Z dnia 2003-10-14

 • 3257/2003/IV/S - 2003-10-14
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni


 • 3258/2003/IV/P - 2003-10-14
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy Nr 1/93 w sprawie bramownic

 • 3259/2003/IV/K - 2003-10-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3260/2003/IV/K - 2003-10-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3261/2003/IV/U - 2003-10-14
  unieważnienia zamówienia publicznego do 30.000 EURO w trybie zapytania o cenę na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w biurze

 • 3262/2003/IV/R - 2003-10-14
  odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

 • 3263/2003/IV/R - 2003-10-14
  ogłoszenia konkursu dotyczącego przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: zapewnienie opieki na rzecz osób bezdomnych

 • 3264/2003/IV/S - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3265/2003/IV/S - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na zakup tachografu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3266/2003/IV/S - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na zlecenie przeprowadzenia przeglądu technicznego sprzętu do ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3267/2003/IV/S - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na zakup rękawic ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3268/2003/IV/S - 2003-10-14
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług introligatorskich

 • 3269/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wydzielenia zatoki komunikacji zbiorowej przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 3270/2003/IV/U - 2003-10-14
  wystąpienia o decyzje o pozwolenie na budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej

 • 3271/2003/IV/U - 2003-10-14
  akceptacji treści aneksu nr 1 do porozumienia nr KB/30/UI/02/na realizację inwestycji: "Droga Różowa etap III faza 1c - wiadukt w ul. Stryjskiej"

 • 3272/2003/IV/M - 2003-10-14
  zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 139

 • 3273/2003/IV/M - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na ratalna spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49

 • 3274/2003/IV/M - 2003-10-14
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Armii Krajowej 25

 • 3275/2003/IV/M - 2003-10-14
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 3276/2003/IV/M - 2003-10-14
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na budowę pochylni i dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską Obłuże II

 • 3277/2003/IV/M - 2003-10-14
  ustalenia wykazu oraz dołączenia nieruchomości położonej przy ul. Podgórskiej

 • 3278/2003/IV/M - 2003-10-14
  pobierania zaliczki na poczet wykonania wyceny lokali mieszkalnych

 • 3279/2003/IV/M - 2003-10-14
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy nr TG/604/92 przedmiotem której jest grunt pod halą łukową - pawilon nr 19

 • 3280/2003/IV/M - 2003-10-14
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy nr TG/434/92 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 339

 • 3281/2003/IV/M - 2003-10-14
  zmiany zarządzeń nr 1743 - 1747/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni

 • 3282/2003/IV/M - 2003-10-14
  zmiany zarządzeń nr 2718/03/IV/M, 2719/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni

 • 3283/2003/IV/M - 2003-10-14
  zmiany zarządzenia nr 3024/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni

 • 3284/2003/IV/M - 2003-10-14
  zmiany zarządzenia nr 3001/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka

 • 3285/2003/IV/M - 2003-10-14
  zmiany zarządzenia nr 2937/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 3286/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie naprawy istniejącego i wykonanie nowego fragmentu "Fotela Kinomana"

 • 3287/2003/IV/M - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta tytułem zwrotu kosztów oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych - ul. Jelenia

 • 3288/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Wykonanie ciągów pieszych na skwerze przy ul. Narcyzowej"

 • 3289/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania pt.: "Prognoza skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000 m2 przy ul. Morskiej 264 - 304"

 • 3290/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na udzielenie konsultacji w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w Wydziale Urbanistyki

 • 3291/2003/IV/U - 2003-10-14
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w aneksie nr 1/2003 do umowy dzierżawy nr MG/53/D/2003 na grunt położony przy ul. Halickiej - Sandomierskiej

 • 3292/2003/IV/U - 2003-10-14
  zatwierdzenia aneksu nr 2 do umowy nr KB/SOO/UI/146/W/2002 na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 3293/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie flag gdyńskich z zapięciem na karabińczyki

 • 3294/2003/IV/U - 2003-10-14
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji "rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - przebudowa toru 84"

 • 3295/2003/IV/M - 2003-10-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej

 • 3296/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na usunięcie kolizji energetycznej linii napowietrznej w rejonie ulic Wyspiańskiego i Moniuszki

 • 3297/2003/IV/M - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 3298/2003/IV/P - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie girland z balonów z napisem "Gdynia moje miasto"

 • 3299/2003/IV/S - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych, odbiór i złomowanie starych tablic

 • 3300/2003/IV/O - 2003-10-14
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 3301/2003/IV/U - 2003-10-14
  zmiany zarządzenia nr 2999/03/IV/U dotyczącego wykonania zamiennego projektu budowlano wykonawczego oświetlenia ul. Zielonej

 • 3302/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Krykyulec

 • 3303/2003/IV/U - 2003-10-14
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "ulica Cumowników"

 • 3304/2003/IV/U - 2003-10-14
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej"

 • 3305/2003/IV/U - 2003-10-14
  zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy Stocznią Gdynia S.A. a Gminą Miasta Gdyni

 • 3306/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie nasadzeń uzupełniających na skwerze przy ul. Strażackiej, Knyszyńskiej i Amona oraz na węźle F. Cegielskiej

 • 3307/2003/IV/U - 2003-10-14
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "ulica Cumowników"

 • 3308/2003/IV/U - 2003-10-14
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "wymiana słupów trakcyjnych w ulicy Morskiej"

 • 3309/2003/IV/U - 2003-10-14
  akceptacji treści porozumienia w sprawie zasad realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: "rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego"

 • 3310/2003/IV/U - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania: "ulica Cumowników"

 • 3311/2003/IV/U - 2003-10-14
  zmiana treści umowy nr KB/400/UI/108/W/2002 dotyczącej rozbudowy V LO przy ul. Dickmana

 • 3312/2003/IV/M - 2003-10-14
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 3313/2003/IV/O - 2003-10-14
  sfinansowania uroczystości związanych z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej

 • 3314/2003/IV/O - 2003-10-14
  dofinansowania kosztów współpracy pięciu gdyńskich szkół zawodowych z Gimnazjum w Karlskronie

 • 3315/2003/IV/O - 2003-10-14
  zakupu piór dla najlepszych absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego, którzy uzyskali dyplomy "Matury Międzynarodowej"

 • 3316/2003/IV/O - 2003-10-14
  pokrycia kosztów przejazdu szkolnego teatrzyku "Koliberki" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1

 • 3317/2003/IV/P - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie grafik - upominków dla gości zagranicznych

 • 3318/2003/IV/P - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na przygotowanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

 • 3319/2003/IV/P - 2003-10-14
  udzielenie zgody na wykorzystanie herbu Gdyni

 • 3320/2003/IV/O - 2003-10-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.10.2003