Z dnia 2003-07-15

 • 2428/2003/IV/M - 2003-07-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Manganowej 26

 • 2429/2003/IV/M - 2003-07-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miast Gdyni położonego przy ul. Hodowlanej

 • 2430/2003/IV/M - 2003-07-15
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 • 2431/2003/IV/M - 2003-07-15
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Starodworcowej.

 • 2432/2003/IV/M - 2003-07-15
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ułańskiej 4a.

 • 2433/2003/IV/P - 2003-07-15
  dofinansowania organizacji zbiorowej wystawy fotograficznej pn. "Fizjonomie" we Franciszkańskim Centrum Kultury Gdynia, w czerwcu i lipcu 2003 r.

 • 2434/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie 100 szt. flag w kolorze niebieskim z logo "Gdynia żeglarska stolica Polski".

 • 2435/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie koszulek typu polo z haftem logo "The Cutty Sark Tall Ships’ Races" oraz logo "Gdynia żeglarska stolica Polski".

 • 2436/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na organizacje rejsu na statku "Viking II" podczas Parady Największych Żaglowców Świata Gdynia 2003

 • 2437/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie 60 szt. tablic informacyjnych, ich montaż na słupach energetycznych na Skwerze Kościuszki.

 • 2438/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na projekt i przygotowanie do druku plakatów zapraszających na Zlot Największych Żaglowców Świata Gdynia 2003

 • 2439/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację 20 sekundowego filmu telewizyjnego "Zlot Największych Żaglowców Świata Gdynia 2003".

 • 2440/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na 10 emisji 20 sekundowego filmu telewizyjnego Zlot Największych Żaglowców Świata - Gdynia 2003 w Telewizji Tele-Top

 • 2441/2003/IV/M - 2003-07-15
  użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ulicy Ejsmonda

 • 2442/2003/IV/M - 2003-07-15
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2443/2003/IV/M - 2003-07-15
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2444/2003/IV/K - 2003-07-15
  umorzenia odsetek od uregulowanego zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu i bezumownego korzystania z gruntu przy ul. Bema 26 (parking).

 • 2445/2003/IV/U - 2003-07-15
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przebudowy kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP.

 • 2446/2003/IV/U - 2003-07-15
  powołania komisji przetargowej w/s wyboru wykonawcy zadania "budowa odcinka ulicy Promiennej w Gdyni", realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2447/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Droga Różowa Etap III - faza 1c-wiadukt w ul. Stryjskiej".

 • 2448/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Droga Różowa Etap III - faza 1c-wiadukt w ul. Stryjskiej".

 • 2449/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA"

 • 2451/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na uporządkowanie terenu przy ul. Szafranowej.

 • 2452/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na publikację w prasie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

 • 2453/2003/IV/U - 2003-07-15
  zmiany zarządzenia nr 1801/03/IV/U z 20.05.03 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pt. "Standardy i zasady planowania i projektowania dróg rowerowych na obszarze Gdyni".

 • 2454/2003/IV/M - 2003-07-15
  umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę w płatności należności na rzecz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 • 2455/2003/IV/U - 2003-07-15
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni - III przedsięwzięcie" - budowa ul. Gen. Orlicz - Dreszera wraz z drogą lokalną, stanowiącą jej przedłużenie

 • 2456/2003/IV/U - 2003-07-15
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie" - budowa ulicy Leszczynki

 • 2457/2003/IV/U - 2003-07-15
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie" - budowa zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na ul. Morską

 • 2458/2003/IV/U - 2003-07-15
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie" - budowa wjazdu na Trasę Kwiatkowskiego od ul. Morskiej

 • 2459/2003/IV/U - 2003-07-15
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie" - budowa Trasy Kwiatkowskiego - odcinek miejski do granicy lasu

 • 2460/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę III etapu Drogi Różowej przy ul. Łużyckiej

 • 2461/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Budowa kompleksu boisk w Gdyni" w zakresie modernizacji oświetlenia

 • 2462/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu pn: "Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni"

 • 2463/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji uzupełniającej do projektu budowlano - wykonawczego kolektora sanitarnego z Pustek Cisowskich do Wiczlina wg wymagań dla zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków funduszu ISPA

 • 2464/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku leśniczówki i budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Gdańsk, ul. Jałowcowa 4, 42, 40, 38, 36 wraz z przepompownią ścieków, do kolektora sanitarnego D400 mm z Pustek Cisowskich do Wiczlina

 • 2465/2003/IV/U - 2003-07-15
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 2466/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykoszenie traw z poboczy ulic i parkingów

 • 2467/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na ustawienie i opróżnianie pojemników na odpady w trakcie trwania imprezy "Cutty Sark Tall Ships’ Races Gdynia 2003"

 • 2468/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na oczyszczanie jezdni dróg miasta Gdyni w okresie organizowanych Regat i Zlotu Żaglowców "The Cutty Sark Tall Ships`s Races" 19-22.07.2003 r.

 • 2469/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dodatkowe oczyszczanie ciągów pieszych w dniach 19-22.07.2003 r. podczas "The Cutty Sark Tall Ships` Races"

 • 2470/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na utrzymanie czystości w rejonie Skweru Kościuszki w dniach 19-22.07.2003 r. podczas "The Cutty Sark Tall Ship`s Races"

 • 2472/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie obsadzeń kwiatonów na Skwerze Kościuszki

 • 2471/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na dodatkowe oczyszczanie rejonu III - Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana podczas imprezy "The Cutty Sark Tall Ships’ Races"

 • 2473/2003/IV/O - 2003-07-15
  akceptacji aneksu do umowy z podmiotem spoza sektora finansów publicznych Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" na realizację zadania "Poznaj swoją okolicę - cykl wyjazdów i wyjść weekendowych dla najmłodszych"

 • 2474/2003/IV/S - 2003-07-15
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • 2475/2003/IV/M - 2003-07-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2476/2003/IV/M - 2003-07-15
  określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Trobus Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej "w likwidacji" w Gdyni.

