Z dnia 2003-07-22

 • 2517/2003/IV/U - 2003-07-22
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "oświetlenie ulicy Zielonej na odcinku od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni"

 • 2518/2003/IV/U - 2003-07-22
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "oświetlenie ulicy Zielonej na odcinku od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni"

 • 2519/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zatok postojowych przy ul. Necla od nr 7 do nr 17 w Gdyni.

 • 2520/2003/IV/U - 2003-07-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji, oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności dla "budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni".

 • 2521/2003/IV/U - 2003-07-22
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej w Gdyni".

 • 2522/2003/IV/U - 2003-07-22
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania ‘uzbrojenie dzielnicy Meksyk w Gdyni".

 • 2523/2003/IV/U - 2003-07-22
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej od budynku leśniczówki i budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Gdańsk położonych przy ul. Jałowcowej 4, 42, 40, 38, 36 do projektowanego kolektora sanitarnego D400 mm z Pustek Cisowskich do Wiczlina.

 • 2524/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego na wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Modernizacja ulicy Janka Wiśniewskiego"

 • 2525/2003/IV/P - 2003-07-22
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu oraz barw miasta Gdyni

 • 2526/2003/IV/P - 2003-07-22
  zawarcia porozumienia między Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku i Komendą Miejską Policji w Gdyni o dofinansowaniu kosztów funkcjonowania Policji przez Miasto Gdynia.

 • 2527/2003/IV/P - 2003-07-22
  upoważnienia do podpisania umowy o współpracy między Miastem Gdynia a Miastem Kunda w Republice Estońskiej

 • 2528/2003/IV/P - 2003-07-22
  zakupu flag masztowych, które umieszczone zostaną na Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Zjednoczenia

 • 2529/2003/IV/U - 2003-07-22
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "oświetlenie ulicy Zielonej na odcinku od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni"

 • 2530/003/IV/U - 2003-07-22
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec w Gdyni".

 • 2531/2003/IV/U - 2003-07-22
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec w Gdyni".

 • 2532/2003/IV/U - 2003-07-22
  powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec w Gdyni".

 • 2533/2003/IV/U - 2003-07-22
  wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec w Gdyni".

 • 2534/2003/IV/U - 2003-07-22
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "ułożenie nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie chodników w ulicach: Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa, i Szałwiowa w os. Dąbrowa w Gdyni".

 • 2535/2003/IV/S - 2003-07-22
  sfinansowania uczestnictwa 3 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w Kongresie Urbanistyki Polskiej

 • 2536/2003/IV/S - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 3/02/IV/S w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 2537/2003/IV/M - 2003-07-22
  uchylenia zarządzenia nr 2421/03.IV/M w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Necla 15-17 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 2538/2003/IV/M - 2003-07-22
  wynajęcia mieszkania chronionego

 • 2539/2003/IV/M - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 2540/2003/IV/M - 2003-07-22
  rozbiórki budynku stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przy Al. Zwycięstwa 6-6A w Gdyni

 • 2541/2003/IV/M - 2003-07-22
  udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu zatrudnionemu w ABK Nr 1, 4, 5 w Gdyni do zastępowania Gminy Miasta Gdyni przed instytucjami sądowymi

 • 2542/2003/IV/U - 2003-07-22
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1 c - wiadukty w ul. Stryjskiej w Gdyni

 • 2543/2003/IV/P - 2003-07-22
  organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 • 2544/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki powyżej 20.000 EURO na wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję dachu nad budynkiem Zespołu Szkół Nr 15 w Gdyni - Chwarznie

 • 2545/2003/IV/P - 2003-07-22
  przygotowania oraz druku dodatku do "Dziennika Bałtyckiego" o Gdyni, w j. szwedzkim przez "Polskapresse" Sp. z o.o. z Gdańska

 • 2546/2003/IV/O - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 3000 EURO w trybie zapytania o cenę na wykaszanie chwastów z gruntów gminnych

 • 2547/2003/IV/U - 2003-07-22
  uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru uzbrojenia Bulwaru Nadmorskiego

 • 2548/2003/IV/U - 2003-07-22
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "przebudowa wodociągu w ul. Olgierda w Gdyni" realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2549/2003/IV/U - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 1447/03/IV/U w sprawie sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji "Droga Różowa Etap III - faza 1a".

 • 2550/2003/IV/U - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 749/03/U na wykonanie aktualizacji dokumentacji "Droga Różowa Etap III - faza 1a - włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską".

 • 2551/2003/IV/U - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 529/03/IV/U na wykonanie dokumentacji "Droga Różowa Etap III - faza 1b - skrzyżowanie Al. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska - koncepcja drogowa".

 • 2552/2003/IV/U - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 1145/03/IV/U na wykonanie dokumentacji "Droga Różowa Etap III - faza 1c - koncepcja drogowa".

 • 2553/2002/IV/U - 2003-07-22
  przyznania dotacji na realizację prac konserwatorskich przy obiektach o wartościach kulturowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysków

 • 2554/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3 000 EURO na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Warszawskiej

 • 2555/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3 000 EURO na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Bp. Dominika

 • 2556/2003/IV/U - 2003-07-22
  zlecenia wykonania projektu budowlano-wykonawczego przełożenia wodociągu w rejonie skrzyżowania ulic Bosmańskiej i Unruga

 • 2557/2003/IV/O - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację zadania: projekt i skład graficzny broszury i ulotek, nadzór cyklu produkcyjnego na potrzeby realizacji w Gdyni kampanii społecznej "Młodość bez procentów 2003".

