Z dnia 2004-01-20

 • 4230/2004/IV/S - 2004-01-20
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4231/2004/IV/S - 2004-01-20
  zmiany zarządzenia nr 4210/04/IV/S dotyczącego sfinansowania szkolenia "Nowelizacja kodeksu pracy"

 • 4232/2004/IV/P - 2004-01-20
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 4233/2004/IV/P - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w "Dzienniku Bałtyckim"

 • 4234/2004/IV/P - 2004-01-20
  zakupu 500 egzemplarzy broszury zawierającej materiały z III konferencji historycznej z cyklu "Korzenie Gdyni"

 • 4235/2004/IV/K - 2004-01-20
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 4236/2004/IV/K - 2004-01-20
  ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2004 r.

 • 4237/2004/IV/K - 2004-01-20
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 r

 • 4238/2004/IV/K - 2004-01-20
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg

 • 4239/2004/IV/U - 2004-01-20
  udzielenia upoważnienia do likwidacji szkód związanych ze zniszczeniami oświetlenia ulicznego

 • 4240/2004/IV/U - 2004-01-20
  zmiany zarządzania nr 1934/03/IV/U dotyczącego pokrycia części kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w rejonie nieruchomości położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 20-26

 • 4241/2004/IV/O - 2004-01-20
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej

 • 4242/2004/IV/O - 2004-01-20
  wysokości dodatkowej dotacji dla Gdyńskiej Szkoły Społecznej dla uczniów słabowidzących i niewidomych

 • 4243/2004/IV/O - 2004-01-20
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej oraz prenumeratę czasopism i periodyków specjalistycznych

 • 4244/2004/IV/O - 2004-01-20
  częściowego pokrycia kosztów udziału chóru młodzieżowego w specjalistycznych warsztatach wokalnych na Słowacji

 • 4245/2004/IV/O - 2004-01-20
  zakupu nagród dla uczestników Konkursu Historycznego "Polskie siły zbrojne na zachodzie w czasie II wojny światowej", organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 17

 • 4246/2004/IV/O - 2004-01-20
  zakupu pucharów dla zwycięzców XIII Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach Siłowych organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

 • 4247/2004/IV/O - 2004-01-20
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

 • 4248/2004/IV/O - 2004-01-20
  przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

 • 4249/2004/IV/O - 2004-01-20
  przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w 2004 r.

 • 4250/2004/IV/M - 2004-01-20
  ustanowienia dozoru dwóch lokali mieszkalnych

 • 4251/2004/IV/M - 2004-01-20
  akceptacji wniosku komisji przetargowej dotyczącego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów do obsługi Wydziału Geodezji

 • 4252/2004/IV/M - 2004-01-20
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Harcerskiej 1-7

 • 4253/2004/IV/M - 2004-01-20
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4254/2004/IV/M - 2004-01-20
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4255/2004/IV/M - 2004-01-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4256/2004/IV/M - 2004-01-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4257/2004/IV/M - 2004-01-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4258/2004/IV/M - 2004-01-20
  uchylenia zarządzenia nr 798/2003/IV

 • 4259/2004/IV/M - 2004-01-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Granatowej

 • 4260/2004/IV/M - 2004-01-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 42

 • 4261/2004/IV/M - 2004-01-20
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 4262/2004/IV/M - 2004-01-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4263/2004/IV/M - 2004-01-20
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4264/2004/IV/M - 2004-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Orańskiej

 • 4265/2004/IV/M - 2004-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śliskiej

 • 4266/2004/IV/S - 2004-01-20
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczych

 • 4267/2004/IV/O - 2004-01-20
  unieważnienia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011"

 • 4268/2004/IV/O - 2004-01-20
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 4269/2004/IV/P - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na wystawę prac Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów

 • 4270/2004/IV/O - 2004-01-20
  upoważnienia do podpisywania aneksów do porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kierującymi uczniów na kursy teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gdyni

 • 4271/2004/IV/S - 2004-01-20
  unieważnienia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup paliwa do samochodów Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej w 2004 r.

