Z dnia 2003-12-16

 • 3972/2003/IV/P - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację zabawy sylwestrowej dla mieszkańców miasta Gdyni

 • 3973/2003/IV/P - 2003-12-16
  zamieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie "Dziennik Bałtycki"

 • 3974/2003/IV/P - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 3975/2003/IV/U - 2003-12-16
  zawarcia aneksów do umów na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 3976/2003/IV/U - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu: "Budowa ulicy Dembińskiego"

 • 3977/2003/IV/U - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej do fontanny miejskiej przy Skwerze Kościuszki

 • 3978/2003/IV/O - 2003-12-16
  przyjęcia sprawozdania z likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3

 • 3979/2003/IV/O - 2003-12-16
  udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

 • 3980/2003/IV/O - 2003-12-16
  udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

 • 3981/2003/IV/S - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na naprawę drukarki w Wydziale Dochodów

 • 3982/2003/IV/M - 2003-12-16
  przyjęcia "Instrukcji w sprawie trybu udzielania i sprawozdawczości z pomocy publicznej"

 • 3983/2003/IV/M - 2003-12-16
  zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane

 • 3984/2003/IV/S - 2003-12-16
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych

 • 3985/2003/IV/M - 2003-12-16
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 3986/2003/IV/M - 2003-12-16
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 3987/2003/IV/M - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej

 • 3988/2003/IV/M - 2003-12-16
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Słowackiego 32

 • 3989/2003/IV/M - 2003-12-16
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zamenhofa 4 i Wiejskiej 3

 • 3990/2003/IV/M - 2003-12-16
  modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Partyzantów 26

 • 3991/2003/IV/M - 2003-12-16
  utworzenia Zespołu ds. negocjacji warunków nabycia nieruchomości

 • 3992/2003/IV/M - 2003-12-16
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Głogowej przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

 • 3993/2003/IV/M - 2003-12-16
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Cechowej

 • 3994/2003/IV/M - 2003-12-16
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "ENERGA" Gdyńskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witomińskiej

 • 3995/2003/IV/S - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup komputera przenośnego

 • 3996/2003/IV/R - 2003-12-16
  zawarcia umowy z fundacją OAZA na realizację zadania: "zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oczekującym na umieszczenie w placówkach resocjalizacyjnych."

 • 3997/2003/IV/R - 2003-12-16
  zawarcia umowy z fundacją OAZA na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

 • 3998/2003/IV/R - 2003-12-16
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy SO/886/2001/MOPS na prowadzenie całodobowej placówki socjalizacyjnej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców

 • 3999/2003/IV/S - 2003-12-16
  zmiany zarządzenia nr 3543/03/IV/S

 • 4000/2003/IV/S - 2003-12-16
  uregulowania opłat związanych z rejestracją samochodu służbowego

 • 4001/2003/IV/U - 2003-12-16
  akceptacji aneksu nr 1/2003 do umowy KB/522/UI/168/W/2003 dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łowickiej i Małopolskiej

 • 4002/2003/IV/U - 2003-12-16
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie" - odcinek przebiegu trasy przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta

 • 4003/2003/IV/U - 2003-12-16
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie" - węzeł Trasy Kwiatkowskiego z Drogą Obwodową Trójmiasta

 • 4004/2003/IV/U - 2003-12-16
  akceptacji aneksu nr 3/2003 do umowy SOO/744/01/UI w sprawie budowy drogi wraz z uzbrojeniem w osiedlu SOKÓŁKA II

 • 4005/2003/IV/O - 2003-12-16
  upoważnienia do zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Gdańska dotyczącego odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu przez gdyńskich uczniów w warsztatach Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku

 • 4006/2003/IV/S - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej

 • 4007/2003/IV/S - 2003-12-16
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni wraz z lokalami podległymi


 • 4008/2003/IV/P - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi remontowej polegającej na naprawie i wyremontowaniu szafki nr 6 znajdującej się przy Placu Grunwaldzkim

 • 4009/2003/IV/M - 2003-12-16
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. F. Sokoła

 • 4010/2003/IV/P - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie analizy stanu istniejącego i opracowania głównych wytycznych do projektu rewitalizacji Dworca PKP

 • 4011/2003/IV/S - 2003-12-16
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup paliwa do samochodów służbowych

 • 4012/2003/IV/S - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego

 • 4013/2003/IV/P - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup stojaków reklamowych

 • 4014/2003/IV/M - 2003-12-16
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A

 • 4015/2003/IV/S - 2003-12-16
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup drukarki

 • 4016/2003/IV/U - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie dodatkowego kompletu projektów budowlano-wykonawczych dla ul. Bernadowskiej

 • 4017/2003/IV/U - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na roboty dodatkowe na zadaniu "winda w Szkole Podstawowej Nr 9"

 • 4018/2003/IV/U - 2003-12-16
  upoważnienia dwóch wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Maciejewicza 17

 • 4019/2003/IV/U - 2003-12-16
  zlikwidowania awarii instalacji centralnego ogrzewania zasilającego budynek mieszkalny położony przy ul. Orłowskiej 35

 • 4020/2003/IV/U - 2003-12-16
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wydzielenie geodezyjne działki przewidzianej pod drogę eksploatacyjną przy potoku Demptowskim

 • 4021/2003/IV/R - 2003-12-16
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy konsorcyjnej oraz umowy finansowej na realizacje projektu "Otwarta platforma usług urzędu udostępnionych drogą telefonii komórkowej"

 • 4022/2003/IV/R - 2003-12-16
  akceptacji porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • 4023/2003/IV/R - 2003-12-16
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy dotyczącej współpracy przy realizacji projektu "Bałtycka Scena Letnia - nowa wizja teatru plenerowego"

 • 4024/2003/IV/R - 2003-12-16
  złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do programu CIVITAS II w ramach VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE

 • 4025/2003/IV/S - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych od Telekomunikacji Polskiej S.A.

 • 4026/2003/IV/P - 2003-12-16
  wykonania naprawy dwóch kamer systemu monitoringu wizyjnego

 • 4027/2003/IV/P - 2003-12-16
  zmiany treści umowy nr KB/140/OZ/64/W/2002 na realizację zadania: "prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni"

 • 4028/2003/IV/P - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na skład i druk plakatu pn. "Spotkanie opłatkowe przy kolędach" zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Śródmieście

 • 4029/2003/IV/S - 2003-12-16
  zakupu projektora o wartości do 6.000 EURO

 • 4030/2003/IV/M - 2003-12-16
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 4031/2003/IV/O - 2003-12-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EURO na przeprowadzenie likwidacji Izby Wytrzeźwień

 • 4032/2003/IV/S - 2003-12-16
  zawarcia aneksu do umowy nr SK/245/BHP/1/W/2002

 • 4033/2003/IV/S - 2003-12-16
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na zakup drukarek

 • 4034/2003/IV/P - 2003-12-16
  wyboru podmiotu spoza sektora finansów realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej

 • 4035/2003/IV/S - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i czyszczenie umundurowania

 • 4036/2003/IV/S - 2003-12-16
  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO na dostawę dla Urzędu Miasta tablic rejestracyjnych

 • 4037/2003/IV/S - 2003-12-16
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy DMD/0003/99

 • 4038/2003/IV/M - 2003-12-16
  zmiany zarządzenia nr 3957/03/IV/M wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kwiatowej 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.12.2003