 • 2558/2003/IV/O - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację zadania: wydruk plakatów dotyczących kampanii społecznej "Młodość bez procentów".

 • 2559/2003/IV/O - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację zadania: wydruk ulotek dotyczących kampanii społecznej "Młodość bez procentów".

 • 2560/2003/IV/O - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego na obsługę spotkania z usługą gastronomiczną

 • 2561/2003/IV/O - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na zakup paliwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 2562/2003/IV/M - 2003-07-22
  zmiany użytkowania gruntu w umowie dzierżawy Nr TG/191/89 poł. przy ul. Wieluńskiej 71

 • 2563/2003/IV/M - 2003-07-22
  przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/240/70 zawartej na grunt poł. przy ul. Metalowej 7

 • 2564/2003/IV/M - 2003-07-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia poł. przy Al. Zwycięstwa 96/98 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 2565/2003/IV/M - 2003-07-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia poł. przy ul. Lnianej 13a przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2566/2003/IV/M - 2003-07-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia poł. przy ul. Dickmana

 • 2567/2003/IV/M - 2003-07-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia poł. przy ul. Morskiej

 • 2568/2003/IV/M - 2003-07-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia poł. przy ul. Krofeya

 • 2569/2003/IV/M - 2003-07-22
  wydzierżawienia lokali nr 12, 13, 15, 16 w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, poł. przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 2570/2003/IV/M - 2003-07-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2571/2003/IV/M - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 2254/03/IV/M w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Necla 15-17

 • 2572/2003/IV/M - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 5-7.

 • 2573/2003/IV/M - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 2255/03/IV/M w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 95

 • 2574/2003/IV/M - 2003-07-22
  przekazania lokalu (...) przy ul. Morskiej (...) na rzecz Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej 46

 • 2575/2003/IV/M - 2003-07-22
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Bosmańskiej 50

 • 2576/2003/IV/M - 2003-07-22
  zagospodarowania placów zabaw na terenach zielonych przy ul. Harcerskiej 3 i przy ul. Legionów 62-66

 • 2577/2003/IV/M - 2003-07-22
  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wykonanie adaptacji piętra budynku przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2

 • 2578/2003/IV/S - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na zakup laminatorów dla potrzeb UM do 3000 EURO oraz wybór oferenta

 • 2579/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dot. zadania "Oświetlenie ulicy Zielonej na odcinku od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni"

 • 2580/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dot. zadania "regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec w Gdyni"

 • 2581/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia do 3000 EURO na uporządkowanie i tymczasowe zabezpieczenie skarpy na skwerku przy ul. Piekarskiej

 • 2582/2003/IV/U - 2003-07-22
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania "Cmentarz Komunalny w Pierwoszynie"

 • 2583/2003/IV/M - 2003-07-22
  zmiany treści umowy użyczenia MG nr 8/2003 z dnia 26 maja 2003 r. o zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Żeglarstwa Regatowego

 • 2584/2003/IV/U - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 1032/03/IV Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 2003 r. zatwierdzającego wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2003 r

 • 2585/2003/IV/S - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na umieszczenie informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Książce Telefonicznej

 • 2586/2003/IV/P - 2003-07-22
  ufundowania dwóch Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla twórców najlepszych prac eksponowanych na II Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej

 • 2587/2003/IV/P - 2003-07-22
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO na realizacje musicalu pt. "Pinokio"

 • 2588/2003/IV/M - 2003-07-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi - modernizacja przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów na terenie Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 2589/2003/IV/U - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia pub licznego do 3.000 EURO na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Druskiennickiej

 • 2590/2003/IV/K - 2003-07-22
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20

 • 2591/2003/IV/M - 2003-07-22
  zatwierdzenia wydatków na remont pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora przy Radzie Dzielnicy Chylonia

 • 2592/2003/IV/M - 2003-07-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 2593/2003/IV/M - 2003-07-22
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2594/2003/IV/S - 2003-07-22
  sfinansowania uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Gdyni w konferencji "Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych"

 • 2595/2003/IV/M - 2003-07-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na Skwerze Kościuszki

 • 2596/2003/IV/M - 2003-07-22
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę szybu dźwigu osobowego do budynku użytkowanego przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Działki Leśne"

 • 2597/2003/IV/P - 2003-07-22
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Cisowa imprezy "Zakończenie wakacji"

 • 2598/2003/IV/P - 2003-07-22
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack festynu sportowo-rekreacyjnego

 • 2599/2003/IV/P - 2003-07-22
  akceptacji treści umowy o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 2600/2003/IV/P - 2003-07-22
  akceptacji treści umowy o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 2601/2003/IV/M - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2602/2003/IV/M - 2003-07-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną oraz druk barwnej części materiałów przetargowych

 • 2603/2003/IV/M - 2003-07-22
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy nr TG/89/94 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - ławy.

 • 2604/2003/IV/M - 2003-07-22
  zmiany zarządzenia nr 2385/03/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Podolskiej

 • 2605/2003/IV/M - 2003-07-22
  wniesienia aportu do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.07.2003