Z dnia 2003-04-01

 • 1219/2003/IV/O - 2003-04-01
  wykonania informatora dla gimnazjalistów

 • 1220/2003/IV/U - 2003-04-01
  wyrażenia opinii na temat zaliczenia położonych w Gdyni dróg: Borówca, Krośniąt, Krętej, Radosnej, Stolemów do kategorii dróg gminnych

 • 1221/2003/IV/U - 2003-04-01
  ustalenia przebiegu położonych w Gdyni dróg gminnych: Borówca, Krośniąt, Krętej, Radosnej, Stolemów

 • 1222/2003/IV/U - 2003-04-01
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej na odcinku od pętli autobusowej w kierunku Chwarzna

 • 1223/2003/IV/U - 2003-04-01
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Unruga w rejonie drewnianego wiaduktu kolejowego

 • 1224/2003/IV/U - 2003-04-01
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na remont chodnika w ciągu ul. Kartuskiej na odcinku od posesji nr 52/54 do wiaduktu drogowego - prawa strona

 • 1225/2003/IV/U - 2003-04-01
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Hutniczej na odcinku od ul. Puckiej do ul. Północnej

 • 1226/2003/IV/U - 2003-04-01
  zlecenia Politechnice Gdańskiej wykonania badań laboratoryjnych mieszanek mineralno - asfaltowych wbudowywanych w nawierzchnie ulic na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wykonywania umowy

 • 1227/2003/IV/U - 2003-04-01
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie obmiaru, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na uzupełnienie nawierzchni i chodników w os. Dąbrowa ulic: Serdecznikowej, Nowowiczlińskiej, Piołunowej i Szałwiowej

 • 1228/2003/IV/U - 2003-04-01
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej".

 • 1229/2003/IV/U - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie aktualizacji dokumentacji pn. "Droga Różowa Etap III - faza 1c wiadukt drogowy w ul. Stryjskiej".

 • 1230/2003/IV/U - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA".

 • 1231/2003/IV/U - 2003-04-01
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy zatoki autobusowej przy ul. Adm.Unruga

 • 1232/2003/IV/ - 2003-04-01
  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej"

 • 1233/2003/IV/U - 2003-04-01
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/2132/RU/74-W/2002 na wykonanie opracowania "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska - uwarunkowania i zasady w zakresie infrastruktury technicznej"

 • 1234/2003/IV/U - 2003-04-01
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/2132/RU/74-W/2002 na wykonanie opracowania "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska w zakresie komunikacji"

 • 1235/2003/IV/M - 2003-04-01
  przekazania lokalu nr 10 i 11 położonego przy ul. Wójta Radtkego 43 na rzecz Domu Dziecka

 • 1236/2003/IV/R - 2003-04-01
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr SK/404/RIE/1-W/2003

 • 1237/2003/IV/S - 2003-04-01
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację maszyn będących własnością Urzędu Miasta Gdyni

 • 1238/2003/IV/M - 2003-04-01
  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji Rady Miasta Gdyni w latach 2002 - 2006

 • 1239/2003/IV/K - 2003-04-01
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20

 • 1240/2003/IV/M - 2003-04-01
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na dobudowę dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Działki Leśne"

 • 1241/2003/IV/M - 2003-04-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Redłowskiej

 • 1242/2003/IV/M - 2003-04-01
  zmiany treści umowy dzierżawy 48/2001 na grunt położony przy ul. Ledóchowskiego 4

 • 1243/2003/IV/M - 2003-04-01
  upoważnienia Bogusława Stasiaka -Wiceprezydenta Miasta i Joanny Janulewicz - Sierant - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umowy przekazania gruntu położonego przy ul. Afrodyty 12 w użytkowanie wieczyste

 • 1244/2003/IV/P - 2003-04-01
  promocji Gdyni jako miasta atrakcyjnego turystycznie podczas I Ogólnopolskiego Forum Pilotażu i Przewodnictwa

 • 1245/2003/IV/S - 2003-04-01
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika Wydziału Budynków

 • 1246/2003/IV/U - 2003-04-01
  wystąpienia o decyzję dot. pozwolenia na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV na wysokości przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana i upoważnienia do podpisania wniosku o wydanie ww. decyzji

