Z dnia 2003-11-04

 • 3463/2003/IV/U - 2003-11-04
  inwentaryzacji konserwatorskiej historycznych detali architektonicznych na terenie Gdyni - dzielnice Śródmieście, Kamienna Góra

 • 3464/2003/IV/U - 2003-11-04
  zamówienia projektu graficznego oraz przygotowania do druku dwóch opracowań "Małego przewodnika po zabytkach Kamiennej Góry" oraz "Informatora o gdyńskich zabytkach"

 • 3465/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Metalowej i przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 3466/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Hallera

 • 3467/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń uzupełniających krzewów w ul. Płk. Dąbka

 • 3468/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie uporządkowania terenu zieleni przy ul. Hodowlanej

 • 3469/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na demontaż wodomierzy zamontowanych na potrzeby fontanny miejskiej i poidełek zlokalizowanych na terenie Gdyni

 • 3470/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na utrzymanie czystości ul. Świętojańskiej pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury i al. Marszałka Piłsudskiego

 • 3471/2003/IV/U - 2003-11-04
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę oświetlenia ulicy Zielonej

 • 3472/2003/IV/U - 2003-11-04
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę ul. Płk. Dąbka na odcinku od budynku nr 230 do torów bocznicy kolejowej Gdyni - Babie Doły

 • 3473/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Zbożowej

 • 3474/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie wydzielenia działki położonej przy ul. Ornej

 • 3475/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oświetlenia ulicy Zielonej

 • 3476/2003/IV/U - 2003-11-04
  zmiany zarządzenia nr 622/03/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unruga z Bosmańską

 • 3477/2003/IV/U - 2003-11-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3478/2003/IV/R - 2003-11-04
  zamówienia publicznego do 6.000 EURO na aktualizację badań stanu środowiska w ramach projektu TELLUS

 • 3479/2003/IV/R - 2003-11-04
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy dotyczącej realizacji projektu "Bałtycka Scena Letnia - nowa wizja teatru plenerowego"

 • 3480/2003/IV/O - 2003-11-04
  zmiany zarządzenia nr 659/03/IV/O dotyczącego przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r.

 • 3481/2003/IV/O - 2003-11-04
  zmiany zarządzenia nr 2742/03/IV/O na przygotowanie bazy danych statystycznych dotyczących chorych ze schorzeniami sercowo - naczyniowymi"

 • 3482/2003/IV/O - 2003-11-04
  zmiany zarządzenia nr 1654/03/IV/O na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

 • 3483/2003/IV/O - 2003-11-04
  zmiany zarządzenia nr 2883/03/IV/O na udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Śródmieście

 • 3484/2003/IV/O - 2003-11-04
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla gdyńskich samorządowych szkół specjalnych

 • 3485/2003/IV/O - 2003-11-04
  organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom Stypendium Miasta Gdyni na rok szkolny/ akademicki 2003/2004

 • 3486/2003/IV/P - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortu okolicznościowego z okazji jubileuszu Kuriera Gdyńskiego

 • 3487/2003/IV/M - 2003-11-04
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Abrahama 28

 • 3488/2003/IV/M - 2003-11-04
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie pomiarów uzupełniających wraz z aktualizacją mapy zasadniczej miasta Gdyni

 • 3489/2003/IV/M - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na skanowanie arkuszy mapy wraz z kalibracją

 • 3490/2003/IV/M - 2003-11-04
  upoważnienia dwóch wiceprezydentów do akceptacji wniosku o kredyt dla Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy al. Marsz.Piłsudskiego 50

 • 3491/2003/IV/M - 2003-11-04
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Legionów przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3492/2003/IV/M - 2003-11-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 3493/2003/IV/M - 2003-11-04
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Redłowskiej - Legionów

 • 3494/2003/IV/M - 2003-11-04
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Popiela - al. Zwycięstwa

 • 3495/2003/IV/S - 2003-11-04
  wyrażenia zgody na zakup szaf BHP

 • 3496/2003/IV/P - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski umowy konsorcyjnej dotyczącej projektu Otwarta Platforma Usług Urzędu udostępnionych drogą telefonii komórkowej

