Z dnia 2003-07-29

 • 2606/2003/IV/K - 2003-07-29
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 2607/2003/IV/K - 2003-07-29
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 rok

 • 2608/2003/IV/K - 2003-07-29
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 557/03/IV/K z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia haromonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003 r.

 • 2609/2003/IV/K - 2003-07-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2610/2003/IV/K - 2003-07-29
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Mireckiego, jezdnia w kierunku Centrum

 • 2611/2003/IV/O - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO p. Dorocie Modrzyńskiej prowadzącej firmę "Ośrodek Psychoterapii i Edukacji TRIADA" na realizację zadania: Program superwizyjno - warsztatowy dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni

 • 2612/2003/IV/O - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO p. Tadeuszowi Kujawskiemu prowadzącemu Biuro Usług Artystycznych "FERMATA" na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili"

 • 2613/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia do 3000 EURO na wykonanie projektu budowlano wykonawczego, oddzielnego zasilania energetycznego dla wymiany słupów trakcyjno-oświetleniowych przy ulicy Morskiej w Gdyni

 • 2614/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych w ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 2615/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dot. zadania: "ułożenie nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie chodników w ulicach: Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa i Szałwiowa w os. Dąbrowa w Gdyni"

 • 2616/2003/IV/U - 2003-07-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania: "ułożenie nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie chodników w ulicach: Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa i Szałwiowa w os. Dąbrowa w Gdyni"

 • 2617/2003/IV/U - 2003-07-29
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z części obszaru tzw. Gdyni Zachód w kierunku Demptowa i Pustek Cisowskich do układu istniejącej kanalizacji sanitarnej

 • 2618/2003/IV/U - 2003-07-29
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji dla zadania "Droga Różowa etap III faza 1b - węzeł Al. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska"

 • 2619/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie rozszerzonego zakresu dokumentacji geotechnicznej, mapy do celów projektowych oraz koncepcji drogowej do projektu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 2620/2003/IV/U - 2003-07-29
  zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie oznakowania ulic na terenie Gdyni

 • 2621/2003/IV/U - 2003-07-29
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie ciągów pieszych na skwerze przy ul. Narcyzowej.

 • 2622/2003/IV/M - 2003-07-29
  dopłaty na rzecz TROBUS Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Komunikacyjnego w likwidacji.

 • 2623/2003/IV/U - 2003-07-29
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "remont i modernizacja wylotu oraz koryta potoku Przemysłowego przy ul. Racławickiej"

 • 2624/2003/IV/U - 2003-07-29
  zmiany umowy nr KB/191/UK/19/W/03 dotyczącej wykonania badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych

 • 2625/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego usunięcia usterek na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 2626/2003/IV/U - 2003-07-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania - usunięcia usterek na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Chwaszczyńskiej.

 • 2627/2003/IV/U - 2003-07-29
  zmiany umowy nr KB/161/UK/7/W/03 dotyczącej wykonania ekspertyzy technicznej istniejących konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem projektów modernizacji konstrukcji jezdni.

 • 2628/2003/IV/M - 2003-07-29
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Chwarznieńskiej.

 • 2629/2003/IV/M - 2003-07-29
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49.

 • 2630/2003/IV/U - 2003-07-29
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wykonania umowy nr KB/316/UK/29/W/03 dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych.

 • 2631/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja obozu piłkarskiego młodych zawodników pochodzących z rodzin patologicznych.

 • 2632/2003/IV/U - 2003-07-29
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na remont i modernizację wylotu koryta potoku Przemysłowego przy ul. Racławickiej.

 • 2633/2003/IV/U - 2003-07-29
  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania - budowa hali widowiskowo sportowej

 • 2634/2003/IV/U - 2003-07-29
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia zadania - budowa kompleksu boisk w Gdyni.

 • 2635/2003/IV/U - 2003-07-29
  zmiany zarządzenia nr 2547/03/IV/U dotyczącego uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru uzbrojenia Bulwaru Nadmorskiego

 • 2636/2003/IV/O - 2003-07-29
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 3.000 EURO na wykaszanie chwastów z gruntów gminnych.

 • 2637/2003/IV/U - 2003-07-29
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór autora projektu budowlano-wykonawczego sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym.

 • 2638/2003/IV/U - 2003-07-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni jako integracyjnego placu zabaw w Parku Rady Europy.

 • 2639/2003/IV/P - 2003-07-29
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

 • 2640/2003/IV/S - 2003-07-29
  sfinansowania udziału pracownika Urzędu Miasta Gdyni w Kongresie Urbanistyki Polskiej.

 • 2641/2003/IV/M - 2003-07-29
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Perłowej.

 • 2642/2003/IV/U - 2003-07-29
  wykonania opinii na temat możliwości przyznania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdyni na realizacje prac konserwatorskich przy obiektach o wartościach kulturowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.07.2003