Z dnia 2003-09-16

 • 2994/2003/IV/P - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zakup certyfikatów do weryfikacji podpisu elektronicznego

 • 2995/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni rejon ulic Legionów i al. Zwycięstwa

 • 2996/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie map do celów projektowych dla wykonania zatoki autobusowej przy ul. Adm. J. Unruga

 • 2997/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu budowlano wykonawczego na budowę zatoki autobusowej przy ul. Adm. J. Unruga

 • 2998/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie map do celów projektowych oddzielnych zasileń energetycznych dla wymiany słupów trakcyjno-oświetleniowych przy ul. Morskiej

 • 2999/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie zamiennego projektu budowlano wykonawczego oświetlenia ul. Zielonej

 • 3000/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykoszenie nieużytków w Gdyni Orłowie

 • 3001/2003/IV/M - 2003-09-16
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka

 • 3002/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie tablicy upamiętniającej zaślubiny z morzem 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

 • 3003/2003/IV/U - 2003-09-16
  przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 3004/2003/IV/U - 2003-09-16
  ustalenia opłat 20-letnich za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 3005/2003/IV/U - 2003-09-16
  przyjęcia Regulaminu działalności firm kamieniarskich na terenie cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 3006/2003/IV/O - 2003-09-16
  przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup karetek

 • 3007/2003/IV/O - 2003-09-16
  akceptacji aneksu do umowy z podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizację integracyjnego rejsu żeglarskiego osób niepełnosprawnych

 • 3008/2003/IV/P - 2003-09-16
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: "Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Nagietkowej w Gdyni"

 • 3009/2003/IV/P - 2003-09-16
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: " Lato 2003 z Vitavą dla dzieci z Witomina"

 • 3010/2003/IV/R - 2003-09-16
  zawarcia porozumienia z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną "Krok w dorosłość program w procesie usamodzielniania"

 • 3011/2003/IV/K - 2003-09-16
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3012/2003/IV/S - 2003-09-16
  wyrażenia zgody na zakup usługi czyszczenia wykładzin

 • 3013/2003/IV/S - 2003-09-16
  naprawy systemu kolejkowego Nemo - Q

 • 3014/2003/IV/S - 2003-09-16
  usunięcia awarii urządzeń wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia archiwum w budynku Urzędu Miasta.

 • 3015/2003/IV/S - 2003-09-16
  zawarcia umowy na prowadzenie szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 3016/2003/IV/M - 2003-09-16
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie adaptacji parteru budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 dla stworzenia Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

 • 3017/2003/IV/M - 2003-09-16
  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie adaptacji parteru budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 dla stworzenia Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

 • 3018/2003/IV/M - 2003-09-16
  upoważnienia dwóch wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank Nordea Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Traugutta 2

 • 3019/2003/IV/M - 2003-09-16
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

 • 3020/2003/IV/M - 2003-09-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Lnianej

 • 3021/2003/IV/M - 2003-09-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 3022/2003/IV/M - 2003-09-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jęczmiennej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3023/2003/IV/M - 2003-09-16
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego - garażu, pozostającego w zarządzie gminy Gdynia, przeznaczonego do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 3024/2003/IV/M - 2003-09-16
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Manganowej 13

 • 3025/2003/IV/M - 2003-09-16
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda

 • 3026/2003/IV/M - 2003-09-16
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni oraz druk barwnej części materiałów przetargowych

 • 3027/2003/IV/P - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na organizację pobytu Wiceprezydenta Kilonii w Gdyni

 • 3028/2003/IV/O - 2003-09-16
  wyrażenia zgody na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza praca"

 • 3029/2003/IV/O - 2003-09-16
  realizacji porozumienia w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych

 • 3030/2003/IV/O - 2003-09-16
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo rejon ulic Legionów i al. Zwycięstwa

 • 3031/2003/IV/P - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk oraz załączenie do Dziennika Bałtyckiego karty okolicznościowej z okazji XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 3032/2003/IV/S - 2003-09-16
  uregulowania opłat za dowód rejestracyjny - samochód specjalny OSP Wiczlino

 • 3033/2003/IV/P - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekty i opracowanie graficzne materiałów drukowanych na XXVIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

 • 3034/2003/IV/O - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO Fundacji "Ecobaltic" na posadzenie drzew i krzewów w tworzonym ogrodzie przy III Liceum Ogólnokształcącym w ramach projektu "10 ogrodów na 10. lecie akcji Sprzątanie Świata"

 • 3035/2003/IV/P - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie płyty pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 3036/2003/IV/O - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili"

 • 3037/2003/IV/O - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na realizację zadania: anonimowe testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV

 • 3038/2003/IV/U - 2003-09-16
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Cechowej na odcinku od ul. Bernadowskiej do ul. Robotniczej

 • 3039/2003/IV/U - 2003-09-16
  wystąpienia o decyzję na pozwolenie na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wiczlińskiej

 • 3040/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych dla wydzielenia geodezyjnego pasa drogowego na terenach leśnych pod projektowaną Trasę Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie

 • 3041/2003/IV/U - 2003-09-16
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na oddzielnym zasilaniu słupów trakcyjno-oświetleniowych przy ul. Morskiej w Gdyni

 • 3042/2003/IV/U - 2003-09-16
  akceptacji aneksu nr 5/2003 do umowy nr 6/451/2002 na wykonanie zadania inwestycyjnego: "przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przeznaczonego na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni"

 • 3043/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na najem gruntu niezbędnego dla wykonania przyłącza wodociągowego i modernizacji boksów dla psów w schronisku dla zwierząt "Ciapkowo"

 • 3044/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla potrzeb zamówień publicznych dla zadania: "Szkoła Podstawowa Nr 20 - adaptacja mieszkania na pomieszczenia do nauki"

 • 3045/2003/IV/U - 2003-09-16
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję dachu nad budynkiem Zespołu Szkół Nr 15

 • 3046/2003/IV/U - 2003-09-16
  wystąpienia o pozwolenie na budowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół przy ul. Narcyzowej 6

 • 3047/2003/IV/O - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zakup papieru wyprodukowanego z makulatury w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 3048/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie prognozy skutków budowy centrum handlowego Auchan na rynku pracy, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów

 • 3049/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie wyceny składników majątkowych na terenie ogrodu działkowego "Kaszubskie" w związku z budową Drogi Różowej etap III

 • 3050/2003/IV/U - 2003-09-16
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na kompleksowe oczyszczanie pasa chodnika przy ul. Chwarznieńskiej

 • 3051/2003/IV/U - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę i montaż kosza na śmieci przy ul. Świętojańskiej

 • 3052/2003/IV/M - 2003-09-16
  akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 3053/2003/IV/O - 2003-09-16
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 3.000 EURO na wykonanie zadania: Modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku "Ciapkowo"

 • 3054/2003/IV/S - 2003-09-16
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3055/2003/IV/P - 2003-09-16
  uruchomienia środków finansowych na nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnej technologii

 • 3056/2003/IV/P - 2003-09-16
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 3057/2003/IV/P - 2003-09-16
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację wystawy "W kręgu Schulza"

 • 3058/2003/IV/P - 2003-09-16
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 3059/2003/IV/S - 2003-09-16
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3060/2003/IV/P - 2003-09-16
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 3061/2003/IV/R - 2003-09-16
  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu Otwarta Platforma Usług Urzędu udostępnionych drogą telefonii komórkowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.09.2003