Z dnia 2003-08-14

 • 2697/2003/IV/U - 2003-08-14
  upoważnienia do akceptacji umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji

 • 2698/2003/IV/U - 2003-08-14
  zawarcia umów pomiędzy Gminą Gdynia i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki nr 280/95/W- 10/OW-OK/P

 • 2699/2003/IV/U - 2003-08-14
  zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy kompleksu boisk.

 • 2700/2003/IV/U - 2003-08-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie demontażu zdewastowanych urządzeń zabudowanych na placu zabaw przy "Stawku" na Obłużu.

 • 2701/2003/IV/U - 2003-08-14
  zatwierdzenie zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na ustawienie koszy ulicznych

 • 2702/2003/IV/P - 2003-08-14
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO na realizację XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 2703/2003/IV/P - 2003-08-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na czyszczenie flag eksponowanych podczas XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 2704/2003/IV/P - 2003-08-14
  udzielenie zgody na wykorzystanie herbu Gdyni

 • 2705/2003/IV/P - 2003-08-14
  akceptacji treści umowy RP/18/RPP/15/D/03 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwarznieńskiej

 • 2706/2003/IV/P - 2003-08-14
  akceptacji treści umowy RP/8/RPP/8/D/03 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 2707/2003/IV/S - 2003-08-14
  wyrażenia zgody na zakup siłowników do krzeseł obrotowych

 • 2708/2003/IV/S - 2003-08-14
  sfinansowania udziału w konferencjach pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2709/2003/IV/M - 2003-08-14
  zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Rolniczej 10

 • 2710/2003/IV/M - 2003-08-14
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy Placu Górnośląskim 23

 • 2711/2003/IV/M - 2003-08-14
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 2712/2003/IV/M - 2003-08-14
  ustalenia ceny oraz wykazu lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Necla 15-17 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

 • 2713/2003/IV/M - 2003-08-14
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 2714/2003/IV/M - 2003-08-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo-Dworskiego w Gdyni - Kolibkach przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2715/2003/IV/M - 2003-08-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni Kolonii

 • 2716/2003/IV/M - 2003-08-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rumiankowej

 • 2717/2003/IV/M - 2003-08-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Hutniczej i Krzywoustego

 • 2718/2003/IV/M - 2003-08-14
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Janowskiej

 • 2719/2003/IV/M - 2003-08-14
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Brukarskiej

 • 2720/2003/IV/M - 2003-08-14
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej 31

 • 2721/2003/IV/M - 2003-08-14
  wymiany orynnowania w budynku użytkowanym przez Zakład Usług Kamieniarskich przy ul. Morskiej 61 oraz zabezpieczenia okien po włamaniu do budynku użytkowego przy ul. Wołyńskiej 2

 • 2722/2003/IV/P - 2003-08-14
  rozwiązania umowy RP/34/RPR/ o ekspozycję reklamy przy ul. Tadeusza Wendy

 • 2723/2003/IV/S - 2003-08-14
  pełnomocnictwa dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

 • 2724/2003/IV/R - 2003-08-14
  powołania grupy zadaniowej do spraw realizacji projektu "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 2725/2003/IV/U - 2003-08-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "uzbrojenie os. Sokółka II w Gdyni" realizowanego w ramach inicjatyw inwestycyjnych

 • 2726/2003/IV/U - 2003-08-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Zespół Szkół Kolejowych- wymiana instalacji c.o."

 • 2727/2003/IV/U - 2003-08-14
  uchylenia zarządzenia nr 2582/03/IV/U/ dotyczącego zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Cmentarz Komunalny w Pierwoszynie"

 • 2728/2003/IV/U - 2003-08-14
  zmiany zarządzenia nr 2518/03/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "oświetlenie ulicy Zielonej na odcinku od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni

 • 2729/2003/IV/U - 2003-08-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę wody

 • 2730/2003/IV/U - 2003-08-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "kanalizacja deszczowa w ul. Małopolskiej " realizowanego na zasadach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2731/2003/IV/U - 2003-08-14
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania "kanalizacja deszczowa w ul. Łowickiej i Małopolskiej" realizowanego na zasadach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2732/2003/IV/M - 2003-08-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Berlinga 4 i Kleeberga 2

 • 2733/2003/IV/K - 2003-08-14
  zmiany zarządzenia nr 557/03/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003 roku

 • 2734/2003/IV/K - 2003-08-14
  zmiany zarządzenia nr 556/03/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni w 2003 roku

 • 2735/2003/IV/M - 2003-08-14
  użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Skwerze Kościuszki

 • 2736/2003/IV/S - 2003-08-14
  zmiany zarządzenia nr 2311/03/IV/S dotyczącego unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 2737/2003/IV/S - 2003-08-14
  wykonania usługi wymiany posadzki i tynków ściennych w pomieszczeniach archiwum ogólnego i zabudowy ciągów instalacyjnych w korytarzach przy archiwum w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 2738/2003/IV/P - 2003-08-14
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Komendą Miejską Policji w Gdyni w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji

 • 2739/2003/IV/O - 2003-08-14
  sfinansowania kosztów przejazdu nauczyciela muzyki ze Szkoły Podstawowej Nr 21 do Liepaji na Łotwie

 • 2740/2003/IV/O - 2003-08-14
  dofinansowania kosztów pobytu grupy nauczycieli z Polskiej Szkoły w Trokach na Litwie

 • 2741/2003/IV/P - 2003-08-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sadowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.08.2003