Z dnia 2003-04-08

 • 1311/2003/IV/S - 2003-04-08
  zakupu usług szkoleniowych dla pracownika UM

 • 1312/2003/IV/P - 2003-04-08
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji w Gdyni w sprawie pełnienia przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdyni służby prewencyjnej w środkach komunikacji miejskiej w czasie służby przekraczającym normę określoną w ustawie o Policji

 • 1313/2003/IV/P - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO, na tłumaczenie na język szwedzki prezentacji internetowej miasta Gdyni

 • 1314/2003/IV/P - 2003-04-08
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/1564/OK./83-W/2002 z dnia 16 sierpnia 2002 r. w sprawie dofinansowania wydania książki pt: "Gdyńskie Cmentarze. Twórcy miasta, portu i floty" autorstwa Wiesławy Kwiatkowskiej i Małgorzaty Sokołowskiej

 • 1315/2003/IV/P - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Nadbałtyckiemu Towarzystwu Muzycznemu w Gdyni, na organizację Koncertu Wielkopostnego, w dniu 12 kwietnia 2003 r. w kościele pw. NSPJ w Gdyni

 • 1316/2003/IV/O - 2003-04-08
  zakupu nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 4

 • 1317/2003/IV/O - 2003-04-08
  przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla laureatów miejskich eliminacji XXX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

 • 1318/2003/IV/O - 2003-04-08
  dofinansowania kosztów przejazdu do Szwecji laureatów konkursu "Wyspa Zagadek"

 • 1319/2003/IV/O - 2003-04-08
  zakupu nagród dla zwycięzców turnieju "Gimnazjalne Potyczki" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10

 • 1320/2003/IV/U - 2003-04-08
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wykonanie zadania "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej w Gdyni"

 • 1321/2003/IV/U - 2003-04-08
  zmiany treści zarządzenia nr 1194/03/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2003r. o udzielenie zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ul. Janka Wiśniewskiego

 • 1322/2003/IV/U - 2003-04-08
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni"

 • 1323/2003/IV/U - 2003-04-08
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ulicy Świętojańskiej na odcinku od nr 72 do 126

 • 1324/2003/IV/U - 2003-04-08
  zmiany treści umowy nr KB/568/UI/166/W/2002 z dnia 30.08.2002 r. dotyczącej budowy ulicy Kaprów w Gdyni

 • 1325/2003/IV/U - 2003-04-08
  wystąpienia w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Droga Różowa Etap III faza 1c - przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ulicy Stryjskiej

 • 1326/2003/IV/U - 2003-04-08
  wystąpienia w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Droga Różowa Etap III faza 1c - budowa wiaduktu drogowego w ulicy Stryjskiej

 • 1327/2003/IV/U - 2003-04-08
  wystąpienia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Artemidy wraz z uzbrojeniem i odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego kanału w rejonie ul. Chwarznieńskiej oraz przepompowni ścieków bytowych przy ul. Artemidy wraz z linią kablową zasilającą tę przepompownię

 • 1328/2003/IV/U - 2003-04-08
  wystąpienia w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Droga Różowa Etap III faza 1b - węzeł Aleja Zwycięstwa - ul. Wielkopolska

 • 1329/2003/IV/U - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sali sportowej przy Zespole Szkół nr 4, Gdynia Grabówek

 • 1330/2003/IV/U - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na prowadzenie jako Główny Projektant prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska

 • 1331/2003/IV/U - 2003-04-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/598/RU/1/W/2002 z dnia 20 września 2002 r. na przyznanie dotacji Parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy schodach zewnętrznych kościoła

 • 1332/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 16 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy oraz uchylenia uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 9176/2002/III sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 16 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży

 • 1333/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy w Gdyni

 • 1334/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Okrzei 22 w Gdyni

 • 1335/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na poddzierżawienie na czas oznaczony do 01.03.2011 r. dzierżawionej przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Polskiej 30 w Gdyni

 • 1336/2003/IV/M - 2003-04-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Kopernika

