Z dnia 2004-02-04

 • 4368/2004/IV/S - 2004-02-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4369/2004/IV/S - 2004-02-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4370/2004/IV/P - 2004-02-04
  organizacji uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni w Teatrze Muzycznym

 • 4371/2004/IV/P - 2004-02-04
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego

 • 4372/2004/IV/P - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie projektów i opracowania graficznego materiałów promujących imprezy

 • 4373/2004/IV/P - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 4374/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/7/RPR/7/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV

 • 4375/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/9/RPR/9/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV

 • 4376/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/4/RPR/4/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Śląskiej

 • 4377/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/13/BG/01 dotyczącej ekspozycji reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 4378/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/8/RPR/8/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV

 • 4379/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/6/RPR/6/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 4380/2004/IV/P - 2004-02-04
  akceptacji treści umowy RP/5/RPR/5/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Śląskiej

 • 4381/2004/IV/U - 2004-02-04
  ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w roku 2004

 • 4382/2004/IV/U - 2004-02-04
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej Nr 29"

 • 4383/2004/IV/U - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania: "Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej Nr 29

 • 4384/2004/IV/U - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na uzupełnienie nawierzchni i chodników ul. Walerianowej

 • 4385/2004/IV/U - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę linii kablowej 15kV zasilających abonencką stację transformatorową dla potrzeb inwestycji pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 4386/2004/IV/U - 2004-02-04
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy KB/596/UI/205/W/2003 na dzierżawę terenów Nadleśnictwa w okresie realizacji inwestycji "Budowa zbiornika retencyjnego Krykulec"

 • 4387/2004/IV/U - 2004-02-04
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej

 • 4388/2004/IV/U - 2004-02-04
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza

 • 4389/2004/IV/U - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na publikację w prasie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

 • 4390/2004/IV/U - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na pokrywanie kosztów utrzymania oświetlenia schodów od ul. Korczaka do ul. Boh. Starówki Warszawskiej

 • 4391/2004/IV/R - 2004-02-04
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/17/MOPS/W/03 na realizację zadania prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 • 4392/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup części i urządzeń do bieżącej naprawy sprzętu komputerowego

 • 4393/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na roczną opiekę autorską programów komputerowych w Wydziale Dochodów

 • 4394/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na całodobowe korzystanie z połączeń z siecią TASK dla Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 4395/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym - "Płace - Umowy - Zlecenia"

 • 4396/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na roczną opiekę autorską nad systemami informatycznymi - gospodarka odzieżą, ewidencja sortów mundurowych, ewidencja podatku VAT

 • 4397/2004/IV/S - 2004-02-04
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na przeglądy gwarancyjne i naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 4398/2004/IV/S - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na naprawę samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 4399/2004/IV/M - 2004-02-04
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "ENERGII" Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości położonej przy ul. Korczaka

 • 4400/2004/IV/M - 2004-02-04
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dachowskiego

 • 4401/2004/IV/M - 2004-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Batalionów Chłopskich

 • 4402/2004/IV/M - 2004-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Batalionów Chłopskich

 • 4403/2004/IV/M - 2004-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Batalionów Chłopskich

 • 4404/2004/IV/M - 2004-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Suchej

 • 4405/2004/IV/M - 2004-02-04
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14,6 m2 zlokalizowanego w hali rybnej (pawilon nr 3)

 • 4406/2004/IV/M - 2004-02-04
  zmiany umowy dzierżawy nr TG/85/2002 zawartej z "Żeglugą Gdańską" Sp. z o.o. odnośnie dzierżawionej powierzchni części budynku zlokalizowanego przy al. Zjednoczenia

 • 4407/2004/IV/M - 2004-02-04
  wprowadzenia zmian w umowie dzierżawy nr TG/33/95 zawartej z NCR "Tornado".

 • 4408/2004/IV/M - 2004-02-04
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Przemyskiej

 • 4409/2004/IV/M - 2004-02-04
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 4 do umowy dzierżawy TG/35/94

 • 4410/2004/IV/M - 2004-02-04
  wykonania ogrzewania gazowego w mieszkaniu nr 10 i 11 w budynku przy ul. Bema 4

 • 4411/2004/IV/M - 2004-02-04
  wykonania remontu mieszkania gminnego nr 12 w budynku przy ul. Rolniczej 10 B

 • 4412/2004/IV/M - 2004-02-04
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 148

 • 4413/2004/IV/M - 2004-02-04
  zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego przy ul. Płk. Dąbka 52

 • 4414/2004/IV/K - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy Miasta Gdyni na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • 4415/2004/IV/K - 2004-02-04
  procedury postępowania z samochodami przejętymi na własność gminy na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • 4416/2004/IV/M - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na opracowanie zestawień znaków pomiarowych w układach współrzędnych stosowanych w Gdyni w latach powojennych

 • 4417/2004/IV/S - 2004-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek

 • 4418/2004/IV/S - 2004-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek i faxów

 • 4419/2004/IV/S - 2004-02-04
  unieważnienia postępowania oraz wyrażenia zgody na wszczęcie nowego w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek firmy Sharp

 • 4420/2004/IV/S - 2004-02-04
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wody mineralnej

 • 4421/2004/IV/S - 2004-02-04
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów elektrycznych w 2004 r.

