Z dnia 2004-02-10

 • 4458/2004/IV/P - 2004-02-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na napisanie gdyńskiego informatora dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

 • 4459/2004/IV/U - 2004-02-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na powielenie dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 4460/2004/IV/U - 2004-02-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na powielenie dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 4461/2004/IV/O - 2004-02-10
  przyznania premii za IV kwartał 2003 r. dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 4462/2004/IV/O - 2004-02-10
  zmiany zarządzenia nr 4241/04/IV/O dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej

 • 4463/2004/IV/K - 2004-02-10
  podpisania umowy na wykonanie obowiązków inkasenta podatku od posiadania psa

 • 4464/2004/IV/K - 2004-02-10
  przekazania opłaty za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych

 • 4465/2004/IV/R - 2004-02-10
  przygotowania programu rozwoju transportu publicznego

 • 4466/2004/IV/S - 2004-02-10
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4467/2004/IV/M - 2004-02-10
  upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wojewody Wachowiaka 8 - 12

 • 4468/2004/IV/M - 2004-02-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4469/2004/IV/M - 2004-02-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bema 10 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4470/2004/IV/M - 2004-02-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dickmana

 • 4471/2004/IV/M - 2004-02-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łużyckiej

 • 4472/2004/IV/M - 2004-02-10
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Marsa

 • 4473/2004/IV/M - 2004-02-10
  zmiany uchwały nr 2723/97/II Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4474/2004/IV/M - 2004-02-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4475/2004/IV/S - 2004-02-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym TRAWERS

 • 4476/2004/IV/O - 2004-02-10
  zmiany zarządzenia nr 4119/03/IV/P dotyczącego przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4477/2004/IV/O - 2004-02-10
  zakupu nagród dla laureatów Gdyńskiego Przeglądu Zespołów Tańca Nowoczesnego

 • 4478/2004/IV/M - 2004-02-10
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - projektowany odcinek Trasy Kwiatkowskiego

 • 4479/2004/IV/R - 2004-02-10
  powołania Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Morskiej 112 B

 • 4480/2004/IV/O - 2004-02-10
  zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko kierownika Żłobka "Niezapominajka"

 • 4481/2004/IV/M - 2004-02-10
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "ENERGII" Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości Gruntowej położonej przy ul. Rdestowej

 • 4482/2004/IV/S - 2004-02-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na konserwację instalacji c.o i wod. - kan. Urzędzie Miasta Gdyni

 • 4483/2004/IV/S - 2004-02-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zakup trzech licencji programu Bantley Power Map

 • 4484/2004/IV/S - 2004-02-10
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych pracowników UM w 2004 i 2005 r.

 • 4485/2004/IV/M - 2004-02-10
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

 • 4486/2004/IV/U - 2004-02-10
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Kanalizacja sanitarna os. Witomino"

 • 4487/2004/IV/U - 2004-02-10
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Kanalizacja sanitarna os. Witomino"

 • 4488/2004/IV/S - 2004-02-10
  zakupu literatury i prasy fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2004

 • 4489/2004/IV/M - 2004-02-10
  ustalenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej

 • 4490/2004/IV/U - 2004-02-10
  zlecenia wykonania pomiarów natężenia ruchu kołowego na skrzyżowaniu ul. Morskiej z ul. Kcyńską

 • 4491/2004/IV/M - 2004-02-10
  zmiany uchwały nr 8436/02 Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 4492/2004/IV/M - 2004-02-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zakup znaków opłaty sądowej

 • 4493/2004/IV/M - 2004-02-10
  zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdyni

 • 4494/2004/IV/S - 2004-02-10
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi wprowadzenia PIN kodów centrali telefonicznej UM

 • 4495/2004/IV/O - 2004-02-10
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów służbowych

 • 4496/2004/IV/S - 2004-02-10
  wyrażenia zgody na zakup blankietów związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego

 • 4497/2004/IV/P - 2004-02-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację klubowych wieczorów jazzowych w Gdyni w roku 2004

 • 4498/2004/IV/M - 2004-02-10
  wystąpień o decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości przygotowywanych do zbycia i dzierżawy

 • 4499/2004/IV/S - 2004-02-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6000 EURO na wykonanie aktualizacji i rozbudowy systemu "WZDR-Gdynia"

 • 4500/2004/IV/S - 2004-02-10
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór podmiotu obsługującego dostawy licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy Ramowej Microsoft Select nr 90S60033 z dnia 20.01.2003 r.

 • 4501/2004/IV/P - 2004-02-10
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30000 EURO na obsługę UM w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 4502/2004/IV/K - 2004-02-10
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 4503/2004/IV/K - 2004-02-10
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2004 r.

