Z dnia 2003-06-30

 • 2292/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup kompletu zdjęć Czesława Czaplińskiego

 • 2293/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk teczki okolicznościowej "Jak rozpocząć działalność gospodarczą"

 • 2294/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na opracowanie części informacyjnej i napisanie tekstu do wydawnictwa pt. "Zlot Największych Żaglowców Świata The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia"

 • 2295/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na obsługę punktów informacyjnych dla uczestników i gości The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia

 • 2296/2003/IV/U - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Ułańskiej i Huzarskiej

 • 2297/2003/IV/U - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Adm. J. Unruga z ul. Żelazną

 • 2298/2003/IV/U - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego ulicy Bernadowskiej wraz z uzbrojeniem

 • 2299/2003/IV/U - 2003-06-30
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich

 • 2300/2003/IV/U - 2003-06-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy drogi dojazdowej od ulicy Maciejewicza do działek nr 997/1 i 997/2

 • 2301/2003/IV/U - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie analizy akustycznej dla potrzeb ulicy zbiorczej Nowej Wiczlińskiej

 • 2302/2003/IV/M - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Promiennej, Poprzecznej, Kiejstuta, Buraczanej, Legionów i Kurpiowskiej przeznaczonych do sprzedaży

 • 2303/2003/IV/M - 2003-06-30
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łopianowej

 • 2304/2003/IV/M - 2003-06-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii

 • 2305/2003/IV/M - 2003-06-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Rumiankowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2306/2003/IV/M - 2003-06-30
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spokojnej 59

 • 2307/2003/IV/M - 2003-06-30
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży , stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 2308/2003/IV/S - 2003-06-30
  zezwoleń dla Geodety Miejskiego - Wiesława Indyka oraz Kierownika Referatu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - Ewy Berety

 • 2309/2003/IV/S - 2003-06-30
  wyrażenia zgody na zakup blankietów związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego

 • 2310/2003/IV/S - 2003-06-30
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej w 2003 r.

 • 2311/2003/IV/S - 2003-06-30
  unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 2312/2003/IV/P - 2003-06-30
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla przedstawicieli Sail Training International

 • 2313/2003/IV/U - 2003-06-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Krykulec"

 • 2314/2003/IV/U - 2003-06-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn: "zbiornik retencyjny wód deszczowych odprowadzanych z ul. Janka Wiśniewskiego"

 • 2315/2003/IV/P - 2003-06-30
  odstąpienia od umowy z Polnordem Wydawnictwem "OSKA" na wydanie książki R. Leszczyńskiego pt. "Tragedie rybackiego morza"

 • 2316/2003/IV/U - 2003-06-30
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania : "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mietowej"

 • 2317/2003/IV/U - 2003-06-30
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej"

 • 2318/2003/IV/O - 2003-06-30
  pokrycia kosztów przejazdu młodzieży z IX Liceum Ogólnokształcącego do Garczyna

 • 2319/2003/IV/O - 2003-06-30
  dofinansowania organizacji Międzynarodowego Obozu Letniego we Wielu organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12

 • 2320/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk 5.000 egzemplarzy ulotek turystycznych "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 2321/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie koszulek z nadrukiem oraz czapek z haftem "Gdynia żeglarską stolicą Polski"

 • 2322/2003/IV/P - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na naświetlanie i druk informatora "Zlot Największych Żaglowców Świata"

 • 2323/2003/IV/P - 2003-06-30
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni i Komendantem Miejskiej Policji dotyczącego przekazanie środków na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej

 • 2324/2003/IV/U - 2003-06-30
  udzielenia upoważnienia do zgłoszenia szkody i wypłaty odszkodowania za naprawę zniszczonego słupa oświetleniowego

 • 2325/2003/IV/U - 2003-06-30
  akceptacji aneksu do umowy na wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu drzewostanu na terenie miasta Gdyni.

 • 2326/2003/IV/S - 2003-06-30
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwacje kserokopiarek

 • 2327/2003/IV/U - 2003-06-30
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie rękojmi zadania: "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej"

 • 2328/2003/IV/U - 2003-06-30
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dotyczącej najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Chwarznieńskiej 136/138

 • 2329/2003/IV/R - 2003-06-30
  zawarcia w trybie zamówienia publicznego do 3.000 EURO umowy zlecenia na przygotowanie ramowej koncepcji gdyńskiej części projektu do inicjatywy UE CIVITAS II

 • 2330/2003/IV/M - 2003-06-30
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2331/2003/IV/M - 2003-06-30
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2332/2003/IV/S - 2003-06-30
  wyrażenia zgody na zakup flag i wykonanie nadruku na koszulkach o treści "Straż Miejska"

 • 2333/2003/IV/U - 2003-06-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do kwoty 20.000 EURO na tłumaczenie na język angielski specyfikacji technicznych i przedmiarów robót do projektów wykonawczych przekazanych przez Gminy : Hel, Władysławowo, Jastarnia, Kosakowo, Puck, Miasto Puck i Gdynia w ramach projektu SGG 2002 "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.06.2003