Z dnia 2004-01-13

 • 4163/2004/IV/P - 2004-01-13
  rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy RP/9/RPR/9/D/03 przy al. Zwycięstwa

 • 4164/2004/IV/P - 2004-01-13
  akceptacja treści umowy RP/22/RPR/18/D/03 na ekspozycję reklamy przy ul. Sopockiej

 • 4165/2004/IV/P - 2004-01-13
  dofinansowania wydania książki Andrzeja Kolejewskiego pt. "Dzieje szpitala na Placu Kaszubskim"

 • 4166/2004/IV/P - 2004-01-13
  dofinansowania wydania książki Ryszarda Leszczyńskiego pt. "Tragedia rybackiego morza"

 • 4167/2004/IV/P - 2004-01-13
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na kompleksową usługę związaną z flagowaniem miasta Gdyni w 2004 roku podczas uroczystości rocznicowych i miejskich

 • 4168/2004/IV/P - 2004-01-13
  zakupu 20 egzemplarzy książki Zygmunta Kukowskiego pt. "Morskie dramaty"

 • 4169/2004/IV/U - 2004-01-13
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II - przebudowa kanału deszczowego przy Alei Solidarności"

 • 4170/2004/IV/U - 2004-01-13
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo, rejon ul. Legionów i al. Zwycięstwa

 • 4171/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo

 • 4172/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska

 • 4173/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry

 • 4174/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej

 • 4175/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno, rejon ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej

 • 4176/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno, rejon ulic Łanowej i Warzywnej

 • 4177/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej

 • 4178/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, rejon Starego Obłuża

 • 4179/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino - ulica Chwarznieńska - odcinek leśny

 • 4180/2004/IV/U - 2004-01-13
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej

 • 4181/2004/IV/O - 2004-01-13
  realizacji zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tytułu należności zlikwidowanego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej Grabówek

 • 4182/2004/IV/O - 2004-01-13
  zmiany zarządzenia nr 4031/03/IV/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EURO na przeprowadzenie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Gdyni

 • 4183/2004/IV/K - 2004-01-13
  podpisania umowy na wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej

 • 4184/2004/IV/K - 2004-01-13
  podpisania umowy na wykonanie obowiązków inkasenta podatku od posiadania psa

 • 4185/2004/IV/M - 2004-01-13
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

 • 4186/2004/IV/M - 2004-01-13
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

 • 4187/2004/IV/M - 2004-01-13
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

 • 4188/2004/IV/M - 2004-01-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4189/2004/IV/M - 2004-01-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4190/2004/IV/M - 2004-01-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4191/2004/IV/M - 2004-01-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 4192/2004/IV/M - 2004-01-13
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 162 162 A

 • 4193/2004/IV/M - 2004-01-13
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 4194/2004/IV/M - 2004-01-13
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Perłowej 22 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Posejdon"

 • 4195/2004/IV/M - 2004-01-13
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej-Psyta - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Hanny Szóstakowskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem

 • 4196/2004/IV/M - 2004-01-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wpisu do księgi wieczystej

 • 4197/2004/IV/M - 2004-01-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 4198/2004/IV/S - 2004-01-13
  przekazania środków finansowych na bilety autobusowe jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4199/2004/IV/S - 2004-01-13
  zakupu biletów PKP - SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4200/2004/IV/S - 2004-01-13
  wyrażenia zgody na zakup artykułów stolarskich o wartości do 6.000 EURO w 2004 roku

 • 4201/2004/IV/P - 2004-01-13
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejskiej Policji w Gdyni w sprawie pełnienia przez policjantów służby prewencyjnej w środkach komunikacji miejskiej

 • 4202/2004/IV/O - 2004-01-13
  unieważnienia zarządzenia nr 3828/03/IV/O dotyczącego akceptacji aneksu do umowy nr KB/214/OZ/66/W/02 na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4203/2004/IV/U - 2004-01-13
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Kanalizacja sanitarna w ulicy Artemidy"

 • 4204/2004/IV/U - 2004-01-13
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Kanalizacja sanitarna w os. Witomino"

 • 4205/2004/IV/U - 2004-01-13
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 4206/2004/IV/U - 2004-01-13
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 4207/2004/IV/U - 2004-01-13
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 4208/2004/IV/O - 2004-01-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup worków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 4209/2004/IV/S - 2004-01-13
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4210/2004/IV/S - 2004-01-13
  zakupu usługi szkoleniowej dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Gdyni

 • 4211/2004/IV/O - 2004-01-13
  przeprowadzenia III edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej "Środowisko w naszym mieście"

 • 4212/2004/IV/O - 2004-01-13
  zakupu nagród dla laureatów XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej organizowanej w III Liceum Ogólnokształcącym

 • 4213/2004/IV/O - 2004-01-13
  dofinansowania IV Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33, Zespół Szkół Nr 8 i IX Liceum Ogólnokształcące

 • 4214/2004/IV/U - 2004-01-13
  zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr KB/744/UK/125/W/2002 dotyczącego zadania: "Wykonawstwo robót związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej na terenie Gdyni"

 • 4215/2004/IV/U - 2004-01-13
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej

 • 4216/2004/IV/U - 2004-01-13
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na remont chodnika ul. Dworcowej

 • 4217/2004/IV/U - 2004-01-13
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza

 • 4218/2004/IV/U - 2004-01-13
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 4219/2004/IV/U - 2004-01-13
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4220/2004/IV/P - 2004-01-13
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

 • 4221/2004/IV/U - 2004-01-13
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 4222/2004/IV/U - 2004-01-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy VLO przy ul. Dickmana 14

 • 4223/2004/IV/O - 2004-01-13
  sporządzenia bilansu za 2003 r. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

 • 4224/2004/IV/O - 2004-01-13
  upoważnienia dla Biura Ekonomiczno - Prawnego "PROMAR" do dysponowania rachunkiem bankowym Izby Wytrzeźwień.

 • 4225/2004/IV/U - 2004-01-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie czterech ogłoszeń w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania: "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie"

 • 4226/2004/IV/P - 2004-01-13
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Aktywna polityka marketingowa szansa możliwości rozwoju gospodarczego miast bałtyckich w nowej poszerzonej Unii Europejskiej"

 • 4228/2004/IV/P - 2004-01-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Gdyni w dniu 10 lutego 2004 r.

 • 4229/2004/IV/S - 2004-01-13
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EURO na usługę dotyczącą sporządzenia opinii prawnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.01.2004