Z dnia 2003-10-28

 • 3392/2003/IV/M - 2003-10-28
  akceptacji aneksu do umowy RP/13/BG/01 na ekspozycję reklamy przy ul. Hutniczej i al. Zwycięstwa

 • 3393/2003/IV/P - 2003-10-28
  zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 3394/2003/IV/K - 2003-10-28
  przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego

 • 3395/2003/IV/O - 2003-10-28
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 3396/2003/IV/O - 2003-10-28
  zmiana treści zarządzenia nr 2739/03/IV/0 dotyczącego sfinansowania kosztów przejazdu nauczyciela muzyki ze Szkoły Podstawowej Nr 21 do Liepaji na Łotwie

 • 3397/2003/IV/O - 2003-10-28
  udzielenia pełnomocnictwa panu Eugeniuszowi Korkowi - Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury

 • 3398/2003/IV/O - 2003-10-28
  rozdysponowania środków na realizację programu Szkół Otwartych

 • 3399/2003/IV/S - 2003-10-28
  instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

 • 3400/2003/IV/S - 2003-10-28
  zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia "Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

 • 3401/2003/IV/S - 2003-10-28
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2003

 • 3402/2003/IV/S - 2003-10-28
  wyrażenia zgody na zakup usługi czyszczenia wykładzin

 • 3403/2003/IV/M - 2003-10-28
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7

 • 3404/2003/IV/M - 2003-10-28
  umorzenia należności przysługujących Gminie z tytułu zaległości czynszowych

 • 3405/2003/IV/M - 2003-10-28
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy al. Marsz. Piłsudskiego 50A dotyczącej zaciągnięcia kredytu preferencyjnego

 • 3406/2003/IV/M - 2003-10-28
  upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Węglowej 13

 • 3407/2003/IV/M - 2003-10-28
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w hali płaskiej (pawilonu nr 243)

 • 3408/2003/IV/M - 2003-10-28
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w hali rybnej (pawilonu nr 10)

 • 3409/2003/IV/M - 2003-10-28
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w hali łukowej (pawilonu nr 229)

 • 3410/2003/IV/M - 2003-10-28
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 3411/2003/IV/M - 2003-10-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliskiej przeznaczonej do wydzierżawienia.

 • 3412/2003/IV/M - 2003-10-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3413/2003/IV/M - 2003-10-28
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Spokojnej w umowie dzierżawy MG/242/82

 • 3414/2003/IV/M - 2003-10-28
  przeniesienia praw wynikających z umowy TG/327/86 zawartej na grunt położony przy ul. Dickmana

 • 3415/2003/IV/M - 2003-10-28
  przeniesienia praw wynikających z umowy TG/405/86 zawartej na grunt położony przy ul. Dickmana

 • 3416/2003/IV/M - 2003-10-28
  przeniesienia praw wynikających z umowy TG/2141/83 zawartej na grunt położony przy ul. Dickmana

 • 3417/2003/IV/M - 2003-10-28
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3418/2003/IV/M - 2003-10-28
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej i Druskiennickiej

 • 3419/2003/IV/P - 2003-10-28
  wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na dostawę kwiatów, wiązanek i wieńców

 • 3420/2003/IV/P - 2003-10-28
  wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO na organizacje wieczorów jazzowych

 • 3421/2003/IV/S - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na całodobowe korzystanie z połączenia z siecią TASK dla Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 3422/2003/IV/K - 2003-10-28
  kierowania spraw na drogę postępowania

 • 3423/2003/IV/S - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 3424/2003/IV/S - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 3425/2003/IV/S - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 3426/2003/IV/U - 2003-10-28
  uregulowania należności za wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla inwestycji: Droga Różowa III etap - faza 1b

 • 3427/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie podziału geodezyjnego działki przy ul. Palmowej

 • 3428/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim dotyczącego zadania "wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej"

 • 3429/2003/IV/U - 2003-10-28
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania "oświetlenie ulic Migdałowej, Owocowej i Truskawkowej"

 • 3430/2003/IV/U - 2003-10-28
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/261/UI/57/W/2003 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dojazdu do ul. Maciejewicza

 • 3431/2003/IV/U - 2003-10-28
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/386/UI/99/W/2003 na wykonanie dokumentacji "Droga Różowa III etap faza 1b"

 • 3432/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie zadania: "przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 9 dla niepełnosprawnych"

 • 3433/2003/IV/U - 2003-10-28
  uregulowania należności za wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej inwestycji: "rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego"

 • 3434/2003/IV/U - 2003-10-28
  zawarcia umowy na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni

 • 3435/2003/IV/M - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wniesienie do bazy danych aktów notarialnych w programie rejestracji transakcji cenowych

 • 3436/2003/IV/M - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na odnowienie ewidencji gruntów na terenie enklawy Marszewo

 • 3437/2003/IV/O - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zakup ruchomych stojaków na odpady w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 3438/2003/IV/O - 2003-10-28
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy WFOŚ/D/I-2/43/03 o dotację celową na dofinansowanie zadania "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 3439/2003/IV/O - 2003-10-28
  unieważnienia zarządzenia nr 3314/03/IV/O dotyczącego kosztów współpracy pięciu gdyńskich szkół zawodowych

 • 3440/2003/IV/O - 2003-10-28
  udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 3441/2003/IV/O - 2003-10-28
  zlecenia usługi przeszkolenia przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych z zakresu pisania wniosków o dotację

 • 3442/2003/IV/P - 2003-10-28
  zamówienia publicznego w trybie 3.000 EURO na umieszczenie ogłoszenia dotyczącego promocji Gdyni jako "Żeglarskiej Stolicy Polski"

 • 3443/2003/IV/S - 2003-10-28
  wyrażenia zgody na zakup koszy

 • 3444/2003/IV/S - 2003-10-28
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 3/03 do porozumienia z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

 • 3445/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie projektu rozbiórki bocznicy kolejowej w związku z inwestycją "ulica Janka Wiśniewskiego odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ulicy Morskiej"

 • 3446/2003/IV/S - 2003-10-28
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3447/2003/IV/U - 2003-10-28
  wykonania opracowania "Ewidencja historyczno-konserwatorska cmentarzy gdyńskich"

 • 3448/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup i dostawę ławek

 • 3449/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie Raportu o ochronie środowiska oraz opracowania szczegółowej inwentaryzacji geobotanicznej odcinka leśnego "Trasa Kwiatkowskiego"

 • 3450/2003/IV/U - 2003-10-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu inwestycyjnym "ułożenie nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie chodników w ulicy Serdecznikowej"

 • 3451/2003/IV/U - 2003-10-28
  zatwierdzania postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "ulica Cumowników"

 • 3452/2003/IV/M - 2003-10-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Handlowej

 • 3453/2003/IV/M - 2003-10-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Handlowej 19

 • 3454/2003/IV/M - 2003-10-28
  zmiany zarządzenia nr 1943 dotyczącego ustalenia Nagród Prezydenta w konkursie "Gdynia w kwiatach"

 • 3455/2003/IV/M - 2003-10-28
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: " budowa hali sportowo-widowiskowej"

 • 3456/2003/IV/M - 2003-10-28
  zmiany "Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych"

 • 3457/2003/IV/U - 2003-10-28
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy o zamówienie publiczne KB/609/UI/181/W/02 na wykonanie prac projektowych dla inwestycji: Budowa hali sportowo widowiskowej

 • 3458/2003/IV/M - 2003-10-28
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dzierżaw z Żeglugą Gdańską i Tornado Sp. z o.o. odnośnie powierzenia części budynku zlokalizowanego przy al. Zjednoczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.10.2003