Z dnia 2003-06-03

 • 1977/2003/IV/P - 2003-06-03
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Mały Kack imprezy pn. "Noc Świętojańska"

 • 1978/2003/IV/P - 2003-06-03
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chwarzno Wiczlino imprezy pn. "Festyn Kaszubski"

 • 1979/2003/IV/P - 2003-06-03
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino Radiostacja imprezy pn. "Festyn Rodzinny"

 • 1980/2003/IV/P - 2003-06-03
  opracowania i druk kieszonkowej mapki informacyjno-turystycznej Gdyni

 • 1981/2003/IV/U - 2003-06-03
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektów budowlano wykonawczych oświetlenia odcinków ulic: Solnej, Pomorskiej i Zakopiańskiej

 • 1982/2003/IV/U - 2003-06-03
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy pawilonu gastronomicznego w rejonie przystani rybackiej przy ul. Orłowskiej

 • 1983/2003/IV/U - 2003-06-03
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Przebudowa wiaduktu nad torami w ciągu ul. Stryjskiej"

 • 1984/2003/IV/U - 2003-06-03
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Droga Różowa etap III faza 1c budowa wiaduktu drogowego w ul. Stryjskiej

 • 1985/2003/IV/U - 2003-06-03
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę obiektów przemysłowych przy ul. Stryjskiej

 • 1986/2003/IV/U - 2003-06-03
  wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1c - wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 1987/2003/IV/U - 2003-06-03
  wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Droga Różowa etap III faza 1c - wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 1988/2003/IV/U - 2003-06-03
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Przebudowa wodociągu w ul. Olgierda"

 • 1989/2003/IV/U - 2003-06-03
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Droga Różowa etap III faza 1c - wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 1990/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Droga Różowa etap III faza a włączenie ulicy Lotników w ulicę Wielkopolską"

 • 1991/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żwirowej

 • 1992/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego wykonania zadania : "Zespół Szkół Kolejowych - wymiana c.o."

 • 1993/2003/IV/S - 2003-06-03
  ochrony zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu

 • 1994/2003/IV/S - 2003-06-03
  wyrażenia zgody na zakup spodni letnich i zimowych dla pracowników Straży Miejskiej

 • 1995/2003/IV/S - 2003-06-03
  wyrażenia zgody na zakup toreb turystycznych do przewożenia korespondencji

 • 1996/2003/IV/P - 2003-06-03
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk folderu turystycznego "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 1997/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4"

 • 1998/2003/IV/U - 2003-06-03
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kanału deszczowego ul. Osada Kolejowa

 • 1999/2003/IV/U - 2003-06-03
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/107/UI/13/W/203na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi do zbiornika retencyjnego Krykulec w Gdyni

 • 2000/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ul. Bernadowskiej

 • 2001/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w V Liceum Ogólnokształcącym

 • 2002/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 2003/2003/IV/U - 2003-06-03
  opłaty za miejsce pod grób Franciszki Cegielskiej

 • 2004/2003/IV/U - 2003-06-03
  ustalenia opłat 20 letnich za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

 • 2005/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie skoszenia traw na parkingu przy ul. Orłowskiej

 • 2006/2003/IV/U - 2003-06-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji dla zadania "ulica Janka Wiśniewskiego- odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej"

 • 2007/2003/IV/U - 2003-06-03
  unieważnienia przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy opracowania koncepcji, raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności dla inwestycji "budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia"

 • 2008/2003/IV/O - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na realizację zadania: "motywowanie osób do leczenia odwykowego"

 • 2009/2003/IV/P - 2003-06-03
  zmiany zarządzenia nr 722/03/IV/S dotyczącego prowadzenia miejskiej witryny internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej

 • 2010/2003/IV/U - 2003-06-03
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr SOO/1045/01/UK na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania : "remont ul. Świętojańskiej - etap I"

 • 2011/2003/IV/S - 2003-06-03
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 2012/2003/IV/S - 2003-06-03
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2013/2003/IV/P - 2003-06-03
  organizację nagłośnienia i oprawy muzycznej imprezy "Układamy Europę w Gdyni

 • 2014/2003/IV/U - 2003-06-03
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie przeglądu oraz koniecznych napraw przepompowni ścieków na Polance Redłowskiej

 • 2015/2003/IV/M - 2003-06-03
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 2016/2003/IV/M - 2003-06-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Waszyngtona przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 2017/2003/IV/M - 2003-06-03
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdyni S.A.

 • 2018/2003/IV/M - 2003-06-03
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta - opłaty stanowiącej wykonanie zawartego aktu notarialnego.

 • 2019/2003/IV/M - 2003-06-03
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających informacje o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży

 • 2020/2003/IV/O - 2003-06-03
  przyjęcia list umów sponsorskich i umów zapewniających realizację zlotu żaglowców przez Stowarzyszenie The Saill Training Association - Poland

 • 2021/2003/IV/P - 2003-06-03
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2022/2003/IV/U - 2003-06-03
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy koncepcji oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności dla inwestycji "Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 2023/2003/IV/U - 2003-06-03
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na opracowanie koncepcji "Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 2024/2003/IV/S - 2003-06-03
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi i zakup materiałów na potrzeby Referendum

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.06.2003