 • 1337/2003/IV/M - 2003-04-08
  użyczenia nieruchomości zabudowanej obiektem Muszli Koncertowej położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1338/2003/IV/M - 2003-04-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1339/2003/IV/M - 2003-04-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1340/2003/IV/M - 2003-04-08
  podpisania umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Necla 11/13 w Gdyni

 • 1341/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego przy ul. Morskiej 217 w Gdyni

 • 1342/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu

 • 1343/2003/IV/M - 2003-04-08
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu

 • 1344/2003/IV/S - 2003-04-08
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej oraz prenumeratę czasopism i periodyków specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 1345/2003/IV/S - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na systemy antywirusowe w UM

 • 1346/2003/IV/P - 2003-04-08
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy - Festynu Rodzinnego pod nazwą "Majówka" w dniu 03 maja 2003 r. w godzinach 15.00 - 21.00 na terenie "Źródła Marii"

 • 1347/2003/IV/M - 2003-04-08
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Inżynierskiej 72

 • 1348/2003/IV/O - 2003-04-08
  dofinansowania kosztów uczestnictwa młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego w światowym finale konkursu Odysei Umysłu

 • 1349/2003/IV/S - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup sprzętu i rozbudowę sieci do systemu wprowadzenia i transmisji danych do produkcji praw jazdy

 • 1350/2003/IV/U - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na dzierżawę terenów PKP - PLK S.A. w okresie realizacji Drogi Różowej Etap III - faza 1 a

 • 1351/2003/IV/S - 2003-04-08
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1352/2003/IV/P - 2003-04-08
  zakupu materiałów i sprzętu na wyposażenie magazynu OC i ratownictwa oraz nagród dla zwycięzców konkursu wiedzy obronnej

 • 1353/2003/IV/S - 2003-04-08
  dni wolnych od pracy w 2003 roku

 • 1354/2003/IV/S - 2003-04-08
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 1355/2003/IV/M - 2003-04-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 1356/2003/IV/P - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk plakatów wielkoformatowych

 • 1357/2003/IV/P - 2003-04-08
  akceptacji treści umowy o współpracy przy organizacji imprezy Święto ul. Świętojańskiej

 • 1358/2003/IV/P - 2003-04-08
  zakupienia turystycznego Informatora Ttójmiejskiego

 • 1359/2003/IV/P - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk zaproszeń na III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

 • 1360/2003/IV/P - 2003-04-08
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy z agencją "Sparrow" Sp. z o.o. dotyczącej III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz.... Gdynia"

 • 1361/2003/IV/M - 2003-04-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową

 • 1362/2003/IV/K - 2003-04-08
  ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 8.000.000 zł.

 • 1363/2003/IV/O - 2003-04-08
  dofinansowania kosztów wyjazdu do Białegostoku laureatów IX Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Młodzieży "Ośmiu Wspaniałych"

 • 1364/2003/IV/S - 2003-04-08
  zakupu podstawowych narzędzi i akcesoriów telefonicznych dla konserwatora sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 1365/2003/IV/O - 2003-04-08
  akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2003 r.

 • 1366/2003/IV/P - 2003-04-08
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1367/2003/IV/S - 2003-04-08
  wyrażenia zgody na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót wraz z zakresem prac remontowych węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 1368/2003/IV/U - 2003-04-08
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na opracowanie koncepcji Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 1369/2003/IV/U - 2003-04-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do kwoty 20.000 EURO na wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych do projektów budowlano - wykonawczych przekazanych przez Gminy Jastarni, Kosakowo, Puck w ramach projektu SGG 2002 "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 1370/2003/IV/U - 2003-04-08
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hutniczej na odcinku od ul. Puckiej do ul. Północnej

 • 1371/2003/IV/U - 2003-04-08
  oświadczenia woli w przedmiocie potrącenia kwoty stanowiącej opłatę z tytułu użytkowania gruntu położonego przy ul. Łużyckiej 9

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.04.2003