 • 3497/2003/IV/M - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej 1-7

 • 3498/2003/IV/M - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 113

 • 3499/2003/IV/P - 2003-11-04
  aneksu nr 2 do umowy nr USG/18/01

 • 3500/2003/IV/O - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 3501/2003/IV/U - 2003-11-04
  zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury

 • 3502/2003/IV/U - 2003-11-04
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na remont przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury

 • 3503/2003/IV/S - 2003-11-04
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia zakupu artykułów wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 3504/2003/IV/S - 2003-11-04
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 3505/2003/IV/M - 2003-11-04
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

 • 3506/2003/IV/M - 2003-11-04
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

 • 3507/2003/IV/M - 2003-11-04
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

 • 3508/2003/IV/O - 2003-11-04
  dofinansowania kosztów Konferencji Metodycznej pod hasłem "Stosowanie komputerów w szkolnictwie ponadgimnazjalnym" organizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

 • 3509/2003/IV/O - 2003-11-04
  zakupu nagród dla laureatów III Konkursu Humanistycznego "W kręgu kultury renesansu" organizowanego przez Gimnazjum Nr 15

 • 3510/2003/IV/O - 2003-11-04
  zakupu nagród dla laureatów konkursu "Osobliwości miast i regionów niemieckojęzycznych" organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące

 • 3511/2003/IV/O - 2003-11-04
  zakupu nagród dla laureatów konkursu "Etiuda o wolności" organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące

 • 3512/2003/IV/O - 2003-11-04
  dofinansowania organizacji konkursu "Śpiewać każdy może" organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury

 • 3513/2003/IV/O - 2003-11-04
  organizacji Przeglądu Piosenki Anglo-Amerykańskiej organizowanego przez III liceum Ogólnokształcące

 • 3514/2003/IV/O - 2003-11-04
  dofinansowania kosztów współpracy XIV Liceum Ogólnokształcącego z Goois Lyceeum w Holandii

 • 3515/2003/IV/O - 2003-11-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy VI Liceum Ogólnokształcącego z Liceum Paul Eluard we Francji

 • 3516/2003/IV/O - 2003-11-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Gimnazjum w Niemczech

 • 3517/2003/IV/O - 2003-11-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Nr 1 z Polską Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Wilnie

 • 3518/2003/IV/S - 2003-11-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3519/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania: "budowa hali widowiskowo-sportowej"

 • 3520/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie koncepcji zamiennej modernizacji Bulwaru Nadmorskiego

 • 3521/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 9 dla niepełnosprawnych"

 • 3522/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 9 dla niepełnosprawnych"

 • 3523/2003/IV/U - 2003-11-04
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wybór wykonawcy zadania: "kanalizacja deszczowa w ul. Łowickiej i Małopolskiej"

 • 3524/2003/IV/P - 2003-11-04
  wykonania przeniesienia masztu antenowego, instalacji antenowej i radiotelefonu do nowej siedziby WZKiOL

 • 3525/2003/IV/M - 2003-11-04
  rozbiórki budynku użytkowego zlokalizowanego przy ul. Jana z Kolna 11

 • 3526/2003/IV/U - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na ustalenie warunków gruntowo-wodnych dla koncepcji rozbudowy cmentarza przy ul. Spokojnej

 • 3527/2003/IV/O - 2003-11-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zakup poliuretanowych koszy biurowych na papier

 • 3528/2003/IV/P - 2003-11-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 3529/2003/IV/P - 2003-11-04
  zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie obiektów oznakowania wjazdów do Gdyni

 • 3530/2003/IV/S - 2003-11-04
  przekazania środków finansowych na zakup biletów autobusowych

 • 3531/2003/IV/S - 2003-11-04
  zakupu biletów PKP - SKM jednorazowego przejazdu

 • 3532/2003/IV/S - 2003-11-04
  wyrażenia zgody na zakup środków czystości

 • 3533/2003/IV/M - 2003-11-04
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 3534/2003/IV/M - 2003-11-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.11.2003