Z dnia 2003-04-15

 • 1373/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania pt. "Zasady obsługi komunikacyjnej terenu w rejonie ul. Płk. Dąbka - obszar na styku gmin Kosakowo i Gdyni"

 • 1374/2003/IV/U - 2003-04-15
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Budowa hali sportowo- widowiskowej w Gdyni"

 • 1375/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 1376/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 1377/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy planowanego do wykonania w ramach remontu ulicy Świętojańskiej - etap II B

 • 1378/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wniesienie przedpłaty należności za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Dembińskiego

 • 1379/2003/IV/U - 2003-04-15
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę I etapu ulicy Lipowej

 • 1380/2003/IV/U - 2003-04-15
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie administrowania i konserwacji lasów komunalnych miasta Gdyni

 • 1381/2003/IV/U - 2003-04-15
  akceptacji treści aneksów do umów na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz oczyszczania ręcznego na terenie miasta Gdyni

 • 1382/2003/IV/P - 2003-04-15
  powołania zespołu koordynującego tworzenie polityki powszechnego dostępu zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie pt. AGENDA 22"

 • 1383/2003/IV/P - 2003-04-15
  zwrotu kosztów działalności pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

 • 1384/2003/IV/P - 2003-04-15
  zmiany zarządzenia nr 960/03/IV/P dotyczącego unieważnienia rozpoczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na projekt i realizację cyklicznych ogólnodostępnych klubowych wieczorów jazzowych w Gdyni w roku 2003

 • 1385/2003/IV/O - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 37 dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży VITAVA

 • 1386/2003/IV/O - 2003-04-15
  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni delegacji szkoły francuskiej Licee Jean Monnet

 • 1387/2003/IV/O - 2003-04-15
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych ze szkołą w Nykoping

 • 1388/2003/IV/O - 2003-04-15
  dofinansowania organizacji VI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej

 • 1389/2003/IV/O - 2003-04-15
  dofinansowania drugiego Przeglądu Piosenki Popularnej "POP CIS" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 9

 • 1390/2003/IV/O - 2003-04-15
  zakupu nagród dla zwycięzców Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6

 • 1391/2003/IV/O - 2003-04-15
  upoważnienia do podpisania umów o odpłatne korzystanie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" przez gminy Rumia i Reda

 • 1392/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1393/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1394/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1395/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1396/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1397/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1398/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1399/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SPZOZ

 • 1400/2003/IV/S - 2003-04-15
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w 2003 roku szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni z dziedziny "Zamówienia publiczne"

 • 1401/2003/IV/S - 2003-04-15
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2003 roku

 • 1402/2003/IV/M - 2003-04-15
  wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji piętra budynku przy ul. Opata Hackiego 13 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2

 • 1403/2003/IV/M - 2003-04-15
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie udrożnienia i remontu sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku użytkowanego przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Witomino" Sp. z o.o.

 • 1404/2003/IV/M - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Necla 15-17

 • 1405/2003/IV/M - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Necla 15-17

 • 1406/2003/IV/M - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika 32-38.

 • 1407/2003/IV/M - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika 32-38.

 • 1408/2003/IV/M - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego 17

 • 1409/2003/IV/M - 2003-04-15
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do ułamkowej części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego

 • 1410/2003/IV/M - 2003-04-15
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do ułamkowej części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 1411/2003/IV/M - 2003-04-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 527

 • 1412/2003/IV/M - 2003-04-15
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Spokojnej 21 i Lidzkiej 57 A

 • 1413/2003/IV/M - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową

 • 1414/2003/IV/P - 2003-04-15
  zakupu flag masztowych, które umieszczone zostaną na budynku Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy al. Zjednoczenia

 • 1415/2003/IV/P - 2003-04-15
  promocji Gdyni jako miasta atrakcyjnego turystycznie podczas I Ogólnopolskiego Forum Pilotażu i Przewodnictwa

 • 1416/2003/IV/P - 2003-04-15
  akceptacji treści umowy RP/10/RPR/10/D/03 na ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej.

 • 1417/2003/IV/P - 2003-04-15
  akceptacji treści umowy RP/11/RPR/11/D/03 na ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej

 • 1418/2003/IV/S - 2003-04-15
  montażu czterech rozetek do tablicy Józefa Piłsudskiego zamontowanej na ścianie frontowej budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 1419/2003/IV/S - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na zakup bocznych podajników papieru do kserokopiarek Sharp

 • 1420/2003/IV/S - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na konserwację kserokopiarek Canon

 • 1421/2003/IV/U - 2003-04-15
  zatwierdzenie zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 1422/2003/IV/U - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci gazowej wraz z przyłączami i słupkami przyłączeniowymi w ulicy Świętojańskiej

 • 1423/2003/IV/U - 2003-04-15
  zmiany zarządzenia nr 1232/03/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej"

 • 1424/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej"

 • 1425/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do kwoty 20.000 EURO na wykonanie specyfikacji technicznych i przedmiarów robót do projektów budowlano-wykonawczych przekazanych przez gminy: Gdynia, Hel, Władysławowo w ramach projektu SGG 2002 "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 1426/2003/IV/S - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek dla rad dzielnic

 • 1427/2003/IV/O - 2003-04-15
  zmiany treści umowy z podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania "Nauka świadomego macierzyństwa"

 • 1428/2003/IV/O - 2003-04-15
  zmiany treści umowy z podmiotem spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania "Opieka materialna, psychologiczna i duchowa nad matkami i rodzinami w okresie przed i po urodzeniu dziecka oraz w trudnych sytuacjach życiowych"

 • 1429/2003/IV/P - 2003-04-15
  zakupienia elementów systemu wystawienniczego w trybie zamówienia do kwoty 3.000 EURO

 • 1430/2003/IV/P - 2003-04-15
  potrącenia wierzytelności gminy z wierzytelności GPI Sp. z o.o. "Szymanek"

 • 1431/2003/IV/U - 2003-04-15
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji mapy gospodarczej działki pod zbiornik retencyjny, związanej z inwestycją pn. "Regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 1432/2003/IV/O - 2003-04-15
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SP ZOZ

 • 1433/2003/IV/S - 2003-04-15
  zmiany zarządzenia 863/03/IV/S dotyczącego zainstalowania ścianki działowej w pokoju 121

 • 1434/2003/IV/O - 2003-04-15
  przyznania premii za I kwartał 2003 r. dla Dyrektora SP ZOZ OPiTU

 • 1435/2003/IV/S - 2003-04-15
  unieważnienie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1436/2003/IV/S - 2003-04-15
  wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1437/2003/IV/R - 2003-04-15
  zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem "Razem" na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie miasta Gdyni

 • 1438/2003/IV/M - 2003-04-15
  zmiany zarządzenia nr 588/03/IV/M dotyczącego wyrażenia zgody na bezobciążeniowe odłączenie z księgi wieczystej nieruchomości lokalowych wybudowanych ul. Bosmańskiej

 • 1439/2003/IV/S - 2003-04-15
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 130.000 EURO na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1440/2003/IV/S - 2003-04-15
  upoważnienia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.04.2003