Z dnia 2003-04-29

 • 1520/2003/IV/P - 2003-04-29
  zwiększenia o 20% wartości zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt, wykonanie i administrowanie miejskim serwerem internetowym Gdynia

 • 1521/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie koszulek z logo Gdyni

 • 1523/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu Gdyni

 • 1522/2003/IV/P - 2003-04-29
  zawarcia umowy z firmami - wystawcami na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy "Kieler Woche"

 • 1524/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie do druku i druk zaproszeń i plakatów na uroczystości związane z europejskim rokiem osób niepełnosprawnych i finału konkursu "Gdynia bez barier"

 • 1525/2003/IV/K - 2003-04-29
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 1526/2003/IV/K - 2003-04-29
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 1527/2003/IV/K - 2003-04-29
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 557/03/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003 r.

 • 1528/2003/IV/U - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Dembińskiego etap I

 • 1529/2003/IV/O - 2003-04-29
  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie konkursowym w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 1530/2003/IV/O - 2003-04-29
  zakupu nagród dla uczestników Trzeciego Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pn. "W świecie JEŻYCJADY Małgorzaty Musierewicz"

 • 1531/2003/IV/O - 2003-04-29
  przeznaczenia środków finansowych na organizację Siódmego Gdyńskiego Dnia Bibliotekarza

 • 1532/2003/IV/S - 2003-04-29
  powołania zespołu ds. referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej , zarządzonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku

 • 1533/2003/IV/S - 2003-04-29
  zakupu usługi szkoleniowej dla strażników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1534/2003/IV/M - 2003-04-29
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej

 • 1535/2003/IV/M - 2003-04-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 1536/2003/IV/M - 2003-04-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 1538/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 109 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1537/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1539/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej

 • 1540/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1541/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1542/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1543/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1544/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1545/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1546/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1547/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 1548/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków


 • 1549/2003/IV/M - 2003-04-29
  zmiany uchwały nr 7277/2002/III dotyczącej określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Afrodyty 12

 • 1550/2003/IV/M - 2003-04-29
  upoważnienia do podpisania umów dzierżawy nr MG/37/03 i MG/49/03

 • 1551/2003/IV/U - 2003-04-29
  zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej - etap II.

 • 1552/2003/IV/O - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej"

 • 1553/2003/IV/M - 2003-04-29
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

 • 1554/2003/IV/P - 2003-04-29
  zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu "Marina Gdynia"

 • 1555/2003/IV/S - 2003-04-29
  powołania pełnomocników Prezydenta Miasta Gdyni ds. referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • 1556/2003/IV/S - 2003-04-29
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy REDŁOWO

 • 1557/2003/IV/M - 2003-04-29
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

 • 1558/2003/IV/U - 2003-04-29
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na remont nawierzchni ul. Morskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Kartuskiej - kierunek Rumia

 • 1559/2003/IV/U - 2003-04-29
  zlecenia wykonania pomiarów natężenia ruchu kołowego na ul. Piastowskiej

 • 1560/2003/IV/U - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie studium wykonalności oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji "Modernizacja ulicy Janka Wiśniewskiego"

 • 1561/2003/IV/S - 2003-04-29
  zatwierdzenia wyników prac komisji oraz protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1562/2003/IV/U - 2003-04-29
  zmiany zarządzenia nr 560/03/IV/O dotyczącego przystąpienia do realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 1563/2003/IV/U - 2003-04-29
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kabiny Sanitarne"

 • 1564/2003/IV/S - 2003-04-29
  zakupu usługi szkoleniowej- kursu przeszkolenia strażników Straży Miejskiej w Gdyni

 • 1565/2003/IV/S - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego na udostępnienie przegródki pocztowej

 • 1566/2003/IV/S - 2003-04-29
  zmiany zarządzenia nr 138/02/IV/S dotyczącego powierzenia Ewie Łowkiel - Wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 1567/2003/IV/R - 2003-04-29
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na sporządzenie studium wykonalności dla projektu Experymentarium

 • 1568/2003/IV/M - 2003-04-29
  dopłaty na rzecz "TROBUS" Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w likwidacji

 • 1569/2003/IV/O - 2003-04-29
  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych realizowanych w 2003 r.

