Z dnia 2003-06-10

 • 2027/2003/IV/U - 2003-06-10
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlano wykonawczego sali gimnastycznej dla V Liceum Ogólnokształcącego

 • 2028/2003/IV/U - 2003-06-10
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "uzbrojenie dzielnicy Meksyk w Gdyni"

 • 2029/2003/IV/U - 2003-06-10
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "uzbrojenie dzielnicy Meksyk w Gdyni"

 • 2030/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilania energetycznego "hali sportowo widowiskowej w Gdyni"

 • 2031/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania remontu ul. Świętojańskiej - etap II B

 • 2032/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "przebudowa wodociągu w ul. Olgierda" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych"

 • 2033/2003/IV/U - 2003-06-10
  zmiany treści umowy nr SOO/712/01/UI dotyczącej budowy ulicy Żółkiewskiego

 • 2034/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na uaktualnianie przedmiaru i kosztorysu dla zadania "Wykonanie ciągów pieszych na skwerze przy ul. Narcyzowej"

 • 2035/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w Gdyni Chyloni, Obłużu i Działkach Leśnych

 • 2036/2003/IV/U - 2003-06-10
  wystąpienia o decyzję - pozwolenie na budowę przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej punktu poboru wody na Skwerze ks. Mowińskiego

 • 2037/2003/IV/U - 2003-06-10
  przyjęcia statutu zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych

 • 2038/2003/IV/U - 2003-06-10
  ustalenia opłat stosowanych na terenie cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 2039/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Alei Zjednoczenia

 • 2040/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk ulotki turystycznej "Zapraszamy do Gdyni" w czterech wersjach językowych

 • 2041/2003/IV/P - 2003-06-10
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie Demptowo imprezy pn. "Noc Świętojańska"

 • 2042/2003/IV/P - 2003-06-10
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy pn. "Noc Świętojańska w Kaczych Bukach"

 • 2043/2003/IV/P - 2003-06-10
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie imprezy pn. "Noc Świętojańska".

 • 2044/2003/IV/K - 2003-06-10
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 2045/2003/IV/K - 2003-06-10
  zmiany zarządzenia nr 556/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 2046/2003/IV/K - 2003-06-10
  zmiany zarządzenia nr 557/06/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 2047/2003/IV/K - 2003-06-10
  poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 2048/2003/IV/O - 2003-06-10
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla Zespołu Szkół Usługowych

 • 2049/2003/IV/O - 2003-06-10
  częściowego pokrycia kosztów udziału Zespołu Muzyki Dawnej z Młodzieżowego Domu Kultury w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Malborku.

 • 2050/2003/IV/K - 2003-06-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

 • 2051/2003/IV/S - 2003-06-10
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2052/2003/IV/M - 2003-06-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego

 • 2053/2003/IV/M - 2003-06-10
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na remont dachu Poradni Dziecięcej w budynku Przychodni Lekarskiej "Grabówek"

 • 2054/2003/IV/M - 2003-06-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 42

 • 2055/2003/IV/M - 2003-06-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Necla 6 A

 • 2056/2003/IV/M - 2003-06-10
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 2057/2003/IV/M - 2003-06-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 2058/2003/IV/M - 2003-06-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 166 E.

 • 2059/2003/IV/M - 2003-06-10
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 162 A przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 2060/2003/IV/M - 2003-06-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2061/2003/IV/M - 2003-06-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej róg Racławickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat

 • 2062/2003/IV/M - 2003-06-10
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej

 • 2063/2003/IV/M - 2003-06-10
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie baru szybkiej obsługi UNI - BAR o powierzchni 31.5 m2 położonego na hali łukowej

 • 2064/2003/IV/M - 2003-06-10
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 320)

 • 2065/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Łużyckiej

 • 2066/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Hutniczej 35

 • 2067/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Puckiej

 • 2068/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Krzywoustego

 • 2069/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Stryjskiej

 • 2070/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Redłowskiej

 • 2071/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Hutniczej i Puckiej

 • 2072/2003/IV/M - 2003-06-10
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Hutniczej, Bydgoskiej oraz Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 2073/2003/IV/M - 2003-06-10
  zmiany zarządzenia nr 806/03/IV/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żelaznej 34

 • 2074/2003/IV/M - 2003-06-10
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • 2075/2003/IV/M - 2003-06-10
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowach dzierżawy zawartych na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na lokalizacje handlu sezonowego

 • 2076/2003/IV/M - 2003-06-10
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/178/UK/15/W/2003 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania: remont ulicy Świętojańskiej - etap II B

 • 2077/2003/IV/M - 2003-06-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2079/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie znaczków okolicznościowych promujących Gdynię jako miasto europejskie z logo "Gdynia Europejska"

 • 2080/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie balonów na: Święto ul. Świętojańskiej" z logo "Gdynia moje miasto"