 • 4272/2004/IV/R - 2004-01-20
  uczestnictwa Gminy Miasta Gdyni w projekcie "pokonywanie barier w dostępie do zatrudnienia"

 • 4273/2004/IV/O - 2004-01-20
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 EURO na wykonanie "Programu ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 dla miasta Gdyni"

 • 4274/2004/IV/M - 2004-01-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płockiej 116 stanowiącej własność osoby fizycznej

 • 4275/2004/IV/P - 2004-01-20
  akceptacji treści umowy RP/2/RPR/2/D/04 o ekspozycje reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 4276/2004/IV/P - 2004-01-20
  akceptacji treści umowy RP/3/RPR/3/D/04 o ekspozycje reklamy przy ul. Morskiej

 • 4277/2004/IV/P - 2004-01-20
  akceptacji treści umowy RP/1/RPR/1/D/04 o ekspozycje reklamy przy ul. Morskiej

 • 4278/2004/IV/S - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Pomorskiego dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru mężczyzn urodzonych w 1985 r.

 • 4279/2004/IV/S - 2004-01-20
  przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru w 2004 r. oraz określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej w Gdyni i terytorialnego zasięgu ich działania

 • 4280/2004/IV/S - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 4281/2004/IV/S - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z prowadzeniem zajęć świetlicowych dla poborowych

 • 4282/2004/IV/S - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 4283/2004/IV/S - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 4284/2004/IV/S - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 4285/2004/IV/K - 2004-01-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4286/2004/IV/P - 2004-01-20
  wyboru oferenta na wykonanie i dostawę wieńców i wiązanek

 • 4287/2004/IV/K - 2004-01-20
  przekazania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat, należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz mandatów karnych

 • 4288/2004/IV/M - 2004-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 4289/2004/IV/O - 2004-01-20
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z Theodor Fontane Gymnasium ze Strausbergu

 • 4290/2004/IV/O - 2004-01-20
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych

 • 4291/2004/IV/M - 2004-01-20
  przejęcia w administrowanie z dniem 01.01.2003 r. przez ABK - 1 budynku po Izbie Wytrzeźwień przy ul. Redłowskiej 31.

 • 4292/2004/IV/P - 2004-01-20
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 32 klubowych wieczorów jazzowych

 • 4293/2004/IV/P - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk naklejek na samochód z logo "Gdynia Europejska"

 • 4294/2004/IV/U - 2004-01-20
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportów oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia projektu budowlanego i raportu dla inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie"

 • 4295/2004/IV/U - 2004-01-20
  zmiany treści zarządzenia nr 4114/03/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie wydzielenia ul. Janka Wiśniewskiego w rejonie stacji paliw Shell

 • 4296/2004/IV/U - 2004-01-20
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej"

 • 4297/2004/IV/U - 2004-01-20
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 4298/2004/IV/O - 2004-01-20
  akceptacji aneksu do umowy KB/276/OZ/74/W/2004 z podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizacje zadania "Kursy terapeutyczno-edukacyjne dla chorych na cukrzycę"

 • 4299/2004/IV/O - 2004-01-20
  akceptacji wniosków postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2004 r.

 • 4300/2004/IV/P - 2004-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup okolicznościowej wiązanki kwiatów

 • 4301/2004/IV/S - 2004-01-20
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania

 • 4302/2004/IV/S - 2004-01-20
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych na obsługę jubileuszy i innych imprez organizowanych przez Urząd Miasta Gdyni w sali bankietowej Urzędu Miasta Gdyni

 • 4303/2004/IV/M - 2004-01-20
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej

 • 4304/2004/IV/M - 2004-01-20
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na sporządzenie wypisów aktów notarialnych pełnomocnictw udzielonych prze Prezydenta Miasta Gdyni

 • 4305/2004/IV/U - 2004-01-20
  akceptacji treści umowy na dzierżawę terenów PKP - PLK S.A. w okresie realizacji inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II - przebudowa toru 84"

 • 4306/2004/IV/S - 2004-01-20
  unieważnienia postępowania EZP340/SA/267/03 i rozpoczęcia nowego postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację instalacji c.o. i wod. - kan. w 2004 r.

 • 4307/2004/IV/U - 2004-01-20
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii trolejbusowej w Gdyni

 • 4308/2004/IV/R - 2004-01-20
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości powyżej 30.000 EURO na dostawę i montaż biofermentora Bio - Flo.

 • 4309/2004/IV/R - 2004-01-20
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości powyżej 30.000 EURO na dostawę i montaż aparatury laboratoryjne firmy Applied Biosystems

 • 4310/2004/IV/P - 2004-01-20
  zmiany treści zarządzenia nr 3937/IV/2003/P dotyczącego przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w roku 2004

 • 4311/2004/IV/P - 2004-01-20
  przekazania środków na pokrycie postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.01.2004