Rehabilitacja, aktywizacja i działalność kulturalna na rzecz osób starszych

Biuro Prezydenta
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań, mających na celu rehabilitację, aktywizację i działalność kulturalną na rzecz osób starszych


Warunki konkursu:
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań, mających na celu rehabilitację, aktywizację i działalność kulturalną na rzecz osób starszych, z terminem składania wniosków do dnia 15 października 2004 r. godz. 15.00.
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie: art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z zm.: Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13 pkt j Załącznika do Uchwały nr XIV/301/03 Rady Miasta Gdyni z 31 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok" (MRM z dnia 31 grudnia 2003 roku, nr 28, poz. 283).
W ramach realizacji zarządzenia dotowane będą następujące przedsięwzięcia: zbiorowa gimnastyka rehabilitacyjna, integracja, działalność kulturalna, prowadzenie klubów seniora, oraz inne działania mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ludzi starszych.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2005 r.
Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność programu dla osób starszych, korzyści jakie realizacja zadania przyniesie najstarszym mieszkańcom miasta; nowatorskie podejście do realizacji zadania; koszty realizacji zadania; wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł finansowania; wkład pracy wolontariuszy; współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami; możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe; kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt; doświadczenie w pracy z osobami starszymi.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.11.2004 r. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Na realizację zadań związanych z aktywizacją osób starszych w roku 2003 Miasto przydzieliło: na zbiorową gimnastykę rehabilitacyjną kwotę 23.300 zł, integrację (w tym wycieczki) - 26.100 zł, działalność kulturalną - 5.200 zł, prowadzenie klubów seniora - 12.500 zł (łącznie 67.100 zł); analogicznie w 2004 rok: na zbiorową gimnastykę rehabilitacyjną kwotę 25.000 zł, integrację (w tym wycieczki) - 36.100 zł, działalność kulturalną - 800 zł, prowadzenie klubów seniora - 20.780 zł (łącznie 82.680 zł).
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 r. objętych ogłaszanym konkursem wynosi 100.000 zł. Zastrzega się, że jest to wartość prognozowana - ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwale budżetowej na 2005 rok.
Oferty na 2005 r. można konsultować i składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel.: 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.

Informacje o rostrzygnięciu:
Rozstrzygnięcie konkursu (Zarządzenie nr 7663/IV/2004/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań mających na celu rehabilitację, aktywizację i działalność na rzecz osób starszych w 2005 roku):

Spośród 23 ofert, złożonych na ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Nr 6442/04/IVP z dnia 27 lipca 2004 roku otwarty konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań mających na celu rehabilitację, aktywizację i działalność kulturalną na rzecz osób starszych, 10 ofert spełnia wszystkie wymogi podmiotowe i przedmiotowe określone szczegółowo w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

W odniesieniu do szczegółowych kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie oferta:

1. Lokalnej Organizacji Turystycznej dotycząca zadania: "Gdynia Turystyczna dla osób starszych 2005"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy jednocześnie rehabilitacji, aktywizacji i działalności kulturalnej na rzecz osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 19.730 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (10.406 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 15.10.04r., godz. 14.40; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: kwiecień - październik 05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

2. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dotycząca zadania: "Wycieczki dla seniorów Gdyni"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy jednocześnie rehabilitacji, aktywizacji i działalności kulturalnej na rzecz osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 2.500 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (1.275 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 15.10.04r., godz. 14.30; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: sierpień - wrzesień 05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

3. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dotycząca zadania: "Rehabilitacja dla seniorów Gdyni"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy rehabilitacji osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 3.500 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (460 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 15.10.04r., godz. 14.30; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

4. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dotycząca zadania: "Prowadzenie Klubów Seniora"
spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy jednocześnie aktywizacji i działalności kulturalnej na rzecz osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 5.000 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (5.280 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 15.10.04r., godz. 14.30; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

5. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dotycząca zadania: "Zbiorowa gimnastyka usprawniająca dla seniorów"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy rehabilitacji osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 13.356 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (8.904 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 13.10.04r.; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 02.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

6. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dotycząca zadania: "Poznajemy piękno naszego Regionu (6 jednodniowych wycieczek dla Seniorów)"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy jednocześnie rehabilitacji, aktywizacji i działalności kulturalnej na rzecz osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 7.802 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (5.200 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 13.10.04r.; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

7. Stowarzyszenia Niepełnosprawnych dotycząca zadania: "Organizowanie wycieczek dla seniorów"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy jednocześnie rehabilitacji, aktywizacji i działalności kulturalnej na rzecz osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 4.690 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (5.910 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 13.10.04r.; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: kwiecień - październik 05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

8. Stowarzyszenia Niepełnosprawnych dotycząca zadania: "Spotkania integracyjne dla seniorów"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy jednocześnie aktywizacji i działalności kulturalnej na rzecz osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 4.730 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (3.220 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 13.10.04r.; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

9. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "GDYNIANKA" dotycząca zadania: "Gimnastyka profilaktyczno - zdrowotna dla kobiet (grupa Senior)"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy rehabilitacji osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 3.030 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (14.850 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 15.10.04r., godz. 10.00; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

10. Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA dotycząca zadania: "Otwarte Zajęcia Rehabilitacyjno - Rekreacyjne dla Gdyńskich Seniorów"
- spełnia kryterium rodzaju zadania (dotyczy rehabilitacji osób starszych);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań kwotę 100.000 zł, natomiast kwota dotacji wnioskowana w ofercie wynosi 24.254 zł);
- gwarantują udział wkładu własnego podmiotu (9.440 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 15.10.04r., godz. 11.00; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadań, określonych w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.01-31.12.05r.; termin określony: 01.01-31.12.05r.)
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gdyni. Warunkiem uruchomienia dotacji będzie uchwalenie przez Radę Miasta budżetu na 2005 rok, zawierającego wskazane w § 2 niniejszego zarządzenia środki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005