647/2004/IV/U - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu wodno-prawnego dot. przekroczenia Potoku Marszewskiego kanałem sanitarnym

 • 4648/2004/IV/P - 2004-02-24
  zakupu 80 egzemplarzy książki M. Sokołowskiej i W. Kwiatkowskiej pt. "Gdyńskie Cmentarze"

 • 4649/2004/IV/M - 2004-02-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie nakładów poczynionych w lokalu nr 3 położonym przy ul. Płk. Dąbka 37

 • 4650/2004/IV/M - 2004-02-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną

 • 4651/2004/IV/O - 2004-02-24
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla gdyńskich samorządowych szkół, które zostały przekształcone z dniem 1 września 2004 r.

 • 4652/2004/IV/O - 2004-02-24
  unieważnienia zarządzenia nr 4429/IV/04/O z 4.02.2004 r. oraz udzielenia zamówienia publicznego p. Magdalenie Morawskiej na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Cylkowskiego 5 przy SP 34

 • 4653/2004/IV/R - 2004-02-24
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałajacych w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni

 • 4654/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Bp. Dominika 16-22

 • 4655/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Władysława IV 7-15

 • 4656/2004/IV/M - 2004-02-24
  wykonania uchwały nr XII/458/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.10.1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców

 • 4657/2004/IV/M - 2004-02-24
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4658/2004/IV/M - 2004-02-24
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4659/2004/IV/M - 2004-02-24
  umorzenia zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokali użytkowych przy ul. Zamenhofa 13, ul. Morskiej 217, ul. Wawrzyniaka 2

 • 4660/2004/IV/M - 2004-02-24
  wyboru wykonawcy projektu budowlanego wewnętrznych instalacji gazu płynnego, tlenu i dwutlenku węgla w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 - zespół laboratoriów badawczo-diagnostycznych funkcjonujących w zakresie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 4661/2004/IV/M - 2004-02-24
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę zespołu laboratoriów badawczo-diagnostycznych funkcjonujących w zakresie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń II piętra budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 4662/2004/IV/M - 2004-02-24
  wykonania remontu posadzek toksycznych w mieszkaniu gminnym przy ul. Traugutta 2c/10

 • 4663/2004/IV/M - 2004-02-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 4665/2004/IV/M - 2004-02-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 4666/2004/IV/M - 2004-02-24
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliskiej

 • 4667/2004/IV/M - 2004-02-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej 102 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata

 • 4668/2004/IV/M - 2004-02-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4669/2004/IV/M - 2004-02-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starogardzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4670/2004/IV/M - 2004-02-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej (wejście na molo), ul. Przebendowskich, al. Zjednoczenia przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy

 • 4671/2004/IV/M - 2004-02-24
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mławskiej 11

 • 4672/2004/IV/M - 2004-02-24
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mławskiej 9

 • 4673/2004/IV/M - 2004-02-24
  rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia lokalu położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 4674/2004/IV/M - 2004-02-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Legionów

 • 4675/2004/IV/M - 2004-02-24
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Imbirowej 3 i ul. Rdestowej 12

 • 4676/2004/IV/M - 2004-02-24
  upoważnienia do podpisania protokołu uzgodnień i aktu notarialnego

 • 4677/2004/IV/M - 2004-02-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Gminy Miasta Gdyni - ul. Kaprów

 • 4678/2004/IV/P - 2004-02-24
  zmiany brzmienia zarządzenia nr 4353/04/P dotyczącego wykonania reklamy na tablicy zlokalizowanej przy Drodze Różowej

 • 4679/2004/IV/O - 2004-02-24
  zakupu nagród dla uczestników Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2

 • 4680/2004/IV/O - 2004-02-24
  zakupu nagród dla laureatów VI Konkursu Informatyczno - Technicznego "Info - Tech" organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące

 • 4681/2004/IV/O - 2004-02-24
  zakupu nagród dla uczestników Trójmiejskiego Konkursu Językowego organizowanego prze III Liceum Ogólnokształcące

 • 4682/2004/IV/O - 2004-02-24
  zakupu nagród dla uczestników konkursu "W kręgu mitów" organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 29

 • 4683/2004/IV/O - 2004-02-24
  zakupu nagród dla laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Gazetek Uczniowskich pod hasłem "Gdynia miastem bez nałogów" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 6

 • 4684/2004/IV/O - 2004-02-24
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 13

 • 4685/2004/IV/U - 2004-02-24
  partycypacji Gminy Miasta Gdynia w kosztach naprawy kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z Estakady Kwiatkowskiego

 • 4686/2004/IV/U - 2004-02-24
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Budowa odcinka ulicy Promiennej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4687/2004/IV/U - 2004-02-24
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Budowa ulicy Ks. Skargi" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4688/2004/IV/U - 2004-02-24
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Budowa odcinka ulicy Promiennej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4689/2004/IV/U - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie kolorowych kserokopii oraz kserokopii na foliach

 • 4690/2004/IV/U - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie opracowań ekofizjograficznych i aktualizację prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych w Wydziale Urbanistyki

 • 4691/2004/IV/P - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na utrzymanie na serwerze operatora serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy

 • 4692/2004/IV/R - 2004-02-24
  ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121 w 2004 roku

 • 4693/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy RP/11/RPR/11/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 4694/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy RP/12/RPR/12/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 4695/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy RP/14/RPR/14/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Bema

 • 4696/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy RP/13/RPR/13/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Świętojańskiej

 • 4697/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy RP/15/RPR/15/D/04 o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 4698/2004/IV/P - 2004-02-24
  akceptacji treści umowy RP/10/RPR/10/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Kuśnierskiej

 • 4699/2004/IV/O - 2004-02-24
  akceptacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego do 30.000 EURO w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Gdyni na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008 - 2011"

 • 4700/2004/IV/S - 2004-02-24
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4701/2004/IV/S - 2004-02-24
  wyrażenia zgody na zakup taśm do identyfikatorów

 • 4702/2004/IV/S - 2004-02-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Wolności

 • 4703/2004/IV/S - 2004-02-24
  wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów gwarancyjnych samochodów służbowych

 • 4704/2004/IV/U - 2004-02-24
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej - Chwaszczyńskiej - Źródło Marii

 • 4705/2004/IV/S - 2004-02-24
  wyrażenia zgody na zakup papieru ksero na rok 2004

 • 4706/2004/IV/S - 2004-02-24
  odrzucenia ofert nr 2 i 3 oraz unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów biurowych

 • 4707/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Marsz. Piłsudskiego

 • 4708/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. I AWP nr 1 lokal 1

 • 4709/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. I AWP nr 1 lokal 2

 • 4710/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. I AWP nr 1 lokal 3

 • 4711/2004/IV/M - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 13 lokal nr 2

 • 4712/2004/IV/U - 2004-02-24
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych

 • 4713/2004/IV/U - 2004-02-24
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EURO na pełnienie dozoru nad obiektem gminnym - zbiornikiem retencyjnym wód opadowych Nr 2 zlokalizowanym w Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 4714/2004/IV/S - 2004-02-24
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4715/2004/IV/K - 2004-02-24
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 4716/2004/IV/K - 2004-02-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zgody 10

 • 4717/2004/IV/R - 2004-02-24
  organizacji wizyty studyjnej partnera z Ystad w Gdyni w ramach projektu "Bałtycka scena letnia - nowa wizja teatru plenerowego"

 • 4718/2004/IV/M - 2004-02-24
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Władysława IV 23

 • 4719/2004/IV/S - 2004-02-24
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.02.2004