Realizacja zadania "Pomorskie Miasteczko Zawodów" w latach 2005-07

PREZYDENT MIASTA GDYNI
Rozstrzygnięty został konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w latach 2005 - 2007 zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni dotyczącego działań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie: art.13 w związku z art.4 ust.1 pkt. 5 i 6 oraz 13 i 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r., nr 96 poz. 873 z póź. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt. ee Załącznika do Uchwały nr XIV/301/03 Rady Miasta Gdyni z 31 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok" (MRM z dnia 31 grudnia 2003 roku, nr 28, poz. 283).

1. W ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z kontynuacją programu Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni, w latach 2005 - 2007, to jest:
a) Udział osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek w szkoleniach biznesowych, interpersonalnych, komputerowych.
b) Doradztwo biznesowe dla osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.
c) Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.
d) Współorganizacja Targów Pracy w Gdyni
e) Doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym związane z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z UE,
f) Inne działania kompatybilne z otwartym programem "Przedsiębiorcza Gdynia"

2. Termin składania ofert:
których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 roku i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2007 r., ustala się na 10 grudnia 2004 roku do godz.16:00 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Polityki Gospodarczej.

3. Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003r.).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b) opis zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wymagane przez Gminę informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

6. Do oferty należy dołączyć:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności),
b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,
c) statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d) zobowiązanie podmiotu składającego ofertę o realizacji projektu wyłącznie na terenie Gminy Gdynia

Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
2. Członek Komisji Oceniającej w żadnym wypadku nie może być przedstawicielem oferenta ubiegającego się o dofinansowanie.
3. Ocena wszystkich ofert odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:
4.
I. Zgodność administracyjna - sprawdzenie, czy załączona dokumentacja jest kompletna. (zgodnie z pkt. 4, 5 i 6) W przypadku braku pewnych dokumentów, uznaje się ofertę za niekompletną i wyklucza z dalszej oceny.

II. Kryteria kwalifikacji:
a) kwalifikujący się wnioskodawca
b) kwalifikująca się lokalizacja projektu
c) czas trwania projektu nie wykraczający poza dopuszczalną datę

III. Ocena jakości technicznej i finansowej:
1. Możliwości w zakresie zarządzania projektem i wiedza techniczna
a) doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, absolwentami poszukującymi pracy oraz osobami pragnącymi zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek,
b) merytoryczna wartość oferty,
c) możliwość realizacji projektu przez podmiot przedstawiający ofertę, to jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
d) budżet projektu na lata 2005 - 2007, a w nim: koszt realizacji projektu, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy.

2. Znaczenie projektu
a) nowatorskie podejście do realizowanego projektu,
b) trafność projektu w odniesieniu do potrzeb i wymagań grup docelowych
c) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) przygotowane na obowiązującym formularzu,
b) prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników,
d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Termin rozstrzygnięcie konkursu:

do dnia 16 grudnia 2004 r.

Poszczególnym podmiotom może być przyznana nie więcej niż jedna dotacja.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczone:
a) w "Ratuszu",
b) na stronach miejskiego portalu internetowego


9. Przewidywana kwota dotacji na realizację projektu:
Wysokość dotacji ze strony UM Gdynia przeznaczona na realizację zadań objętych konkursem wyniesie w każdym kolejnym roku:
w roku 2005 - 100.000 zł
w roku 2006 - 70.000 zł
w roku 2007 - 50.000 zł

Informacje o rostrzygnięciu:
W dniu 17.12.2004 r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania "Pomorskie Miasteczko Zawodów" w latach 2005-2007. Komisja Oceniająca - powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni - pozytywnie zaopiniowała ofertę Fundacji Gospodarczej w Gdyni podkreślając niski koszt realizacji zadania oraz profesjonalizm Fundacji.

Warunki konkursu:
Wysokość dotacji ze strony UM Gdynia przeznaczona na realizację zadań objętych konkursem wyniesie w każdym kolejnym roku:
w roku 2005 - 100.000 zł
w roku 2006 - 70.000 zł
w roku 2007 - 50.000 zł

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Polityki Gospodarczej, Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/64, pok. 420.

Termin realizacji zadań: od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Termin składania ofert ustala się na 10 grudnia 2004 roku do godziny 16:00 w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 grudnia 2004 roku.

Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w "Ratuszu", na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Poszczególnym podmiotom nie może być przyznana więcej jak jedna dotacja.

Osoba uprawniona do udzielania informacji na temat konkursu jest Pan Jerzy Sontowski, tel. (58)-668-81-47 - Referat Współpracy Gospodarczej i Przedsięwzięć.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005