Z dnia 2004-02-17

 • 4580/04/IV/S - 2004-02-17
  wykonania zimowych panoramicznych zdjęć Gdyni

 • 4581/04/IV/S - 2004-02-17
  promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl.

 • 4582/04/IV/P - 2004-02-17
  udziału Gminy Miasta Gdyni w targach turystycznych "Tur 2004" w Goteborgu

 • 4583/04/IV/P - 2004-02-17
  obsługi stoiska promocyjnego Gminy Miasta Gdyni przez Fundację Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni podczas targów turystycznych "Tur 2004" w Goteborgu

 • 4584/04/IV/S - 2004-02-17
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup książki Eugeniusz Kwiatkowskiego "Dziennik lipiec 1939 - sierpień 1940"

 • 4585/04/IV/S - 2004-02-17
  upoważnienia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

 • 4586/04/IV/U - 2004-02-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EDURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pierwoszynie"

 • 4587/04/IV/U - 2004-02-17
  aneksu do umowy KB/22/UG/8/W/2003 na dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulic na terenie Gminy Miasta Gdyni

 • 4588/04/IV/U - 2004-02-17
  aneksu do umowy KB/1/UG/1/W/2003 na całoroczną konserwację i eksploatację oświetlenia ulic, placów i schodów na terenie Gminy Miasta Gdyni

 • 4589/04/IV/U - 2004-02-17
  zmiany zarządzenia nr 4106/03/IV/U dotyczącego powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 4590/04/IV/K - 2004-02-17
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na usuwanie, holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art.50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • 4591/04/IV/K - 2004-02-17
  wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli w roku 2004

 • 4592/04/IV/O - 2004-02-17
  zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia

 • 4593/04/IV/S - 2004-02-17
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4594/04/IV/M - 2004-02-17
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie adaptacji części drugiego piętra budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 na zespół laboratoriów badawczo - diagnostycznych

 • 4595/04/IV/M - 2004-02-17
  wykonania orzeczenia technicznego stanu tarasu budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 w Gdyni

 • 4596/04/IV/M - 2004-02-17
  wyrażenia zgody na przekazanie środków pieniężnych Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Wydział Ksiąg Wieczystych

 • 4597/04/IV/M - 2004-02-17
  akceptacji aneksu do umowy KB/557/MB/9/W/2003 na wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych piętra budynku przy ul. Opata Hackiego 13

 • 4598/04/IV/M - 2004-02-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENERGII Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Myśliwskiej

 • 4599/04/IV/M - 2004-02-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4600/04/IV/M - 2004-02-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4601/04/IV/M - 2004-02-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Manganowej 25

 • 4602/04/IV/M - 2004-02-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 7 - 15

 • 4603/04/IV/M - 2004-02-17
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Partyzantów

 • 4604/04/IV/M - 2004-02-17
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Śląskiej

 • 4605/04/IV/M - 2004-02-17
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy Skwerze Kościuszki 13

 • 4606/04/IV/M - 2004-02-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4607/04/IV/M - 2004-02-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4608/04/IV/K - 2004-02-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4609/04/IV/K - 2004-02-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4610/04/IV/O - 2004-02-17
  dofinansowania organizacji VIII Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych

 • 4611/04/IV/M - 2004-02-17
  zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Bp. Dominika 29

 • 4612/04/IV/P - 2004-02-17
  zawarcia aneksu do umowy Nr KB/57/PON/1/w/2004, Nr KB/58/PON/2/w/2004, Nr KB/59/PON/3/w/2004

 • 4613/04/IV/U - 2004-02-17
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "budowa ulicy Ks. Siega w Gdyni" realizowanego na zasadach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4614/04/IV//O - 2004-02-17
  wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 na zawarcie umowy użyczenia z Komendą Miejską Straży Pożarnej na korzystanie ze szkolnej sali gimnastycznej

 • 4615/IV/04/P - 2004-02-17
  zawarcia aneksu do umowy Nr KB/102/OK./12/w/2004 pomiędzy Gminą Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących, ich rodzin i przyjaciół EFFETHA

 • 4616/04/IV/S - 2004-02-17
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych w Sali Mieszkańców Urzędu

 • 4617/04/IV/S - 2004-02-17
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zainstalowania urządzeń wentylacyjnych w Sali Obsługi Mieszkańców

 • 4618/04/IV/U - 2004-02-17
  Gdyni w sprawie uregulowania należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę Trasy Kwiatkowskiego - III etap

 • 4619/04/IV/U - 2004-02-17
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka ulicy Zielonej w rejonie bud. nr 51A-51F w Gdyni.

 • 4620/04/IV/U - 2004-02-17
  zatwierdzenia wyników konkursu na wybór autora koncepcji wielobranżowej Bałtyckiej Sceny Letniej w Gdyni

 • 4621/04/IV/U - 2004-02-17
  zlecenia wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz ekspertyzy geotechnicznej dot. przyczyny wystąpienia osuwiska przy ul. Tetmajera wraz z koncepcją odbudowy i zabezpieczenia skarpy

 • 4622/04/IV/U - 2004-02-17
  zmiany zarządzenia nr 4431/2004/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 4623/04/IV/S - 2004-02-17
  zakupu usług szkoleniowych

 • 4624/04/IV/M - 2004-02-17
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji części II pietra budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 na zespół laboratoriów badawczo-diagnostycznych funkcjonujących w zakresie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 4625/04/IV/R - 2004-02-17
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Domu Dziecka w Gdyni w sprawie zwrotu kosztów używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych

 • 4626/04/IV/M - 2004-02-17
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 4627/04/IV/S - 2004-02-17
  udzielenia zamówienia publicznego na naprawę tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

 • 4628/04/IV/S - 2004-02-17
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w zakresie składu, druku i dostawy monitora Rady Miasta Gdyni

 • 4629/04/IV/S - 2004-02-17
  wyrażenia zgody na zakup mundurów szkoleniowo-koszarowych oraz wyposażenia dla OSP w Wiczlinie

 • 4630/04/IV/U - 2004-02-17
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Złotej wraz z uzbrojeniem

 • 4631/04/IV/S - 2004-02-17
  zakupu usługi szkoleniowej

 • 4632/04/IV/U - 2004-02-17
  zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 30.000 EURO na wykonanie dokumentacji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II - przebudowa toru 84"

 • 4633/04/IV/U - 2004-02-17
  zlecenia wykonania map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych obiektów drogowych

 • 4634/04/IV/P - 2004-02-17
  remontu kanalizacji sanitarnej w magazynie sprzętu obrony cywilnej i ratownictwa

 • 4635/04/IV/P - 2004-02-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 4636/04/IV/P - 2004-02-17
  przeznaczenia środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 21 na organizację międzyszkolnego konkursu "Ośmiu wspaniałych" oraz zakup nagród dla laureatów

 • 4637/04/IV/S - 2004-02-17
  unieważnienia postępowania nr EZP/340/257/S.A./03 oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie nowego postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków na indywidualne zamówienia, wizytówek i identyfikatorów dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 4638/04/IV/S - 2004-02-17
  zlecenia do czasu wyboru oferenta na wykonanie druków własnych, wizytówek i identyfikatorów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2004 r. o wartości do 6.000 EURO

 • 4639/04//IV/S - 2004-02-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na powielenie dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni"

 • 4640/04/IV/S - 2004-02-17
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortów okolicznościowych i wyrobów tortowych na uroczystości jubileuszowe w 2004 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.02.2004