Z dnia 2004-01-27

 • 4312/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na dekorację ul. Świętojańskiej podczas imprez

 • 4313/2004/IV/P - 2004-01-27
  pokrycia kosztów współpracy gdyńskich szkół zawodowych z Tornstromska Gymnasiet Karlskronie

 • 4314/2004/IV/O - 2004-01-27
  przekazania środków trwałych stanowiących wyposażenie Izby Wytrzeźwień

 • 4315/2004/IV/O - 2004-01-27
  ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje długoterminowych zadań własnych miasta: "Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych"

 • 4316/2004/IV/O - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5

 • 4317/2004/IV/O - 2004-01-27
  pokrycia zobowiązań wobec Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. z tytułu należności zlikwidowanego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pustki Cisowskie"

 • 4318/2004/IV/O - 2004-01-27
  uchylenia zarządzenia nr 4027/IV/2003/P dotyczącego realizacji zadania: " prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni"

 • 4319/2004/IV/P - 2004-01-27
  zlecenia, stowarzyszeniu Polski Klub Ekologiczny Wschodnio-Pomorski, wykonania usługi opracowania zeszytu z serii "Moje Miasto Gdynia - Wielki Kack"

 • 4320/2004/IV/S - 2004-01-27
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4321/2004/IV/M - 2004-01-27
  wykonania remontu mieszkania gminnego w budynku przy ul. Płk. Dąbka 187

 • 4322/2004/IV/M - 2004-01-27
  wykonania remontu mieszkania gminnego w budynku przy ul. Legionów 59

 • 4323/2004/IV/M - 2004-01-27
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4324/2004/IV/M - 2004-01-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - lokalu 032 i 033 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4325/2004/IV/M - 2004-01-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - lokalu 001, 002, 003, 005, 006, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4326/2004/IV/M - 2004-01-27
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Powstań Chłopskich

 • 4327/2004/IV/M - 2004-01-27
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Władysława IV, w umowie dzierżawy MG/326/81

 • 4328/2004/IV/M - 2004-01-27
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Władysława IV, w umowie dzierżawy MG/25/99

 • 4329/2004/IV/M - 2004-01-27
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko byłemu dzierżawcy terenu gminnego położonego przy ul. Żeliwnej 19

 • 4330/2004/IV/O - 2004-01-27
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 4331/2004/IV/O - 2004-01-27
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 4332/2004/IV/O - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek okolicznościowych

 • 4333/2004/IV/S - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na usługę konserwacji systemu "PentaKoszt" eksploatowanego w Wydziale Budynków i Wydziale Dróg i Komunikacji

 • 4334/2004/IV/S - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup SDRAM oraz taśm HP

 • 4335/2004/IV/S - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO

 • 4336/2004/IV/U - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie aktualizacji wydzielenia terenów portowych przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 4337/2004/IV/U - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pierwoszynie"

 • 4338/2004/IV/U - 2004-01-27
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Przebudowa obiektów - Szkoła Podstawowa nr 29"

 • 4339/2004/IV/O - 2004-01-27
  akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Gdyni na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008 - 2011"

 • 4340/2004/IV/O - 2004-01-27
  unieważnienia zarządzenia nr 3828/03/IV/O dotyczącego akceptacji aneksu do umowy nr KB/214/OZ/66/W/02 na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4341/2004/IV/U - 2004-01-27
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 4342/2004/IV/M - 2004-01-27
  przyjęcia formy zapytania o cenę w postępowaniu dotyczącym wyłonienia rzeczoznawców świadczących usługi w zakresie wyceny lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

 • 4343/2004/IV/M - 2004-01-27
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4344/2004/IV/M - 2004-01-27
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr I stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej 1-7 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 4345/2004/IV/M - 2004-01-27
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej 1-7 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 4346/2004/IV/M - 2004-01-27
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 80 - 86 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 4347/2004/IV/U - 2004-01-27
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4348/2004/IV/M - 2004-01-27
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy TG/89/2002 dotyczącej gruntu położonego przy ul. Wolności

 • 4349/2004/IV/P - 2004-01-27
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 EURO na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2004 w "Dzienniku Bałtyckim"

 • 4350/2004/IV/P - 2004-01-27
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 EURO na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2004 w "Gazecie Wyborczej - Trójmiasto"

 • 4351/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie flag okolicznościowych z PCV

 • 4352/2004/IV/P - 2004-01-27
  zwrotu byłemu najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul. Śląskiej 60 A, kosztów wykonania instalacji c.o.

 • 4353/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie reklamy zlokalizowanej przy Drodze Różowej

 • 4354/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup pamiątkowych łyżeczek okolicznościowych

 • 4355/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup dziecięcych artykułów zabawkowych

 • 4356/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup usług grawerskich

 • 4357/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na monitoring prasy i dostarczanie wycinków prasowych na tematy gdyńskie

 • 4358/2004/IV/O - 2004-01-27
  przekazania na rzecz Portowego ZOZ Sp. z o.o. kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu

 • 4359/2004/IV/S - 2004-01-27
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na naprawy i przeglądy samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej w 2004 r.

 • 4360/2004/IV/S - 2004-01-27
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie badań profilaktycznych

 • 4361/2004/IV/M - 2004-01-27
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowej

 • 4362/2004/IV/K - 2004-01-27
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 4363/2004/IV/K - 2004-01-27
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni w 2004 r

 • 4364/2004/IV/K - 2004-01-27
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 r.

 • 4365/2004/IV/P - 2004-01-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na świadczenie usług kurierskich i spedycyjnych w zakresie wysyłki dokumentów

 • 4366/2004/IV/M - 2004-01-27
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wielkopolskiej na grunt stanowiący współwłasność "Ekolan" S.A. i "ALLcon" Sp. z o.o. - ul. Chwarznieńska.

 • 4367/2004/IV/S - 2004-01-27
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie stanowiska do wykonywania zdjęć i odwzorowywania podpisów do produkcji praw jazdy do 6.000 EURO oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.01.2004