Z dnia 2003-05-27

 • 1879/2003/IV/S - 2003-05-27
  zmiany zarządzenia nr 533/03/IV/S dotyczącego przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru w 2003 roku

 • 1880/2003/IV/K - 2003-05-27
  wprowadzenia "Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni"

 • 1881/2003/IV/K - 2003-05-27
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1882/2003/IV/K - 2003-05-27
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 1883/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości powyżej 20.000 EURO na dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na terenie Gdyni

 • 1884/2003/IV/S - 2003-05-27
  zamówienia usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1885/2003/IV/U - 2003-05-27
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej

 • 1886/2003/IV/U - 2003-05-27
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury

 • 1887/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie nasadzeń krzewów na pasie środkowym w rejonie przystanku Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 1888/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania z piasku i innych zanieczyszczeń ulic

 • 1889/2003/IV/U - 2003-05-27
  zlecenia wykonania robót dodatkowych przy umocnieniu skarpy w zadaniu: "Zabezpieczenie skarpy i wykonanie schodów terenowych od ul. Czeladniczej"

 • 1890/2003/IV/U - 2003-05-27
  zatwierdzenie wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej - etap II

 • 1891/2003/IV/U - 2003-05-27
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno - naprawczych koryt rzek, potoków i rowów oraz stawów na terenie miasta Gdyni w rejonie południowym

 • 1892/2003/IV/U - 2003-05-27
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno - naprawczych koryt rzek, potoków i rowów oraz stawów na terenie miasta Gdyni w rejonie północnym

 • 1893/2003/IV/U - 2003-05-27
  zakupu opracowania pt. "Studium fizjonomiczne rozwoju śródmieścia Gdyni"

 • 1894/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia prasowego

 • 1894/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia prasowego

 • 1895/2003/IV/O - 2003-05-27
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania organizacja sesji plenerowej "Przyroda Gdyni - zagrożenia i ochrona" w związku z 75-leciem LOP

 • 1896/2003/IV/O - 2003-05-27
  dofinansowania zakupu projektu multimedialnego z okazji 55-lecia I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 • 1897/2003/IV/O - 2003-05-27
  zakupu nagród dla zwycięzców VI Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową Nr 17

 • 1898/2003/IV/O - 2003-05-27
  częściowego pokrycia kosztów udziału w Międzynarodowych Warsztatach Społeczno Artystycznych w Orleanie

 • 1899/2003/IV/O - 2003-05-27
  umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych

 • 1900/2003/IV/O - 2003-05-27
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1901/2003/IV/M - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na serwis odbiornika i modemu radiowego GPS oraz montaż instalacji zabezpieczającej te urządzenia przed wyładowaniami atmosferycznymi

 • 1902/2003/IV/M - 2003-05-27
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kieleckiej

 • 1903/2003/IV/M - 2003-05-27
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Lutyckiej

 • 1904/2003/IV/M - 2003-05-27
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej

 • 1905/2003/IV/M - 2003-05-27
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kordeckiego

 • 1906/2003/IV/M - 2003-05-27
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Apollina

 • 1907/2003/IV/M - 2003-05-27
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej

 • 1908/2003/IV/M - 2003-05-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hodowlanej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1909/2003/IV/M - 2003-05-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Koperkowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1910/2003/IV/M - 2003-05-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1911/2003/IV/M - 2003-05-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej 26 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1912/2003/IV/M - 2003-05-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1913/2003/IV/M - 2003-05-27
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 119)

 • 1914/2003/IV/M - 2003-05-27
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/172/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - bar szybkiej obsługi UNI BAR

 • 1915/2003/IV/M - 2003-05-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 1916/2003/IV/M - 2003-05-27
  użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 1917/2003/IV/M - 2003-05-27
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 1918/2003/IV/M - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na likwidację kotłowni węglowej - etap II modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Administracyjno Ekonomicznych

 • 1919/2003/IV/M - 2003-05-27
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie udrożnienia i remont sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku użytkowanego przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Witomino"

 • 1920/2003/IV/U - 2003-05-27
  zakupu materiałów w wersji cyfrowej dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dzielnicy Kamienna Góra, terenu w rejonie ulicy Stryjskiej i Łużyckiej oraz części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino rejon ulicy Suchej i Wiczlińskiej

 • 1921/2003/IV/S - 2003-05-27
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1922/2003/IV/P - 2003-05-27
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy RP/2/RPR/2/D/03 dotyczącego ekspozycji reklamy

 • 1923/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji molo spacerowego w Gdyni Orłowie

 • 1924/2003/IV/S - 2003-05-27
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze

 • 1925/2003/IV/P - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na obsługę domeny internetowej Powiatowego Urzędu Pracy

 • 1926/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim"

 • 1927/2003/IV/U - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "rozbudowa cmentarza komunalnego w Pierwoszynie", realizowanego w ramach inwestycji komunalnych

 • 1928/2003/IV/U - 2003-05-27
  uregulowania należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu leśnego przeznaczonego pod modernizację ul. Górniczej

