Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania dotyczącego prowadzenia Poradni Opieki Palitywnej w okresie od 01.02.2005r. - 31.12.2007r.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Poradni Opieki Paliatywnej w okresie od 01.02.2005r. do 31.12.2007r. Przewidywana kwota dotacji 140.000 zł.
1. Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie:
- w roku 2005 - 55.000 zł
- w roku 2006 - 40.000 zł
- w roku 2007 - 45.000 zł
2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zakres świadczeń mających być realizowanych w Poradni Opieki Paliatywnej, możliwość kontynuacji projektu w latach następnych, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, możliwości realizacyjne związane z posiadaną bazą lokalową zgodną z wymaganiami, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym powierzchnie do świadczeń w/w usług, kwalifikacje osób realizujących zadanie oraz dostępność do usług medycznych.
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
4. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
5. Pełne informacje o konkursie znajdują się w: Zarządzeniu Nr 7938/2004/IV/O z dnia 21.12.2004r., dostępnym w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
6. Termin realizacji zadania ustala się: od 1 lutego 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku.
7. Termin składania ofert ustala się do 20 stycznia 2005 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 stycznia 2005r.
9. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: "Ratuszu", na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121- Wydział Zdrowia.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 8359/2005/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 01.02.2005r.

w sprawie: przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust. 6 i 7 oraz ust 13.2 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (WDU z dnia 6.12.2004 roku, nr 149, poz. 2747), Zarządzenia Nr 7938/2004/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ma realizację zadania: Prowadzenia Poradni Opieki Paliatywnej

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1

Zgodnie ze złożoną ofertą przyznaje się dotację na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej podmiotowi:
Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 26 na dofinansowanie zadania w następujących kwotach:
- w roku 2005 55.000 zł
- w roku 2006 40.000 zł
- w roku 2007 45.000 zł

§ 2

Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 140.000,- ( słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy ) zostaną pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2005 w dziale 758, rozdz. 75818 - rezerwa na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 3


Formę i terminy przekazania środków określi umowa.

§ 4

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.
§ 5

Do podpisania umowy upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005