Z dnia 2003-06-17

 • 2118/2003/IV/P - 2003-06-17
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk folderu turystycznego "Gdynia miasto pod szczęśliwa gwiazdą".

 • 2119/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk plakatów przygotowanych z okazji "Święta ul. Świętojańskiej"

 • 2120/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na opracowanie graficzne, montaż do druku plakatów przygotowanych z okazji "Święta ul. Świętojańskiej"

 • 2121/2003/IV/U - 2003-06-17
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia zadania: "budowa kompleksu boisk w Gdyni".

 • 2122/2003/IV/U - 2003-06-17
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji na zadaniu "Droga Różowa etap III faza 1b węzeł al. Zwycięstwa ul. Wielkopolska"

 • 2123/2003/IV/U - 2003-06-17
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy kanału deszczowego w ul. Miętowej wraz z separatorem, piaskownikiem oraz droga dojazdową

 • 2124/2003/IV/U - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dojazdu od ul. Maciejewicza do działek 997/1 i 997/2

 • 2125/2003/IV/U - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zamieszczenie w Dzienniku Bałtyckim ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji "Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia".

 • 2126/2003/IV/U - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dowóz piasku do piaskownicy Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema 33

 • 2127/2003/IV/U - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie naprawy i uruchomienie systemu nawadniającego w Parku Marysieńki

 • 2128/2003/IV/O - 2003-06-17
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14

 • 2129/2003/IV/O - 2003-06-17
  przyznania premii za I kwartał dla Dyrektora SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 • 2130/2003/IV/O - 2003-06-17
  zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Dąbrowa - Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym.

 • 2131/2003/IV/O - 2003-06-17
  zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Dąbrowa - Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - I etap

 • 2132/2003/IV/O - 2003-06-17
  zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych skierowanych do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi

 • 2133/2003/IV/O - 2003-06-17
  zawarcia umowy z SANUS Spółka z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

 • 2134/2003/IV/O - 2003-06-17
  zmiana treści zarządzenia nr 659/03/IV/O dotyczącego przekazania dotacji SP ZOZ Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003

 • 2135/2003/IV/O - 2003-06-17
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji letniej 2003 r.

 • 2136/2003/IV/K - 2003-06-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2137/2003/IV/K - 2003-06-17
  umorzenia odsetek od uregulowanego zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu położonego przy ul. Batorego

 • 2138/2003/IV/R - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na materiały statystyczne dotyczące Gdyni

 • 2139/2003/IV/S - 2003-06-17
  wyrażenia zgody na zlecenie demontażu i montażu systemu regałów przesuwnych w archiwum Urzędu Miasta Gdyni

 • 2140/2003/IV/M - 2003-06-17
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto

 • 2141/2003/IV/M - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 23

 • 2142/2003/IV/M - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 141

 • 2143/2003/IV/M - 2003-06-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego

 • 2144/2003/IV/M - 2003-06-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego

 • 2145/2003/IV/M - 2003-06-17
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Wójta Radtkego 49-51

 • 2146/2003/IV/M - 2003-06-17
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim na adaptacje pomieszczeń II piętra budynku przy al. Zwycięstwa

 • 2147/2003/IV/M - 2003-06-17
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej

 • 2148/2003/IV/M - 2003-06-17
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Raduńskiej

 • 2149/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bema

 • 2150/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Manganowej

 • 2151/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego 109

 • 2152/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2153/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2154/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2155/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2156/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2157/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2158/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2159/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2160/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 2161/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 2162/2003/IV/M - 2003-06-17
  ustalenia ceny i wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa - Popiela przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 2163/2003/IV/M - 2003-06-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2164/2003/IV/M - 2003-06-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Słonecznej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2165/2003/IV/M - 2003-06-17
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym

 • 2166/2003/IV/M - 2003-06-17
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2167/2003/IV/M - 2003-06-17
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • 2168/2003/IV/M - 2003-06-17
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni o Joanny Janulewicz Sierant - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spokojnej

 • 2169/2003/IV/O - 2003-06-17
  zakupu nagród dla zwycięzców konkursu "Dzieci też chcą do Europy" organizowanego prze Szkołę Podstawową Nr 16

 • 2170/2003/IV/P - 2003-06-17
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzka Policji oraz Komendą Miejską Policji w Gdyni dotyczącego dofinansowania w 2003 r. służby kandydackiej Policji przez Miasto.

 • 2171/2003/IV/P - 2003-06-17
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku - na realizację zadania : "Grabówek na sportowo".

 • 2172/2003/IV/P - 2003-06-17
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku - na realizację zadania : "Program łączności w drużynie harcerskiej".

 • 2173/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 2174/2003/IV/M - 2003-06-17
  określenia warunków użytkowania lokalu przeznaczonego na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wójta Radtkego (...)

 • 2175/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 2176/2003/IV/K - 2003-06-17
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 2177/2003/IV/U - 2003-06-17
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na bieżącą pielęgnację drzewostanu miejskiego

 • 2178/2003/IV/U - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania pasa bezpieczeństwa i pasa rozdzielającego jezdnię w rejonie I

 • 2179/2003/IV/U - 2003-06-17
  akceptacji aneksu do umowy "Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w latach 2002 - 2005" w rejonie I

 • 2180/2003/IV/R - 2003-06-17
  zawarcia umowy z Fundacją OAZA na realizację zadania polegającego na prowadzenie ośrodka adaptacyjno-opiekuńczego zlokalizowanego na terenie miasta Gdyni

 • 2181/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów muzycznych z okazji "Nocy Świętojańskiej".

