Z dnia 2003-11-12

 • 3535/2003/IV/U - 2003-11-12
  upoważnienia Wiceprezydenta Marka Stępę i Michała Gucia do podpisania umowy dotacji w zakresie programu zdecentralizowanego: pomoc zewnętrzna Wspólnoty Europejskiej dotyczącej projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich"

 • 3536/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji: "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej"

 • 3537/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej"

 • 3538/2003/IV/R - 2003-11-12
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie laboratoriów Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 3539/2003/IV/O - 2003-11-12
  wyrażenia zgody dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych na zawieranie umów użyczenia z podmiotami prowadzącymi świetlice socjo-terapeutyczne

 • 3540/2003/IV/S - 2003-11-12
  przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 3541/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na zakup kopert utajnionych

 • 3542/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na opłatę abonamentu za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych

 • 3543/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą Miejską Straży Pożarnej na zajęcie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności lokalu w budynku przy ul. Władysława IV 12/14

 • 3544/2003/IV/M - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku położonego przy ul. Opata Hackiego 13

 • 3545/2003/IV/M - 2003-11-12
  zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pochylni i dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską "Obłuże II"

 • 3546/2003/IV/M - 2003-11-12
  zmiany tabeli stawek czynszu dzierżawnego dla Gminy Miasta Gdyni

 • 3547/2003/IV/M - 2003-11-12
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy Alei Zwycięstwa 162 i 162 A, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3548/2003/IV/M - 2003-11-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 354949/2003/IV/M - 2003-11-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jana Brzechwy

 • 3550/2003/IV/M - 2003-11-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jana Brzechwy

 • 3551/2003/IV/M - 2003-11-12
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego w Gdyni Kolonii (umowa nr MG/75/85).

 • 3552/2003/IV/M - 2003-11-12
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Spokojnej (umowa nr MG/76/87)

 • 3553/2003/IV/M - 2003-11-12
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3554/2003/IV/O - 2003-11-12
  powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej

 • 3555/2003/IV/O - 2003-11-12
  wyrażenia zgody a rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej

 • 3556/2003/IV/M - 2003-11-12
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - garażu

 • 3557/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę i montaż dwóch stołów pingpongowych na terenie zieleni przy ul. Widnej 13

 • 3558/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie placu zabaw przy ul. Żeglarzy

 • 3559/2003/IV/M - 2003-11-12
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10.8 m2 zlokalizowanego w obrębie placu targowego - (pawilon nr 339)

 • 3560/2003/IV/M - 2003-11-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rumiankowej

 • 3561/2003/IV/M - 2003-11-12
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3562/2003/IV/S - 2003-11-12
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego

 • 3563/2003/IV/M - 2003-11-12
  zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 108-108 A

 • 3564/2003/IV/M - 2003-11-12
  zmiany zarządzenia nr 3377/03/IV/M dotyczącego zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Biskupa Dominika 32

 • 3565/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6,.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji "dobudowa szybu windy do budynku Szkoły Podstawowej nr 9"

 • 3566/2003/IV/U - 2003-11-12
  zatwierdzenie wyników postępowania konkursowego na wybór "koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej budowy sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym"

 • 3567/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej, gazociągu, wodociągu łącznika ul. Druskiennickiej z ul. Orańską i Lidzką

 • 3568/2003/IV/U - 2003-11-12
  akceptacji treści umowy na dzierżawę terenów PKP PLK S.A. w okresie realizacji inwestycji "budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Krykulec"

 • 3569/2003/IV/O - 2003-11-12
  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych realizowanych w 2004 r.

 • 3570/2003/IV/O - 2003-11-12
  przekazania zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ PL Grabówek

 • 3571/2003/IV/S - 2003-11-12
  powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu służbowego

 • 3572/2003/IV/S - 2003-11-12
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu służbowego

 • 3573/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu służbowego Straży Miejskiej

 • 3574/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na zakup środków czystości

 • 3575/2003/IV/S - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA

 • 3576/2003/IV/P - 2003-11-12
  przekazania dotacji w kwocie 40.000 zł. Centralnemu Muzeum Morskiemu na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym na statku - muzeum "Dar Pomorza"

 • 3577/2003/IV/O - 2003-11-12
  zmiany zarządzenia 3321/03/IV/O

 • 3578/2003/IV/P - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i druk folderów dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 3579/2003/IV/U - 2003-11-12
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/243/UI/51/W/2003 na wykonanie dokumentacji "ulica Janka Wiśniewskiego - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej"

 • 3580/2003/IV/M - 2003-11-12
  realizacji uchwały nr VIII/174/03 dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Energetyków 13 A

 • 3581/2003/IV/P - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na nocleg dla gości podczas konferencji "Samorządy dla A - 1"

 • 3582/2003/IV/M - 2003-11-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka 19-23

 • 3583/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 6/2003 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • 3584/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3585/2003/IV/S - 2003-11-12
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3586/2003/IV/S - 2003-11-12
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3587/2003/IV/R - 2003-11-12
  zawarcia umowy z Fundacją Misji Chrześcijańskiej "OAZA" na zapewnienie całodobowej opieki na rzecz osób bezdomnych.

 • 3588/2003/IV/U - 2003-11-12
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Śląskiej Nowogrodzkiej Podolskiej

 • 3589/2003/IV/U - 2003-11-12
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej"

 • 3590/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Widnej 13

 • 3591/2003/IV/U - 2003-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń na skarpie przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 3592/2003/IV/R - 2003-11-12
  organizacji konferencji "Współpraca samorządów dla A - 1"

 • 3593/2003/IV/M - 2003-11-12
  określenia warunków zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność Domów Towarowych Casino S.A. - Droga Różowa

 • 3594/2003/IV/S - 2003-11-12
  przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja

 • 3595/2003/IV/M - 2003-11-12
  wydzierżawienia lokalu nr 48 na II piętrze budynku biurowego położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 3596/2003/IV/P - 2003-11-12
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz".

 • 3597/2003/IV/M - 2003-11-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 3598/2003/IV/P - 2003-11-12
  wykonania prac w zakresie przygotowania sprzętu obrony cywilnej do wybrakowania

 • 3599/2003/IV/M - 2003-11-12
  zmiany zarządzenia nr 3454/03/IV dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "budowa hali sportowo-widowiskowej"

 • 3600/2003/IV/S - 2003-11-12
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.11.2003