Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2004 rok

I. OCENA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2004 roku

II. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2004 roku

Dochody

Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2004 roku wg źródeł
Część tabelaryczna - dochody

Wydatki (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Część tabelaryczna - wydatki

Wydatki majątkowe

 

Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2004 roku

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2004 roku
  2. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół podstawowych za 2004 rok
  3. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oddziałów "O" przy szkołach podstawowych za 2004 rok
  4. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych gimnazjów za 2004 rok
  5. Zestawienie wykonania wydatków na pozostałe zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w szkolnictwie podstawowym za 2004 rok
  6. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych świetlic szkolnych za 2004 rok
  7. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2004r.
  8. Informacje dotyczące zespołów szkół, szkół podstawowych i gimnazjów za 2004 rok
  9. Informacje dotyczące szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2004 rok
  10. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przedszkoli za 2004r.
  11. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2004r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni
  12. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. środków specjalnych jednostek Gminy Miasta Gdyni
  13. Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za rok 2004
  14. Dotacje udzielone na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2004 roku

 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r. oraz wartość udziałów i akcji gminy miasta Gdyni w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2004r.

 

Fundusze celowe

  1. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej
  2. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku, w układzie rzeczowym
  3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku, w układzie rzeczowym
  5. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.03.2005