 • 2182/2003/IV/R - 2003-06-17
  ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121

 • 2183/2003/IV/O - 2003-06-17
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2003 r.

 • 2184/2003/IV/O - 2003-06-17
  dofinansowania wyjazdu uczennicy Sportowego Gimnazjum Nr 9 na obóz sportowy do Stanów Zjednoczonych

 • 2185/2003/IV/U - 2003-06-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania "przebudowa wodociągów w ul. Olgierda"

 • 2186/2003/IV/U - 2003-06-17
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej przyciskowej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV

 • 2187/2003/IV/M - 2003-06-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 2188/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację spektaklu Teatru Junior pt. "Dworzec uczuć II".

 • 2189/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie okolicznościowych plakatów z herbem miasta dla uczestników The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia

 • 2190/2003/IV/O - 2003-06-17
  dofinansowania kosztów realizacji zajęć w okresie letnim dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

 • 2191/2003/IV/M - 2003-06-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2192/2003/IV/P - 2003-06-17
  wyrażenia zgody na pranie, prasowanie, zawieszanie firan i zasłon znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 2193/2003/IV/S - 2003-06-17
  wyrażenia zgody na zlecenie usunięcia awarii systemu kolejkowego NEMO Q.

 • 2194/2003/IV/S - 2003-06-17
  wykonania izolacji pionowej budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. Świętojańskiej

 • 2195/2003/IV/M - 2003-06-17
  skorygowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 951/2003/IV/M w sprawie ustalenia wykazu oraz zarządzeniu nr 1473/2003/IV/M w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni

 • 2196/2003/IV/M - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie sposobu zagospodarowania terenu położonego przy ul. Miętowej - Cynamonowej stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni w celu przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu

 • 2197/2003/IV/M - 2003-06-17
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikacje ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonych przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz druk barwnej części materiałów przetargowych

 • 2198/2003/IV/P - 2003-06-17
  przygotowania i organizacji w Gdyni wystawy pokonkursowej najlepszych gdyńskich fotografików startujących w konkursie "Gdańsk Press Photo" im. Zbigniewa Kosycarza przez Nadbałtyckie Centrum Kultury

 • 2199/2003/IV/P - 2003-06-17
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na organizacje wizyt studyjnych w Brukseli i Strasburgu jako głównej nagrody dla zwycięskiej klasy w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Europie pod nazwą "Z Gdynią do Europy".

 • 2200/2003/IV/P - 2003-06-17
  przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla przedstawicieli Sail Training International w związku z organizacją Cutty Sark Tall Ships’ Races 2003 w Gdyni

 • 2201/2003/IV/P - 2003-06-17
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo imprezy pn: "Festyn - Noc Świętojańska w Orłowie" w dniu 21 czerwca 2003 r. na terenie "Wzgórze mew" obok mola w Orłowie

 • 2202/2003/IV/U - 2003-06-17
  akceptacji aneksu nr 1/2003 do umowy nr SOO/XI-0712/2/02 z dnia 16.04.2002 r. dotyczącej uczestnictwa w projekcie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pierścieniu Zatoki Gdańskiej" PHARE 2002 Spójność Społeczno - Gospodarcza

 • 2203/2003/IV/O - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO Kasynu Wojskowemu nr 3 w Skierniewicach na realizacje zadania: zabezpieczenie noclegów i wyżywienia członkom Stowarzyszenia Abstynenta Gdynia na czas trwania II Ogólnopolskiej Spartakiady Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich

 • 2204/2003/IV/O - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu ERGO Hestia SA na realizację zadania: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członkom Stowarzyszenia Abstynenta Gdynia na czas trwania II Ogólnopolskiej Spartakiady Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich

 • 2205/2003/IV/U - 2003-06-17
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ciągów pieszych na skwerze przy ul. Narcyzowej

 • 2206/2003/IV/S - 2003-06-17
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników UM

 • 2207/2003/IV/P - 2003-06-17
  aneksu nr 2 do umowy z dnia 12 września 2001 r. nr SOO/984/01/PB z dnia 12 września 2001 r. o wykonaniu usług w telekomunikacyjnej sieci kolejowej

 • 2208/2003/IV/U - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "przebudowa wodociągów w ul. Olgierda".

 • 2209/2003/IV/O - 2003-06-17
  wydatkowania środków na organizacje czasu wolnego podczas wakacji

 • 2210/2003/IV/P - 2003-06-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zasilania energetycznego i obsługę wydzierżawionej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z transformatorem i układem pomiarowym, przyłączenia do sieci energetycznej oraz sprzedaży i przesyłania energii elektrycznej na potrzeby imprez organizowanych na końcu Skweru Kościuszki w Gdyni w okresie od czerwca do września 2003 r.

 • 2211/2003/IV/P - 2003-06-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.06.2003