 • 2081/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na projekt, przygotowanie do druku i druk plakatów i naklejek promujących "VII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy o puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Gdynia 2003"

 • 2082/2003/IV/S - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup programu do rejestracji i śledzenia spraw

 • 2083/2003/IV/O - 2003-06-10
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 2084/2003/IV/P - 2003-06-10
  zlecenia Fundacji "Rodzina Nadziei" wykonania usługi zorganizowanie "Pikniku rodzinnego" dla mieszkańców Gdyni na terenie Zespołu Parkowego "Kolibki" w miesiącu czerwcu

 • 2085/2003/IV/P - 2003-06-10
  podjęcia działań przez Gminę Miasta Gdyni" zmierzających do organizowania cyklicznej imprezy "Ogólnopolskie Spotkania Podróżników w Gdyni"

 • 2086/2003/IV/P - 2003-06-10
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie tablic - planów miasta Gdyni

 • 2087/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup metalowych koszy ulicznych na potrzeby gminy

 • 2088/2003/IV/U - 2003-06-10
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji liniowej obejmującej przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w rejonie skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Moniuszki

 • 2089/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na sporządzenie opinii dotyczącej klasyfikacji gruntów rolnych na działce przewidzianej pod zbiornik retencyjny Krykulec, projektowany na potoku Źródło Marii

 • 2090/2003/IV/O - 2003-06-10
  dofinansowania kosztów wyjazdu dwóch uczniów Gimnazjum Nr 24 na finał Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w USA

 • 2091/2003/IV/O - 2003-06-10
  dofinansowania kosztów wyjazdu czworga uczniów i dwóch opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni

 • 2092/2003/IV/P - 2003-06-10
  produkcji wizytówki interaktywnej "Turystyczna Gdynia" w ramach projektu "Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie miast Gdyni i Liepaji"

 • 2093/2003/IV/O - 2003-06-10
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 • 2094/2003/IV/O - 2003-06-10
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadania "Likwidacja barier transportowych na terenie Szpitala Miejskiego w Gdyni"

 • 2095/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na opracowanie graficzne i wklejenie dwóch planszy informacyjnych oraz szyldu informacyjnego na stoisko gdyńskie podczas "Kieler Woche 2003".

 • 2096/2003/IV/P - 2003-06-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zjednoczenia

 • 2097/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu Gdyni

 • 2098/2003/IV/P - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na organizację części III Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry"

 • 2099/2003/IV/P - 2003-06-10
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostawę materacy koszarowo polowych

 • 2100/2003/IV/P - 2003-06-10
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę i uruchomienie dwóch elektronicznych syren alarmowych na terenie miasta Gdyni

 • 2101/2003/IV/U - 2003-06-10
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na wykonanie remontu chodnika w al. Marsz. J. Piłsudskiego

 • 2102/2003/IV/U - 2003-06-10
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na wykonanie remontu nawierzchni ul. Morskiej

 • 2103/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup i montaż stołu pingpongowego oraz zakup i dostawę ławek parkowych

 • 2104/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na demontaż budki policjanta usytuowanej na skrzyżowaniu ulic 10 Lutego i Świętojańskiej.

 • 2105/2003/IV/K - 2003-06-10
  ulokowania wolnych środków budżetowych

 • 2105/2003/IV/K - 2003-06-10
  ulokowania wolnych środków budżetowych

 • 2106/2003/IV/O - 2003-06-10
  zmiany uchwały nr 9532/02/III z dnia 29.10.2002 r.

 • 2107/2003/IV/O - 2003-06-10
  zatwierdzenia wyników konkursu na organizację festynów i imprez sportowych pod nazwą "W Gdyni bez promili"

 • 2108/2003/IV/S - 2003-06-10
  zakupu usługi szkoleniowej dla radnych Rady Miasta Gdyni

 • 2109/2003/IV/M - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Grażyny, Łużyckiej 3 i Unruga 84 A

 • 2110/2003/IV/K - 2003-06-10
  umorzenia odsetek Polskich Linii Lotniczych LOT SA

 • 2111/2003/IV/O - 2003-06-10
  zakupu piór dla najlepszych maturzystów

 • 2112/2003/IV/O - 2003-06-10
  organizacji uroczystości związanej z wręczeniem nagród dla najlepszych maturzystów w zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

 • 2113/2003/IV/P - 2003-06-10
  podpisania porozumienia o współpracy Gminy Miasta Gdyni i Wyższej Szkoły Morskiej

 • 2114/2003/IV/P - 2003-06-10
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 2115/2003/IV/P - 2003-06-10
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2116/2003/IV/U - 2003-06-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie dwóch ogłoszeń w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczące zadania: "Droga Różowa etap III faza 1 wiadukt w ulicy Stryjsjuej

 • 2117/2003/IV/P - 2003-06-10
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań w drugiej połowie 2003 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.06.2003