 • 1247/2003/IV/U - 2003-04-01
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/2086/RU/72-W/2002 z dnia 12 listopada 2002 roku na wykonanie opracowania ekofizjograficznego i prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska na środowisko przyrodnicze

 • 1248/2003/IV/U - 2003-04-01
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy koncepcji, oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności dla inwestycji "Budowa Zajezdni Trolejbusowej wraz z odcinkiem sieci trakcji trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 1249/2003/IV/U - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO jako opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w Drodze Różowej Etap III faza 1a

 • 1250/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3000 EURO na świadczenie usług kurierskich i spedycyjnych w roku 2003 w zakresie wysyłki dokumentów

 • 1251/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na wykonanie materiałów promocyjnych

 • 1252/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na wykonanie puzzli promocyjnych o tematyce europejskiej

 • 1253/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na wykonanie długopisów z logo Gdyni

 • 1254/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na wykonanie kompasów promocyjnych z logo Gdyni

 • 1255/2003/IV/S - 2003-04-01
  wykazu ulic w poszczególnych dzielnicach Miasta Gdyni

 • 1256/2003/IV/M - 2003-04-01
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę mediów do ploterów

 • 1257/2003/IV/U - 2003-04-01
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO na wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Witomińskiej - kierunek Witomino i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 1258/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego o 3000 EURO na zamieszczenie nekrologu w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 1.04.2003 r.

 • 1259/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zamieszczenie nekrologu w "Gazecie Wyborczej - Trójmiasto" w dniu 2.04.2003 r.

 • 1260/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania kosztów zorganizowania I Otwartego Turnieju Streetballa o puchar Dyrektora III LO w Gdyni

 • 1261/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy młodzieży II LO z uczniami Chapmangymnasiet z Karlskrony

 • 1262/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania kosztów przeprowadzenia gimnazjady geograficznej przez II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

 • 1263/2003/IV/O - 2003-04-01
  udzielenia pełnomocnictwa p. Zbigniewowi Lechowiczowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni

 • 1264/2003/IV/O - 2003-04-01
  zakupu nagród dla wyróżnionych uczniów biorących udział w konkursach regionalnych organizowanych przez Szkołę Muzyczną I stopnia

 • 1265/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania konkursów: "Wiedzy o Europie" i "Teatralia Gimnazjalne", których organizatorem jest Zespół Szkół Podstawowych Nr 1

 • 1266/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Nr 1 z St.Dunstan’s Abbey Shool w Anglii

 • 1267/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Nr 2 ze szkołą z Rodeby - Szwecja

 • 1268/2003/IV/O - 2003-04-01
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy pięciu gdyńskich szkół zawodowych z Tornstromsk Gymnasiet w Karlskronie

 • 1269/2003/IV/M - 2003-04-01
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy al. Zwycięstwa nr 30 w Gdyni na wniosek najemcy

 • 1270/2003/IV/U - 2003-04-01
  upoważnienia do podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu stanu technicznego dróg publicznych zlokalizowanych na terenie Gdyni

 • 1271/2003/IV/U - 2003-04-01
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30000 EURO na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1a - włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską

 • 1272/2003/IV/P - 2003-04-01
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy sponsorskiej dotyczącej akcji promocyjnej "Gdy inwestujesz... Gdynia"

 • 1273/2003/IV/U - 2003-04-01
  unieważnienia przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO pn: "Pielęgnacja drzewostanu" i powołania komisji przetargowej w celu przygotowania kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Pielęgnacja drzewostanu"

 • 1274/2003/IV/U - 2003-04-01
  powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prognozy skutków budowy obiektów handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej na komunikację

 • 1275/2003/IV/R - 2003-04-01
  zawarcia umowy z Fundacją OAZA w Kościerzynie na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie z terenu Gdyni w rodzinach resocjalizacyjnych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu resocjalizacyjnego

 • 1276/2003/IV/M - 2003-04-01
  dopłaty na rzecz "Trobus" Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. "w likwidacji" w Gdyni

 • 1277/2003/IV/S - 2003-04-01
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja

