Z dnia 2003-09-24

 • 3080/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 WEURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Piołunowej

 • 3081/2003/IV/U - 2003-09-24
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania "oświetlenie ulic: Migdałowej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej w Gdyni"

 • 3082/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim dotyczącego zadania: "budowa odcinka ul. Promiennej"

 • 3084/2003/IV/U - 2003-09-24
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania "Budowa odcinka ul. Promiennej"

 • 3083/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim dotyczącego zadania: "oświetlenie ulic: Migdałowej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej w Gdyni"

 • 3085/2003/IV/U - 2003-09-24
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "oświetlenie ulic: Migdałowej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej w Gdyni"

 • 3086/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie dodatkowych prac projektowych dla inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych przy al. Zwycięstwa 96 - 98"

 • 3087/2003/IV/S - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na wykonanie projektu listowników

 • 3088/2003/IV/M - 2003-09-24
  użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działowskiego 11

 • 3089/2003/IV/P - 2003-09-24
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie podświetlonych obiektów oznakowania wjazdów do Gdyni

 • 3090/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 3091/2003/IV/U - 2003-09-24
  ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • 3092/2003/IV/U - 2003-09-24
  powołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • 3093/2003/IV/M - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę drugiej części II raty odszkodowania z tytułu przejętej na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki drogowej - Targo S.A.

 • 3094/2003/IV/U - 2003-09-24
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Zielonej"

 • 3095/2003/IV/M - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową

 • 3096/2003/IV/S - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu AGD na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 3097/2003/IV/S - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową

 • 3098/2003/IV/S - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego ryczałtowego w związku ze zwiększeniem ilości obsługiwanych komór sygnalizacyjnych

 • 3099/2003/IV/P - 2003-09-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 3100/2003/IV/S - 2003-09-24
  szczegółowych zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania i ewidencjonowania skarg, wniosków oraz interpelacji w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 3101/2003/IV/S - 2003-09-24
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3102/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych w ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 3103/2003/IV/U - 2003-09-24
  uregulowania należności za wydanie postępowanie ustalającego warunki zabudowy dla inwestycji: "ulica Janka Wiśniewskiego - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej

 • 3104/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wydanie aktualizacji dokumentacji dla inwestycji: "rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 3105/2003/IV/P - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i druk plakatów w związku z uroczystością obchodów Dnia Papieskiego

 • 3106/2003/IV/U - 2003-09-24
  uregulowania należności za wydanie postanowienia ustalającego warunki zabudowy dla inwestycji: "rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 3107/2003/IV/S - 2003-09-24
  zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty czasopism i periodyków specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2003 r.

 • 3108/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie rozszerzonego zakresu studium wykonalności oraz koncepcji "Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia"

 • 3109/2003/IV/U - 2003-09-24
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 3110/2003/IV/P - 2003-09-24
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji oraz Komendą Miejskiej Policji w Gdyni dotyczącego dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji

 • 3111/2003/IV/U - 2003-09-24
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne: "zagospodarowanie terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Bp. Dominika"

 • 3112/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do3.000 EURO na wykonanie remontu postumentu Św. Jana Nepomucena

 • 3113/2003/IV/U - 2003-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do3.000 EURO na jesienną zbiórkę liści na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych w Gdyni

 • 3114/2003/IV/S - 2003-09-24
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie w 2003 r. szczepień profilaktycznych przeciwko grypie pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3115/2003/IV/M - 2003-09-24
  użyczenia nieruchomości zabudowanej Muszlą Koncertową położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 3116/2003/IV/S - 2003-09-24
  trybu zbierania przechowywania oraz dokonywania analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych

 • 3117/2003/IV/K - 2003-09-24
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Gminę Miasta Gdyni

 • 3118/2003/IV/K - 2003-09-24
  zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Miasta Gdyni

 • 3119/2003/IV/M - 2003-09-24
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów

 • 3120/2003/IV/U - 2003-09-24
  zmiany zarządzenia nr 2179/03/IV/U w sprawie akceptacji aneksu do umowy "Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w latach 2002 - 2005 w rejonie I"

 • 3121/2003/IV/R - 2003-09-24
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni weksla in blanco na kwotę dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • 3122/2003/IV/P - 2003-09-24
  zakupu 50 egzemplarzy książki pt. "Gdynia Żeglarska Stolica Polski"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.09.2003