Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biuro Prezydenta
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku


Warunki konkursu:
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z terminem składania wniosków do dnia 15 października 2004 r. do godz. 15.00.
W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzięcia: wykłady i zajęcia warsztatowe, prowadzone w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 r. i zakończy najpóźniej do 15 lutego 2006 r. Data końcowa dobrana jest ze względu na prowadzenie zajęć na GUTW w cyklach pokrywających się z semestrami roku akademickiego.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13 pkt j Załącznika do Uchwały nr XIV/301/03 Rady Miasta Gdyni z 31 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok" (MRM z dnia 31 grudnia 2003 roku, nr 28, poz. 283).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność programu dla osób starszych, korzyści edukacyjne jakie realizacja zadania przyniesie najstarszym mieszkańcom miasta; nowatorskie podejście do realizacji zadania; koszty realizacji zadania; wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł finansowania; wkład pracy wolontariuszy; współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami; możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe; kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt; doświadczenie w pracy z osobami starszymi.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2004 r. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Na realizację zadań związanych z edukacją osób starszych w II pół. 2004 roku, tj. na realizację wykładów oraz zajęć warsztatowych, w tym warsztaty artystyczne i warsztaty wykorzystania komputera, Miasto przeznaczyło kwotę 12.950 zł.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2005 r. objętych ogłaszanym konkursem wynosi 60.000 zł. Zastrzega się, że jest to wartość prognozowana - ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwale budżetowej na 2005 rok.
Oferty można konsultować i składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel.: 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.


Rozstrzygnięcie konkursu (Zarządzenie nr 7664/IV/2004/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku):

Spośród 10 ofert, złożonych na ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Nr 6441/04/IVP z dn. 27 lipca 2004 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z realizowanym przez miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, tylko oferta Towarzystwa Przyjaciół Liceum Jezuitów (na realizację zadania: "Poznajemy zasady działania, obsługi i wykorzystania komputera (2005)") spełnia wszystkie wymogi podmiotowe i przedmiotowe określone szczegółowo w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
W odniesieniu do szczegółowych kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie oferta ta:
- spełnia kryterium rodzaju zadania (zajęcia warsztatowe na realizowanym przez Miasto Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku);
- mieści się w kryterium kwotowym, zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie (ogłoszenie przewiduje na realizację zadań związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku kwotę 60.000 zł, natomiast wnioskowana w ofercie dotacja wynosi 10.080 zł);
- gwarantuje udział wkładu własnego podmiotu (9.600 zł);
- została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie (termin złożenia - 13.10.04r.; termin wyznaczony - 15.10.04r., godz. 15.00);
- spełnia kryterium terminu realizacji zadania, określonego w ogłoszeniu o konkursie (termin realizacji: 01.02-31.12.05r.; termin określony: 01.01.05r.-15.02.06r.);
- uzyskała pozytywną ocenę w odniesieniu do wymogów wyboru oferty określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim: zadanie jest atrakcyjne dla osób starszych, przynosi niewątpliwe korzyści edukacyjne najstarszym mieszkańcom miasta, gwarantuje nowatorskość, wymaga i zapewnia zaangażowanie w realizację zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, gwarantuje udział wolontariuszy, spełnia kryterium współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami oraz wykazuje dostateczne zabezpieczenie pod kątem posiadanych zasobów lokalowych i rzeczowych.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gdyni. Warunkiem uruchomienia dotacji będzie uchwalenie przez Radę Miasta budżetu na 2005 rok, zawierającego wskazane w § 2 niniejszego zarządzenia środki.

Informacje o rostrzygnięciu:
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym przyznano dotację na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8430/05/IV/P z dnia 04.02.2005r. przyznano dotacje następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:
1. Fundacji "SENECTUS" na dofinansowanie zadań:
- "Artystyczna Jesień 2005" - warsztaty plastyczne dla seniorów w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotację w wysokości 11 910 zł;
- "Lektorat języka angielskiego dla seniorów" w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotację w wysokości 3 876 zł;


2. Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA - Ognisko Gdynia na dofinansowanie zadania: Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział YMCA, dotację w wysokości 52 050 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005