Z dnia 2003-12-23

 • 4040/2003/IV/M - 2003-12-23
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Makuszyńskiego, Hutniczej, Buraczanej,i Legionów przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 4041/2003/IV/U - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych

 • 4042/2003/IV/K - 2003-12-23
  zmian w budżecie miasta na rok 2003

 • 4043/2003/IV/K - 2003-12-23
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2003

 • 4044/2003/IV/K - 2003-12-23
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 557/03/IV/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w roku 2003

 • 4045/2003/IV/K - 2003-12-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4046/2003/IV/K - 2003-12-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4047/2003/IV/K - 2003-12-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4048/2003/IV/O - 2003-12-23
  określenia kosztów utrzymania w 2004 roku Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo"

 • 4049/2003/IV/O - 2003-12-23
  przeprowadzenia VI edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

 • 4050/2003/IV/O - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego zadania "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 4051/2003/IV/O - 2003-12-23
  akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 4052/2003/IV/O - 2003-12-23
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

 • 4053/2003/IV/O - 2003-12-23
  zmiany zarządzenia nr 1663/03/IV/OZ Prezydenta Miasta Gdyni

 • 4054/2003/IV/O - 2003-12-23
  rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem Żłobka "Niezapominajka"

 • 4055/2003/IV/S - 2003-12-23
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wody mineralnej

 • 4056/2003/IV/S - 2003-12-23
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na konserwację kserokopiarek i faxów

 • 4057/2003/IV/S - 2003-12-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na konserwację kserokopiarek w 2004 r

 • 4058/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej

 • 4059/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy Skwerze Kościuszki

 • 4060/2003/IV/M - 2003-12-23
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 4061/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4062/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4063/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Długosza przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4064/2003/IV/M - 2003-12-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Halickiej

 • 4065/2003/IV/M - 2003-12-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej

 • 4066/2003/IV/M - 2003-12-23
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka

 • 4067/2003/IV/P - 2003-12-23
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na skład druk i kolportaż tygodnika "Ratusz"

 • 4068/2003/IV/O - 2003-12-23
  odrzucenia ofert 1 i 2 oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup samochodów

 • 4069/2003/IV/S - 2003-12-23
  zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówieni publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na zakup programu komputerowego dla Wydziału Urbanistyki

 • 4070/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4071/2003/IV/M - 2003-12-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4072/2003/IV/K - 2003-12-23
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 4073/2003/IV/U - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji wymiany słupów trakcyjno oświetleniowych przy ul. Morskiej

 • 4074/2003/IV/U - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Budowa ulicy Zbożowej"

 • 4075/2003/IV/U - 2003-12-23
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 4076/2003/IV/U - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kanału deszczowego przy ul. Czechosłowackiej

 • 4077/2003/IV/U - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" o konkursie na opracowanie "Koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem trenu Bałtyckiej Sceny Letniej"

 • 4078/2003/IV/U - 2003-12-23
  zawarcia aneksu do umowy na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy dobrach kultury znajdujących się w kościele Św. Mikołaja

 • 4079/2003/IV/S - 2003-12-23
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na pełnienie funkcji przedstawiciela osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

 • 4080/2003/IV/K - 2003-12-23
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 4081/2003/IV/P - 2003-12-23
  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 4082/2003/IV/S - 2003-12-23
  wyrażenia zgody na zakup i instalację aparatu cyfrowego ISDN

 • 4083/2003/IV/S - 2003-12-23
  zmiany zarządzenia nr 1665/03/O

 • 4084/2003/IV/R - 2003-12-23
  zawarcia umowy z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej na realizację zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym

 • 4085/2003/IV/U - 2003-12-23
  zmiany zarządzenia nr 3039/2003/IV/U dotyczącego wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 4086/2003/IV/U - 2003-12-23
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Budowa hali sportowo-widowiskowej"

 • 4087/2003/IV/U - 2003-12-23
  akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy nr KB/194/UI/32/W/2003 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 4088/2003/IV/S - 2003-12-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków

 • 4089/2003/IV/U - 2003-12-23
  zmiany zarządzenia nr 3632/03/IV/U dotyczącego porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania: "Regulacja potoku Źródło Marii"

 • 4090/2003/IV/U - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych na zadaniu: "Budowa ulicy Kowieńskiej"

 • 4091/2003/IV/U - 2003-12-23
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Meksyk

 • 4092/2003/IV/S - 2003-12-23
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości

 • 4093/2003/IV/S - 2003-12-23
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dotyczącej wykonania robót hydraulicznych związanych z instalacją c.o. i wod.-kan. w 2003 r.

 • 4094/2003/IV/U - 2003-12-23
  zlecenia wykonania pomiarów ruchu kołowego na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Piaskowej

 • 4095/2003/IV/U - 2003-12-23
  przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji

 • 4096/2003/IV/U - 2003-12-23
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście rejon ulic Hryniewickiego i Waszyngtona

 • 4097/2003/IV/P - 2003-12-23
  udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie awarii kamer 1 i 15 stanowiących zintegrowaną część systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 4098/2003/IV/R - 2003-12-23
  zatwierdzenia umowy z CARITAS na realizację zadania polegającego na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobom Alzheimera

 • 4099/2003/IV/U - 2003-12-23
  zatwierdzenia aneksu nr 2 do umowy KB/474/UI/141/W/2003 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego odprowadzenia wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 4100/2003/IV/P - 2003-12-23
  zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na wykonanie oraz montaż podświetlonego kasetonu informacyjnego

 • 4101/2003/IV/S - 2003-12-23
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości

 • 4102/2003/IV/P - 2003-12-23
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.12.2003