 • 4504/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SP ZOZ SM im. J. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4505/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Grabówek" sp. z o.o. w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Grabówek" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4506/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana" sp. z o.o. w strukturze której funkcjonuje NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4507/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4508/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z "evi - MED." sp. z o.o. w Gdyni, w strukturze której funkcjonuje NZOZ Poliklinika evi-MED na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4509/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z "Przychodnią u Źródła Marii" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ "Przychodnia u Źródła Marii" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4510/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL Obłuże II sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ Przychodnia "Obłuże - Oksywie" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4511/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SANUS sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL Obłuże Leśne na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4512/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Pogórze" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje PL "Pogórze" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4513/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Lekarską Spółdzielnią Pracy w Gdyni przy ul. Warszawskiej 23 a na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4514/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPL "Śródmieście" sp. z o.o, w strukturze której funkcjonuje NZOZ SPL "Śródmieście" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4515/2004/IV/O - 2004-02-10
  projekt zarządzenia w sprawie zawarcia umowy z NZOZ PL "Działki Leśne" sp. z o.o. w Gdyni, w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Działki Leśne" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4516/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4517/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią Orłowo sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ "Przychodnia Orłowo" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4518/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Chylonia I" sp. z o.o. w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Chylonia I" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap

 • 4519/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - II etap

 • 4520/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPZOZ Szpitalem Morskim im. PCK na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - II etap

 • 4521/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPZOZ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni urodzonych w 1954 r. - program "Gdynia KARD" - konkurs na działalność specjalistycznych ośrodków kardiologicznych"

 • 4522/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o, w strukturze której funkcjonuje NZOZ Przychodnia "Dąbrowa - Dąbrówka" na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni urodzonych w 1954 r. - program "Gdynia KARD" - konkurs na działalność specjalistycznych ośrodków kardiologicznych"

 • 4523/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPZOZ Szpitalem Morskim im. PCK na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni urodzonych w 1954 r. - program "Gdynia KARD" - konkurs na działalność specjalistycznych ośrodków kardiologicznych"

 • 4524/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej SP Szpitalem Klinicznym AM w Gdańsku na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni urodzonych w 1954 r. - program "Gdynia KARD" - konkurs na działalność specjalistycznych ośrodków kardiologicznych"

 • 4525/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z VITA-MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ VITA-MED na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I - II

 • 4526/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Witomino" sp. z o.o. w Gdyni, w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Witomino" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I - II

 • 4527/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Grabówek" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Grabówek" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I - II

 • 4528/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Orłowo" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ Przychodnia "Orłowo" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I - II

 • 4529/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z "evi-MED" sp. z o.o. w Gdyni, w strukturze której funkcjonuje NZOZ Poliklinika evi-MED. na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4530/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z VITA-MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4531/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią u Źródła Marii sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4532/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o. w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4533/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL Obłuże II sp. z o.o. w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4534/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL Grabówek sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4535/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Wojskową SPL SPZOZ w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4536/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4537/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Orłowo" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4538/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL Chylonia I, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4539/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SANUS sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4540/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Pogórze" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4541/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Śródmieście" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4542/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPZOZ Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4543/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Śródmieście" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ "Śródmieście" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4544/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ PL Pogórze sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4545/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Chylonia I" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4546/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Orłowo" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4547/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4548/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Grabówek" sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Grabówek" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4549/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Witomino" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4550/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL Obłuże II sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4551/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Działki Leśne" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4552/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią u Źródła Marii" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4553/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SANUS sp. z o.o., w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL "Obłuże Leśne" na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4554/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z VITA-MED. Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4555/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 roku życia; etap I

 • 4556/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z VITA-MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4557/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4558/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Witomino" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4559/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią "Orłowo" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4560/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z LSP w Gdyni przy ul. Warszawskiej 23a na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4561/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SANUS sp. z o.o. w Gdyni, w strukturze której funkcjonuje NZOZ PL Obłuże Leśne na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4562/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Obłuże II z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4563/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4564/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Chylonia I" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4565/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ "Śródmieście" sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia

 • 4566/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPZOZ MSPR w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni

 • 4567/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z SPZOZ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni

 • 4568/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ " BIK MED w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954 - program "GDYNIA KARD" - badania przesiewowe realizowane w POZ"

 • 4569/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia uprawiających sport amatorsko

 • 4570/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Obłuże II z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia uprawiających sport amatorsko

 • 4571/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ " BIK MED w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia uprawiających sport amatorsko

 • 4572/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób nowotworowych piersi u kobiet w wieku 45 - 55 lat

 • 4573/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Działki Leśne" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób nowotworowych piersi u kobiet w wieku 45 - 55 lat

 • 4574/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób nowotworowych piersi u kobiet w wieku 45 - 55 lat

 • 4575/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z Przychodnią Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób nowotworowych piersi u kobiet w wieku 45 - 55 lat

 • 4576/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z PL "Obłuże II z o.o. w Gdyni, na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych skierowanych do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi "Rośnij Zdrowo"

 • 4577/2004/IV/O - 2004-02-10
  zawarcia umowy z NZOZ PL "Działki Leśne" sp. z o.o., na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych skierowanych do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi "Rośnij Zdrowo"

 • 4578/2004/IV/P - 2004-02-10
  wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych na rzecz byłych pracowników zlikwidowanych SP ZOZ - ów

 • 4579/2004/IV/R - 2004-02-10
  upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. pomocy instytucjonalnej MOPS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.02.2004