 • 4422/2004/IV/U - 2004-02-04
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni"

 • 4423/2004/IV/U - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie w "Dzienniku Bałtyckim" ogłoszenia dotyczącego zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni

 • 4424/2004/IV/S - 2004-02-04
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 4425/2004/IV/S - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na zakup paneli kasjerskich

 • 4426/2004/IV/S - 2004-02-04
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/Rady Miasta Gdyni dotyczącej przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 4427/2004/IV/M - 2004-02-04
  przekazania środków finansowych na zakup materiałów budowlanych celem przeprowadzenia remontu sanitariatów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6

 • 4428/2004/IV/S - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na położenie pasków antypoślizgowych w łączniku oraz wymianę zniszczonych

 • 4429/2004/IV/O - 2004-02-04
  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Cylkowskiego 5 przy Szkole Podstawowej Nr 34

 • 4430/2004/IV/O - 2004-02-04
  powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Żłobka "Niezapominajka"

 • 4431/2004/IV/U - 2004-02-04
  przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 4432/2004/IV/S - 2004-02-04
  sprostowania treści zarządzenia nr 3400/03/IV/S dotyczącego zmiany zarządzenia nr 16/01/III Prezydenta Miasta Gdyni.

 • 4433/2004/IV/U - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EURO na usługi w zakresie bieżącego utrzymania tablic informacyjnych oznakowania wjazdów do miasta Gdyni

 • 4434/2004/IV/M - 2004-02-04
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Architektów 2-3 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 4435/2004/IV/S - 2004-02-04
  wyrażenia zgody na zakup wody mineralnej

 • 4436/2004/IV/S - 2004-02-04
  opłaty za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 4437/2004/IV/S - 2004-02-04
  unieważnienia postępowania oraz wyrażenie zgody na wszczęcie nowego w trybie zapytania o cenę na zakup druków akcydensowych w 2004 r.

 • 4438/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i projekcję podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni filmów uzasadniających wręczenie nagrody

 • 4439/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia "Czas Gdyni"

 • 4440/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni

 • 4441/2004/IV/S - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek grawerowanych do medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "za wybitne zasługi dla Gdyni"

 • 4442/2004/IV/O - 2004-02-04
  upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych

 • 4443/2004/IV/O - 2004-02-04
  zmiany zarządzenia nr 4182/04/IV/O dotyczącego przeprowadzenia likwidacji Izby Wytrzeźwień w Gdyni

 • 4444/2004/IV/M - 2004-02-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Morskiej

 • 4445/2004/IV/R - 2004-02-04
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 4446/2004/IV/P - 2004-02-04
  udziału Gminy Miasta Gdynia jako organizatora w VI Ogólnopolskich Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów

 • 4447/2004/IV/P - 2004-02-04
  koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2004 r.

 • 4448/2004/IV/M - 2004-02-04
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - projektowany odcinek Trasy Kwiatkowskiego

 • 4449/2004/IV/S - 2004-02-04
  zapłaty za naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej Polonez GNY 3546

 • 4450/2004/IV/M - 2004-02-04
  zmiany zarządzenia nr 4366/04/IV/M dotyczącego określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wielkopolskiej na grunt stanowiący współwłasność "Ekolan" S.A. i "ALLcon"Sp. z o.o. - ul. Chwarznieńska

 • 4451/2004/IV/P - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację pobytu w Gdyni Konsula Honorowego RP w Karkskronie

 • 4452/2004/IV/P - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na sporządzenie materiału fotograficznego dokumentującego wizytę delegacji zagranicznych

 • 4453/2004/IV/P - 2004-02-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 4454/2004/IV/P - 2004-02-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 4455/2004/IV/O - 2004-02-04
  wypłaty kwoty wynagrodzenia w wysokości 203 zł na rzecz byłych pracowników zlikwidowanych SP ZOZ - ów

 • 4456/2004/IV/U - 2004-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na zbieranie z terenów gminnych padłych zwierząt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.02.2004