Z dnia 2003-10-07

 • 3210/2003/IV/S - 2003-10-07
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3211/2003/IV/S - 2003-10-07
  pokrycia kosztów Studium Kierowników Projektów Europejskich organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

 • 3212/2003/IV/S - 2003-10-07
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3213/2003/IV/P - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zinwentaryzowanie stanu rekreacyjnych tras rowerowych na terenach leśnych Gdyni

 • 3214/2003/IV/P - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie dwóch balonów reklamowych

 • 3215/2003/IV/M - 2003-10-07
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie adaptacji piętra budynku przy ul. Opata Hackiego 13 dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2

 • 3216/2003/IV/K - 2003-10-07
  umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa

 • 3217/2003/IV/U - 2003-10-07
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 3.000 EURO na wykonanie zadania: "budowa drogi i chodnika do zespołu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Zielonej w Gdyni"

 • 3218/2003/IV/U - 2003-10-07
  uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru V Liceum Ogólnokształcącego

 • 3219/2003/IV/U - 2003-10-07
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na jesienną zbiórkę liści na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych

 • 3220/2003/IV/O - 2003-10-07
  zmiany wysokości dotacji dla uczniów słabowidzących i niewidomych Gdyńskiej Szkoły Społecznej i Gdyńskiej Szkoły Społecznej - Gimnazjum

 • 3221/2003/IV/O - 2003-10-07
  przeprowadzenia konkursu pod hasłem "Logo na gdyńską ekotorbę"

 • 3222/2003/IV/M - 2003-10-07
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 3223/2003/IV/M - 2003-10-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - lokalu nr 49 na II piętrze budynku biurowego

 • 3224/2003/IV/M - 2003-10-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej

 • 3225/2003/IV/M - 2003-10-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej i Świętego Mikołaja

 • 3226/2003/IV/M - 2003-10-07
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Modrej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 3227/2003/IV/M - 2003-10-07
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 3228/2003/IV/M - 2003-10-07
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Owocowej 1, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 3229/2003/IV/M - 2003-10-07
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 5 do umowy dzierżawy nr TG/36/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali rybnej - pawilon nr 10

 • 3230/2003/IV/M - 2003-10-07
  dopisania współdzierżawcy do umowy dzierżawy nr MG I/123/D/2003 zawartej na grunt położony przy ul. Morskiej

 • 3231/2003/IV/M - 2003-10-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę II raty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych - PB "Panorama" Sp. z o.o.

 • 3232/2003/IV/M - 2003-10-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę tytułem zwrotu kosztów procesu

 • 3233/2003/IV/M - 2003-10-07
  zmiany zarządzenia nr 2660/03/IV/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Unruga 84 A przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 3234/2003/IV/O - 2003-10-07
  akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/65/OZ/16/W/2003 na realizację zadania: "Wybrane formy rehabilitacji społecznej i leczniczej osób chorych na stwardnienie rozsiane"

 • 3235/2003/IV/U - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ulic: Migdałowej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej" realizowanej w ramach inicjatyw inwestycyjnych

 • 3236/2003/IV/P - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na montaż i demontaż grafiki z logo "Gdynia europejska"

 • 3237/2003/IV/U - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Świętojańskiej - etap II B

 • 3238/2003/IV/O - 2003-10-07
  rozwiązania porozumienia w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 3239/2003/IV/S - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na zakup części i urządzeń do bieżącej naprawy zestawów komputerowych

 • 3240/2003/IV/S - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na usługę dostępu do internetu

 • 3241/2003/IV/U - 2003-10-07
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli obiektów inżynierskich na terenie miasta Gdyni

 • 3242/2003/IV/K - 2003-10-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sadowego

 • 3243/2003/IV/S - 2003-10-07
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3244/2003/IV/S - 2003-10-07
  wyrażenia zgody na zakup wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3245/2003/IV/U - 2003-10-07
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na budowę miejsc postojowych w ciągu ulicy Cechowej

 • 3246/2003/IV/P - 2003-10-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 3247/2003/IV/U - 2003-10-07
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Śląskiej Nowogrodzkiej i Podolskiej

 • 3248/2003/IV/U - 2003-10-07
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na zagospodarowanie terenu zieleni na placu zabaw przy ul. Bp. Dominika

 • 3249/2003/IV/M - 2003-10-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na publikacje ogłoszeń zawierających informację o podziale geodezyjnym nieruchomości położonych przy ul. Leszczynki - "Trasa Kwiatkowskiego"

 • 3250/2003/IV/P - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie reklamowych toreb papierowych

 • 3251/2003/IV/P - 2003-10-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na organizację imprezy z poczęstunkiem, towarzyszącej XXVIII FPFF

 • 3252/2003/IV/P - 2003-10-07
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na skład i druk kolportażu tygodnika "Ratusz"

 • 3253/2003/IV/P - 2003-10-07
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie podświetlonych obiektów oznakowania wjazdów

 • 3254/2003/IV/P - 2003-10-07
  zmiany zarządzenia nr 3192/03/IV/U dotyczącego wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Śląskiej Nowogrodzkiej i Podolskiej

 • 3255/2003/IV/M - 2003-10-07
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie piętrowego obiektu gastronomicznego w Gdyni - Orłowie przy ul. Orłowskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.10.2003