 • 1929/2003/IV/U - 2003-05-27
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "ulica Janka Wiśniewskiego - zadanie II,III i IV"

 • 1930/2003/IV/U - 2003-05-27
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na remont chodnika w ciągu ul. Kartuskiej

 • 1931/2003/IV/M - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy al. Zwycięstwa, Popiela, Morskiej 19, Jesionowej 5, Świerkowej - Orłowskiej, Hutniczej - Krzywoustego, Bulwarze Nadmorskim i al. Marsz. J. Piłsudskiego przeznaczonych do sprzedaży

 • 1932/2003/IV/P - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk plakatów wielkoformatowych i plakatów formatu B1 o tematyce europejskiej

 • 1933/2003/IV/P - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekt i przygotowanie do druku ulotki turystycznej "Zapraszamy do Gdyni"

 • 1934/2003/IV/U - 2003-05-27
  pokrycia części kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w rejonie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Marsz. Piłsudskiego 20-26.

 • 1935/2003/IV/S - 2003-05-27
  rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Gdyni

 • 1936/2003/IV/M - 2003-05-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 1937/2003/IV/M - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1938/2003/IV/M - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 1939/2003/IV/M - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1940/2003/IV/S - 2003-05-27
  zakupu farby emulsyjnej o wartości do 3.000 EURO

 • 1941/2003/IV/R - 2003-05-27
  zlecenia usługi pocztowej polegającej na doręczeniu broszury "Europejska Gdynia"

 • 1942/2003/IV/U - 2003-05-27
  akceptacji projektu aneksu do umowy nr SOO/234/01/UG na utrzymanie cmentarza wojennego im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie

 • 1943/2003/IV/U - 2003-05-27
  ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie "Gdynia w kwiatach"

 • 1944/2003/IV/U - 2003-05-27
  akceptacji projektu aneksu do umowy nr KB/7/UG/6/W/02 na przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium lub Zakładu Medycyny Sądowej

 • 1945/2003/IV/P - 2003-05-27
  przedłużenia umowy z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych na funkcjonowanie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 1946/2003/IV/U - 2003-05-27
  powołania komisji przetargowej do [przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania Droga Różowa etap III faza c - wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 1947/2003/IV/P - 2003-05-27
  zmiany zarządzenia nr 1684/03/IV/P dotyczącego realizacji projektu "Gdynia - Kilonia: partnerstwo miast w aspekcie społeczno-kulturalnym"

 • 1948/2003/IV/O - 2003-05-27
  upoważnienia Pani Ewy Łowkiel i Pana Marka Stępy Wiceprezydentów Miasta Gdyni do podpisania zamówień dotyczących zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 1949/2003/IV/U - 2003-05-27
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "ABC Alians Miast Bałtyckich"

 • 1950/2003/IV/U - 2003-05-27
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych

 • 1951/2003/IV/O - 2003-05-27
  dofinansowania przejazdu do Gdyni uczniów ze szkoły Theresianum w Bambergu w ramach współpracy międzynarodowej z V Liceum Ogólnokształcącym

 • 1952/2003/IV/M - 2003-05-27
  użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zjednoczenia

 • 1953/2003/IV/M - 2003-05-27
  użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Ejsmonda 1

 • 1954/2003/IV/P - 2003-05-27
  zatwierdzenia wniosków konkursu "Bezpieczna Dzielnica"

 • 1955/2003/IV/U - 2003-05-27
  udziału Gminy Miasta Gdyni w projekcie "Waterfront Urbanm Development The City of Knowledge (WUDII)"

 • 1956/2003/IV/U - 2003-05-27
  zmiany umowy KB/33/UK/10/W/2003 dotyczącej wykonania projektu modernizacji skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską

 • 1957/2003/IV/U - 2003-05-27
  zmiany umowy KB/178/UK/15/W/2003 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania remont ulicy Świętojańskiej etap II B

 • 1958/2003/IV/U - 2003-05-27
  zmiany umowy KB/1559178/UK/15/W/2003 dotyczącej zlecenia wykonania pomiarów natężeń ruchu kołowego na ul. Piaskowej

 • 1959/2003/IV/S - 2003-05-27
  ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pełnomocników ds. referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • 1960/2003/IV/P - 2003-05-27
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1961/2003/IV/P - 2003-05-27
  zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Radiem Trefl Sp. z o.o. na organizacje imprezy plenerowej "Dzień Dziecka z Radiem Trefl"

 • 1962/2003/IV/R - 2003-05-27
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "VI korytarz transportowy TINA w Metropolii Zatoki Gdańskiej SEBT Trans - Link"

 • 1963/2003/IV/P - 2003-05-27
  udzielenia zamówienia publicznego w celu organizacji spotkania z uczestnikami trzeciej Międzynarodowej Konferencji KONBiN’03

 • 1964/2003/IV/S - 2003-05-27
  zawarcia umowy na najem lokalu na biuro dla Rady Dzielnicy Obłuże

 • 1965/2003/IV/S - 2003-05-27
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Bałtycka Scena Letnia nowa wizja teatru plenerowego"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.05.2003