 • 2477/2003/IV/M - 2003-07-15
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników OPEC.

 • 2478/2003/IV/M - 2003-07-15
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2479/2003/IV/M - 2003-07-15
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Chylońskiej 59-63.

 • 2480/2003/IV/M - 2003-07-15
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę pochylni i dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Lekarskiej Działki Leśne

 • 2481/2003/IV/M - 2003-07-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej dot. zaciągnięcia kredytu preferencyjnego

 • 2482/2003/IV/M - 2003-07-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 107-109.

 • 2483/2003/IV/M - 2003-07-15
  upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji wniosku o kredyt dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

 • 2484/2003/IV/M - 2003-07-15
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę pochylni i dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Lekarskiej Obłuże II oraz budynku Przychodni Lekarskiej Obłuże-Oksywie

 • 2485/2003/IV/M - 2003-07-15
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na roboty budowlane związane z instalacją dźwigu osobowego w budynku NZOZ "Wzgórze Św. Maksymiliana"

 • 2486/2003/IV/S - 2003-07-15
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup mebli biurowych

 • 2487/2003/IV/O - 2003-07-15
  upoważnienia dyrektorów szkół zawodowych w Gdyni do podpisywania umów z pracodawcami, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, na refundowanie im dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk

 • 2488/2003/IV/M - 2003-07-15
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gdyni przy ulicy Osada Kolejowa oraz Morskiej

 • 2489/2003/IV/S - 2003-07-15
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika UM

 • 2490/2003/IV/P - 2003-07-15
  powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • 2491/2003/IV/P - 2003-07-15
  obniżenia opłaty za ekspozycję reklam umieszczonych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 5

 • 2492/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3000 EURO na tłumaczenie konsekutywne konferencji prasowej w trakcie "The Cutty Sark Tall Ships’ Races 2003"

 • 2493/2003/IV/O - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 3000 EURO Wydawnictwu Gdańskiemu na druk 1000 egzemplarzy książki Przyrodnicze Osobliwości Rezerwatu "Kępa Redłowska" (przewodnik po ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej) autorstwa Katarzyny Żółkoś i Włodzimierza Meissnera

 • 2494/2003/IV/S - 2003-07-15
  zmiany zarządzenia nr 9 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką

 • 2495/2003/IV/M - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanych ze środków własnych najemców.

 • 2496/2003/IV/M - 2003-07-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wojewody Wachowiaka 8-12.

 • 2497/2003/IV/M - 2003-07-15
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2002/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 2498/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację imprezy integracyjnej dla załóg żaglowców uczestniczących w The Cutty Sark Tall Ships` Races 2003 w dniu 20 lipca 2003 r. na Polance Redłowskiej w Gdyni

 • 2499/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację XVIII Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej - Gdynia 2003, w dniach 19 - 21 lipca 2003 r. na scenie obok terenu "Dalmoru" przy Basenie Prezydenta w Gdyni

 • 2500/2003/IV/P - 2003-07-15
  organizacji spotkań kapitanów żaglowców biorących udział w The Cutty Sark Tall Ships` Races 2003 oraz gości The Sail Training Association Poland, w dniach 19 lipca 2003 r. na pokładzie "Daru Pomorza" i 21 lipca 2003 r. w Hotelu "Gdynia" w Gdyni

 • 2501/2003/IV/M - 2003-07-15
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie remontu połaci dachowej w budynku Miejskiego Klubu Żeglarskiego "ARKA" w Gdyni Al. Zjednoczenia 13D

 • 2502/2003/IV/S - 2003-07-15
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem i akcesoriami telefonicznymi oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 2503/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację w dniach 18, 19 i 20 lipca 2003 r. XI edycji Festiwalu Gdynia Summer Jazz Days’2003 w Gdyni

 • 2504/2003/IV/U - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do kwoty 20 000 EURO na wykonanie robót rozbiórkowo-naprawczych budynku bliźniaczego przy ul. Leszczynki 177-179 w Gdyni

 • 2505/2003/IV/U - 2003-07-15
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy V LO w Gdyni ul. Dickmana 14

 • 2506/2003/IV/P - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na prowadzenie uroczystości otwarcia Zlotu Największych Żaglowców w Gdyni

 • 2507/2003/IV/P - 2003-07-15
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 2508/2003/IV/P - 2003-07-15
  podpisania aneksu do umowy nr SK/4/PZP/1-W/2003 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany treści umowy nr SK/4/PZP/1-W/2003

 • 2509/2003/IV/S - 2003-07-15
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej oraz prenumeratę czasopism i periodyków specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2003

 • 2510/2003/IV/O - 2003-07-15
  pokrycia kosztów związanych z akcją charytatywną "HANSE - TOUR SUNSHINE"

 • 2511/2003/IV/O - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację zadania: wydruk nalepek dot. kampanii społecznej pn: "Młodość bez procentów 2003"

 • 2512/2003/IV/O - 2003-07-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO prowadzącemu Agencję Imprez Artystycznych "MUSICA" na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.07.2003