Z dnia 2003-08-05

 • 2643/2003/IV/U - 2003-08-05
  wykonania fotografii zabytków Gdyni do opracowań: "Mały przewodnik po zabytkach Kamiennej Góry" i "Informator o gdyńskich zabytkach"

 • 2644/2003/IV/U - 2003-08-05
  opracowania dwóch tekstów do "Małego przewodnika po zabytkach Kamiennej Góry" i Informatora o gdyńskich zabytkach"

 • 2645/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Zielonej

 • 2646/2003/IV/U - 2003-08-05
  akceptacji aneksu do umowy nr KB/325/UG/58/W/2003 na dodatkowe oczyszczanie ciągów pieszych

 • 2647/2003/IV/O - 2003-08-05
  umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu opłaty na energię cieplną w zajmowanym mieszkaniu służbowym w Szkole Podstawowej Nr 17.

 • 2648/2003/IV/O - 2003-08-05
  umorzenia odsetek dla Goleniowskiej Fabryki Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o. - kontrahenta Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

 • 2649/2003/IV/O - 2003-08-05
  Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2003 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 2650/2003/IV/O - 2003-08-05
  akceptacji aneksu do umowy KB/214/OZ/66/W/2002 na realizację zadania "Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 2 i Tatrzańskiej 40"

 • 2651/2003/IV/O - 2003-08-05
  akceptacji aneksu do umowy KB/125/OZ/41/W/2002 na realizację zadania "Poradnia Rodzinna Vitawa"

 • 2652/2003/IV/K - 2003-08-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2653/2003/IV/S - 2003-08-05
  wyrażenia zgody na maglowanie obrusów

 • 2654/2003/IV/M - 2003-08-05
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu połaci dachowej w budynku Miejskiego Klubu Żeglarskiego "ARKA" w Gdyni

 • 2655/2003/IV/M - 2003-08-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"

 • 2656/2003/IV/M - 2003-08-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"

 • 2657/2003/IV/M - 2003-08-05
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie baru szybkiej obsługi o powierzchni 90 m2 zlokalizowanego w hali łukowej (boks nr 74)

 • 2658/2003/IV/M - 2003-08-05
  wyrażenia zgody na wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę pierwszej części II raty odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki drogowej - TARGO S.A

 • 2659/2003/IV/M - 2003-08-05
  akceptacji aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a firmą TARGO S.A.

 • 2660/2003/IV/M - 2003-08-05
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga 84 A przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 2661/2003/IV/M - 2003-08-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chmielnej 8 A przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2662/2003/IV/M - 2003-08-05
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Granatowej 28

 • 2663/2003/IV/M - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Legionów, Poznańskiej i Unruga przeznaczonych do sprzedaży

 • 2664/2003/IV/M - 2003-08-05
  zmiany zarządzenia nr 1433/03/IV/M, 1478/03/IV/M, 1477/03/IV/M

 • 2665/2003/IV/O - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizacje zadania organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Babie Doły

 • 2666/2003/IV/O - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Wielki Kack

 • 2667/2003/IV/O - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Leszczynki

 • 2668/2003/IV/U - 2003-08-05
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "uzbrojenie dzielnicy Meksyk"

 • 2669/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "regulacja potoku Żródło Marii od torów PKP do ujścia rzeki Kaczej - Krykulec w Gdyni"

 • 2670/2003/IV/M - 2003-08-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Biskupa Dominika 32-38 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym

 • 2671/2003/IV/S - 2003-08-05
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup wykładziny podłogowej

 • 2672/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie kolorowych kserokopii

 • 2673/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - konstrukcyjnej budynku sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym

 • 2674/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej"

 • 2675/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji: "budowa zbiornika Krykulec"

 • 2676/2003/IV/U - 2003-08-05
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na dobudowaniu szybu windy osobowej, dla osób niepełnosprawnych, do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 9

 • 2677/2003/IV/M - 2003-08-05
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na budowie pawilonu gastronomicznego położonego przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2678/2003/IV/M - 2003-08-05
  ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Łużyckiej 9 A

 • 2679/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ul. Świętojańskiej - etap II B

 • 2680/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na publikację w prasie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

 • 2685/2003/IV/U - 2003-08-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie badań określających wielkość obciążeń ruchem drogowym ul. Wiśniewskiego wywołanego działalnością Portu Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.08.2003