 • 1570/2003/IV/U - 2003-04-29
  zmiany zarządzenia nr 1368/03/IV/U dotyczącego akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.EURO na opracowanie koncepcji Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 1571/2003/IV/U - 2003-04-29
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej i al. Marsz. Piłsudskiego

 • 1572/2003/IV/U - 2003-04-29
  zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynków położonych przy ul. Świętojańskiej

 • 1573/2003/IV/M - 2003-04-29
  użyczenia części niezabudowanych nieruchomości gminnych położonych przy ul. Chylońskiej

 • 1574/2003/IV/U - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania słupków betonowych usytuowanych przy ul. Świetojańskiej

 • 1575/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 41-47

 • 1576/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 23-25

 • 1577/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 10

 • 1578/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 80 - 86

 • 1579/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych dot. zaciągania kredytów preferencyjnych

 • 1580/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych dot. zaciągania kredytów preferencyjnych

 • 1581/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych dot. zaciągania kredytów preferencyjnych

 • 1582/2003/IV/M - 2003-04-29
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych

 • 1583/2003/IV/M - 2003-04-29
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kilińskiego 7

 • 1584/2003/IV/P - 2003-04-29
  realizacji materiałów do wystawy prac artysty plastyka Dominika Lejmana z Gdyni

 • 1585/2003/IV/M - 2003-04-29
  udzielenia upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji wniosków o kredyt dla Wspólnoty Mieszkaniowej

 • 1586/2003/IV/U - 2003-04-29
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Morskiej

 • 1587/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej

 • 1588/2003/IV/O - 2003-04-29
  udzielenia pełnomocnictwa P. K. Cichockiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych

 • 1589/2003/IV/M - 2003-04-29
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 148

 • 1590/2003/IV/M - 2003-04-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1591/2003/IV/M - 2003-04-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1592/2003/IV/M - 2003-04-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1593/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na tłumaczenie na język angielski tekstu do ulotki gospodarczej "Gdynia jest lepsza"

 • 1594/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk egzemplarzy teczki do listu okolicznościowego

 • 1595/2003/IV/P - 2003-04-29
  akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej III międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz ... Gdynia"

 • 1596/2003/IV/P - 2003-04-29
  dofinansowania wydania książki pt. "Globalizacja i my. Tożsamość globalna wobec trendów lokalnych"

 • 1597/2003/IV/P - 2003-04-29
  dofinansowania wydania tomu wspomnień znanej trójmiejskiej artystki A. Afanasjew pt. "Książęta i żebracy"

 • 1598/2003/IV/P - 2003-04-29
  dofinansowania wydania monografii artysty malarza Mariana Mokwy pt. "Marian Mokwa"

 • 1599/2003/IV/P - 2003-04-29
  dofinansowania wydania tomiku wierszy pt. "Światło w alembiku"

 • 1600/2003/IV/P - 2003-04-29
  dofinansowania organizacji wystawy malarstwa pn. "Gdynia Mariana Mokwy"

 • 1601/2003/IV/R - 2003-04-29
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie ośrodka adaptacyjno-opiekuńczego.

 • 1602/2003/IV/P - 2003-04-29
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1603/2003/IV/P - 2003-04-29
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1604/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 1605/2003/IV/M - 2003-04-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na publikację ogłoszeń zawierających informacje o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży

 • 1606/2003/IV/S - 2003-04-29
  wyrażenia zgody na wykonanie banera informacyjnego

 • 1607/2003/IV/M - 2003-04-29
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pustki 17 A

 • 1608/2003/IV/M - 2003-04-29
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek i faxów firmy Canon

 • 1609/2003/IV/M - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: usługa autokarowa na czas wycieczki do Wilna

 • 1610/2003/IV/S - 2003-04-29
  wyrażenia zgody na konserwację maszyny do parzenia kawy

 • 1611/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na produkcję płyt CD zawierających multimedialną ofertę inwestycyjną i prezentację miasta na III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym

 • 1612/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie i publikację dodatku o Gdyni w Gazecie Wyborczej

 • 1613/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przygotowanie multimedialnej oferty inwestycyjnej i prezentacji miasta na III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym

 • 1614/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na realizację filmu o Gdyni

 • 1615/2003/IV/P - 2003-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację imprezy towarzyszącej dla uczestników III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 1616/2003/IV/P - 2003-04-29
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.04.2003