 • 1278/2003/IV/M - 2003-04-01
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 1279/2003/IV/M - 2003-04-01
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Gminy Miasta Gdyni - ulica Łużycka 9

 • 1280/2003/IV/U - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu drzewostanu na terenie miasta Gdyni

 • 1281/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na wykonanie metalowych znaczków promocyjnych

 • 1282/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym - ewidencja sortów mundurowych

 • 1283/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym - gospodarka odzieżą

 • 1284/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym - ewidencja podatku VAT

 • 1285/2003/IV/R - 2003-04-01
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na sporządzenie studium wykonalności dla projektu Experymentarium, realizowanego w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 1286/2003/IV/U - 2003-04-01
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie prognozy skutków budowy obiektów handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej na komunikację

 • 1287/2003/IV/S - 2003-04-01
  wyrażenia zgody na zakup czterech paneli kasjerskich oraz przeprogramowania systemu kolejkowego NEMO Q wraz z instalacją oprogramowania dla potrzeb sali obsługi mieszkańców w budynku UM oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 1289/2003/IV/S - 2003-04-01
  wyrażenia zgody na zakup dwóch walizko - teczek do przewozu gotówki z banku oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 1288/2003/IV/S - 2003-04-01
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup koszul dla pracowników Straży Miejskiej i kierowców UM

 • 1290/2003/IV/S - 2003-04-01
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130 000 EURO na zakup materiałów biurowych dla potrzeb UM w 2003 r.

 • 1291/2003/IV/P - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i emisje materiału filmowego informującego o czerwcowym referendum dotyczącym akcesji Polski w struktury Unijne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki samorządowej

 • 1292/2003/IV/M - 2003-04-01
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1293/2003/IV/S - 2003-04-01
  wyrażenia zgody na prenumeratę prasy codziennej i czasopism dla UM, II - IV kwartał 2003 r.

 • 1294/2003/IV/P - 2003-04-01
  zawarcia umowy o dzieło na przygotowanie referatu na temat “Rola Samorządu jako podmiotu integrującego i wspierającego środowisko osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Gdyni" przez Beatę Wachowiak - Zwarę

 • 1295/2003/IV/M - 2003-04-01
  zawarcia umowy o dzieło na przygotowanie referatu na temat “Rola Samorządu jako podmiotu integrującego i wspierającego środowisko osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Gdyni" przez Beatę Wachowiak - Zwarę
  zmiany uchwały 664/03/IV/M z dnia 4 lutego 2003 r. dot. wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni


 • 1296/2003/IV/M - 2003-04-01
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ul. Morskiej 43-47 w Gdyni

 • 1297/2003/IV/M - 2003-04-01
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ul. Szczecińskiej 30-30a w Gdyni

 • 1298/2003/IV/M - 2003-04-01
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ul. Śląskiej 52 w Gdyni

 • 1299/2003/IV/M - 2003-04-01
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ul. Warszawskiej 1-3 w Gdyni

 • 1300/2003/IV/M - 2003-04-01
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie udrożnienia I remont sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku użytkowanego przez NZOZ Przychodnie Lekarską “Witomino" Spółkę z o.o. w Gdyni przy ul. Konwaliowej 2

 • 1301/2003/IV/M - 2003-04-01
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na remont dachu Poradni Dziecięcej w budynku użytkowanym przez przychodnię Lekarską "Grabówek" Spółkę z o.o. w Gdyni przy ul. Ramułta 45

 • 1302/2003/IN/M - 2003-04-01
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na roboty budowlane związane z instalacją dźwigu osobowego w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez NZOZ "Wzg. Św. Maksymiliana" Spółkę z o.o. w Gdyni przy ul. Legionów 67

 • 1303/2003/IV/S - 2003-04-01
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika UM

 • 1304/2003/IV/U - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości ulicy Świętojańskiej

 • 1305/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego a wykonanie prac związanych z prowadzeniem zajęć świetlicowych dla poborowych

 • 1306/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 1307/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 1308/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 1309/2003/IV/S - 2003-04-01
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 1310/2003/IV/P - 2003-04-01
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.04.2003