Z dnia 2003-08-19

 • 2742/2003/IV/O - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na przygotowanie bazy danych statystycznych dotyczących chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi

 • 2743/2003/IV/O - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na przygotowanie bazy danych statystycznych dotyczących chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi

 • 2744/2003/IV/O - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na przygotowanie bazy danych statystycznych dotyczących chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi

 • 2745/2003/IV/O - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Redłowo

 • 2746/2003/IV/O - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Mały Kack

 • 2747/2003/IV/O - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Dąbrowa i Cisowa

 • 2748/2003/IV/U - 2003-08-19
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Bp. Dominika

 • 2749/2003/IV/U - 2003-08-19
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino - ulica Chwarznieńska - odcinek leśny

 • 2750/2003/IV/U - 2003-08-19
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo - ulica Huzarska

 • 2751/2003/IV/U - 2003-08-19
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo - al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka

 • 2752/2003/IV/U - 2003-08-19
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście - ul. Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Zjednoczenia

 • 2753/2003/IV/M - 2003-08-19
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 2754/2003/IV/M - 2003-08-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kilińskiego 7

 • 2755/2003/IV/M - 2003-08-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 14-16

 • 2756/2003/IV/M - 2003-08-19
  wykonania remontu gminnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 217, przeznaczonego na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 • 2757/2003/IV/M - 2003-08-19
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Płk. Dąbka 52

 • 2758/203/IV/M - 2003-08-19
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - lokal nr 21 na II piętrze w budynku biurowym przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2759/2003/IV/M - 2003-08-19
  zmiany zarządzenia nr 8556/02/III dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mariackiej 5.

 • 2760/2003/IV/U - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dot. zadania: "modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku "Ciapkowo" w Gdyni

 • 2761/2003/IV/U - 2003-08-19
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania "rozbudowa cmentarza komunalnego w Pierwoszynie"

 • 2762/2003/IV/U - 2003-08-19
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania "cmentarz komunalny w Pierwoszynie"

 • 2763/2003/IV/U - 2003-08-19
  zatwierdzenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "oświetlenie ulicy Zielonej na odc. od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni"

 • 2764/2003/IV/U - 2003-08-19
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania: "modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku "Ciapkowo" w Gdyni

 • 2765/2003/IV/U - 2003-08-19
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku "Ciapkowo"

 • 2766/2003/IV/U - 2003-08-19
  zmiany w zapisie § 2 zarządzenia nr 2461/03/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lipca 2003 r. dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Budowa kompleksu boisk w Gdyni" w zakresie modernizacji oświetlenia

 • 2767/2003/IV/U - 2003-08-19
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni

 • 2768/2003/IV/U - 2003-08-19
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dobudowy do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gdyni przy ul. Narcyzowej 9 szybu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • 2769/2003/IV/U - 2003-08-19
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni" - zasilanie energetyczne

 • 2770/2003/IV/S - 2003-08-19
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników

 • 2771/2003/IV/P - 2003-08-19
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznych syren alarmowych na terenie miasta Gdyni

 • 2772/2003/IV/O - 2003-08-19
  zmian statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 • 2773/2003/IV/M - 2003-08-19
  zmiany zakwalifikowania do poszczególnych grup: A, B, C i D osób uwzględnionych w wykazach stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1073/30/IV/M z dnia 11 marca 2003 r. oraz uzupełnienia liczby 210 zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu w TBS "Czynszówka" o 51 nowych osób

 • 2774/2003/IV/M - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Legionów 62-66

 • 2775/2003/IV/M - 2003-08-19
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia

 • 2776/2003/IV/U - 2003-08-19
  udzielenia zamówienia do 3000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku "Ciapkowo"

 • 2777/2003/IV/M - 2003-08-19
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Bp. Dominika 18 w Gdyni na zasadzie porozumienia stron

 • 2778/2003/IV/U - 2003-08-19
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2779/2003/IV/P - 2003-08-19
  zmiany zarządzenia nr 2597/03/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa imprezy pn: "Zakończenie wakacji" w dniu 30 sierpnia 2003 r. w godzinach od 16 do 22 na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 9 w Cisowej

 • 2780/2003/IV/U - 2003-08-19
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO pn: "Drzewostan Miejski w Gdyni"

 • 2781/2003/IV/U - 2003-08-19
  uregulowania należności z tytułu dokonania czynności notarialnych

 • 2782/2003/IV/P - 2003-08-19
  podpisania aneksu do umowy o współpracy pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Up-Media z dnia 15.04.2003 r.

 • 2783/2003/IV/P - 2003-08-19
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2784/2003/IV/P - 2003-08-19
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.08.2003