Budżet Gminy na rok 2004

31 grudnia 2003 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła budżet Gdyni na 2004 rok.


Rok budżetowy 2004 będzie przebiegał w warunkach obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta wprowadza jakościowe zmiany struktury dochodów samorządów: część dotacji i subwencji zastąpiły dochody własne. Do dochodów własnych, w rozumieniu ustawy, zostały zaliczone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych i od osób prawnych), a także podniesiono ich udziały procentowe.

Wzrost wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych nie oznacza wzrostu dochodów budżetu miasta - ustawa równocześnie pozbawia samorządy dochodów z tytułu subwencji ogólnej w częściach: drogowej, rekompensującej i podstawowej oraz części dotacji.
Część oświatowa subwencji ogólnej pozostała na dotychczasowych zasadach aczkolwiek ujęto w niej dodatkowo m.in. pomoc socjalną dla emerytowanych nauczycieli i utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej - dotychczas finansowane z budżetu państwa.

Proces zwiększania dochodów własnych poprzez zapewnienie zwiększonych procentowo udziałów w podatkach dochodowych, mocniej niż dotychczas uzależnia sytuację finansową samorządów od kondycji gospodarczej państwa. Równocześnie, ze względu na duże zróżnicowanie dochodowe samorządów, nowa konstrukcja subwencji ogólnej wprowadza system równoważący, poprzez obowiązek dokonywania wpłat do budżetu państwa przez te gminy, powiaty i województwa, w których dochód na 1 mieszkańca jest wyższy w odpowiednim stopniu od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. Dla naszego miasta (powiatu) w 2004 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi prawie 8,3 mln zł. Kwota ta musi być wpłacona niezależnie od wykonania dochodów miasta w roku kalendarzowym.

Znana od lat prawda o wyczerpywaniu się możliwości finansowania rozwoju z własnych dochodów potwierdza się w roku 2004. Wydatki na bieżące utrzymanie miasta sięgają 86,7 % wydatków ogółem.
Aby utrzymać właściwe tempo rozwoju miasta, a tym samym kontynuować inwestycje, trzeba będzie sięgnąć po środki finansowe zewnętrzne, czyli kredyty z karencją 5 letnią oraz po środki unijne. Kredyty te stanowić będą udział miasta w wydatkach na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych.
Wysokość obciążenia budżetu w roku 2004 z tego tytułu wyniesie w układzie wskaźnikowym:
-relacja zobowiązań przypadających
do spłaty w 2004 roku do planowanych dochodów 9,69 % a bez odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 1998 - 2002 7,47 %
(dopuszczalna wielkość wynosi 15%)
- relacja całego zadłużenia do dochodów 40,09 %
(dopuszczalna wielkość wynosi 60%)

Jak wynika z w/w relacji budżet 2004 roku jest stabilny i ujmuje potrzeby bieżące mieszkańców oraz zachowuje rezerwy możliwości dalszego pozyskiwania dodatkowych środków.

Dochody budżetu miasta w 2004 roku wyniosą 486.318.280 zł i wzrosną o 4,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2003 roku.

Wydatki budżetu miasta zostały zaplanowane na kwotę 491.464.280 zł i będą one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków w 2003 roku o 6,2 %. Wydatki majątkowe finansowane z kredytu w kwocie 40.000.000 zł oraz z budżetu miasta stanowić będą w 2004 roku 13,3 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe miasta w 2004 roku wyniosą 65.377.674 zł i stanowić będą 13,3% wydatków ogółem. Dynamika w stosunku do 2003 roku wyniesie 156,3%. Główne inwestycje realizowane ze środków miasta w 2004 roku to:
w mln zł
1 budowa Drogi Różowej (Gdyńskiej) 14,6
2 budowa i przebudowa ulic 11,9
3 budowa hali widowiskowo - sportowej 8,4
4 uzbrojenie terenów 6,8
5 budowa Muzeum Miasta Gdyni 5,0
6 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny 4,8
7 Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2,6
8 przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych 2,5

Rozchody miasta (wykup obligacji komunalnych, spłata kredytu zaciągniętego w 1998 roku na zakup autobusów oraz spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na 2003 rok dochodach) w 2004 roku wyniosą łącznie 35.980.000 zł, co stanowi 7,4 % planowanych dochodów. Ogółem wydatki na obsługę zadłużenia miasta (raty kapitałowe + odsetki) wyniosą 47.125.000 zł.

 

Spis treści oraz Uchwała Nr XIV/293/2003 RADY MIASTA GDYNI z 31 grudnia 2003 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004

Załączniki do uchwały:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.02.2004