Z dnia 2003-03-25

 • 1138/2003/IV/P - 2003-03-25
  działalności sezonowej w tzw. Strefie Prestiżu

 • 1139/2003/IV/P - 2003-03-25
  wyrażenia zgody na zakup komentarza do analiz porównawczych potencjału rozwojowego sporządzonego przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie

 • 1140/2003/IV/P - 2003-03-25
  zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie transparentu informującego o imprezach miejskich

 • 1141/2003/IV/P - 2003-03-25
  zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • 1142/2003/IV/K - 2003-03-25
  zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2003

 • 1143/2003/IV/K - 2003-03-25
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 r

 • 1144/2003/IV/K - 2003-03-25
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 557/03/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003r

 • 1145/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie dokumentacji pn. "Droga Różowa etap III faza 1c - koncepcja drogowa"

 • 1146/2003/IV/U - 2003-03-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla modernizacji ulicy Świętojańskiej w zakresie przebudowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, n.n ze złączami kablowymi do wszystkich budynków zlokalizowanych na odcinku od nr 72 do nr 126

 • 1147/2003/IV/U - 2003-03-25
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy muru oporowego, ułożenia chodnika i zniwelowania skarpy wzdłuż ul. Arciszewskich

 • 1148/2003/IV/U - 2003-03-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Cechowej

 • 1149/2003/IV/U - 2003-03-25
  dzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na naprawę słupów oświetleniowych i upoważnienia do wypłaty odszkodowania

 • 1150/2003/IV/U - 2003-03-25
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wynajmu i obsługi przenośnych kabin sanitarnych

 • 1151/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie umocnienia skarpy od ul. Czeladniczej

 • 1152/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na uzupełnienie ubytków oraz konserwację rzeźby "SEN OSADY"

 • 1153/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nad pracami związanymi z utrzymaniem, konserwacją i remontami studni publicznych istniejących na terenie miasta Gdyni w latach 2003 - 2005

 • 1154/2003/IV/U - 2003-03-25
  akceptacji treści aneksów do umów na wykonanie usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i prac awaryjno - naprawczych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2002 - 2007, rejon I,II,III

 • 1155/2003/IV/U - 2003-03-25
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/7/UG/6/W.2002 na przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium, lub Zakładu Medycyny Sądowej

 • 1156/2003/IV/U - 2003-03-25
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie utrzymania konserwacji i remontów bieżących studni publicznych istniejących na terenie miasta Gdyni w latach 2002 - 2005

 • 1157/2003/IV/O - 2003-03-25
  częściowego pokrycia kosztów organizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury eliminacji XX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej i Turnieju Poezji Śpiewanej

 • 1158/2003/IV/O - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej"

 • 1159/2003/IV/S - 2003-03-25
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa

 • 1160/2003/IV/M - 2003-03-25
  sprzedaży minibusów marki Volkswagen Transporter, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

 • 1161/2003/IV/M - 2003-03-25
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1162/2003/IV/M - 2003-03-25
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1163/2003/IV/M - 2003-03-25
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1164/2003/IV/M - 2003-03-25
  umorzenia odsetek naliczonych od kwoty niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego

 • 1165/2003/IV/M - 2003-03-25
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku użytkowanego przez Przychodnię Lekarską "Obłuże II" Sp. z o.o.

 • 1166/2003/IV/M - 2003-03-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 1167/2003/IV/M - 2003-03-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 1168/2003/IV/M - 2003-03-25
  zmiany umowy dzierżawy nr MG/127/98

 • 1169/2003/IV/M - 2003-03-25
  zmiany umowy dzierżawy nr TG/149/82

 • 1170/2003/IV/M - 2003-03-25
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy nr TG/595.92 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon handlowy nr 34

 • 1171/2003/IV/M - 2003-03-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Halickiej

 • 1172/2003/IV/M - 2003-03-25
  ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przechodu i przejazdu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. Mściwoja i Władysława IV

 • 1173/2003/IV/M - 2003-03-25
  dopisania współdzierżawcy do umowy dzierżawy nr MG/38/98

 • 1174/2003/IV/M - 2003-03-25
  podpisania porozumienia w sprawie wykonania uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 3040/97/II

 • 1175/2003/IV/M - 2003-03-25
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 7013/01/III

 • 1176/2003/IV/M - 2003-03-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1177/2003/IV/M - 2003-03-25
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starodworcowej

 • 1178/2003/IV/P - 2003-03-25
  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gdyni

 • 1179/2003/IV/P - 2003-03-25
  zawarcia umowy o dzieło na wykonanie prezentacji multimedialnej pt. "Gdyńskie działania na rzecz osób niepełnosprawnych - możliwości implementacji doświadczeń gdyńskich w innych miastach"

 • 1180/2003/IV/S - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na konserwację drukarki do wydruków masowych

 • 1181/2003/IV/S - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na zakup elektronicznej wersji formularza PIT 8 A na rok 2003 dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 1182/2003/IV/R - 2003-03-25
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie studium wykonalności dla projektu Experymentarium

 • 1183/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni"

 • 1184/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej w Drodze Różowej etap II faza 1a

 • 1185/2003/IV/S - 2003-03-25
  zakupu kopert utajnionych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1186/2003/IV/O - 2003-03-25
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Friedrich Junge Realschule i Realschule Pries w Kilonii

 • 1187/2003/IV/U - 2003-03-25
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym

 • 1188/2003/IV/P - 2003-03-25
  wyrażenia zgody na wykonanie przeglądu i konserwacji bieżącej systemu syren alarmowych

 • 1189/2003/IV/K - 2003-03-25
  rozłożenia na raty płatności II raty z tytułu sprzedaży NZOZ składników majątkowych

 • 1190/2003/IV/P - 2003-03-25
  kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego

 • 1191/2003/IV/R - 2003-03-25
  przyjęcia oferty Międzynarodowej Federacji Budownictwa i Planowania zorganizowania w Gdyni Warsztatów roboczych "Wielofunkcyjne i intensywne wykorzystanie terenów"

 • 1192/2003/IV/K - 2003-03-25
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi w zakresie usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg

 • 1193/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w V Liceum Ogólnokształcącym

 • 1194/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ul. Janka Wiśniewskiego

 • 1195/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na ubezpieczenie szaletów miejskich

 • 1196/2003/IV/U - 2003-03-25
  akceptacji treści umowy na wykonanie prac uzupełniających w zakresie zagospodarowania terenu na zadaniu Połączenie komunikacyjne ulic Turkusowej z ulicami Czeladniczą i Brukarską

 • 1197/2003/IV/U - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie naprawy ławek przy ul. Kieleckiej

 • 1198/2003/IV/S - 2003-03-25
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie skrzynki z aluminium do samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 1199/2003/IV/P - 2003-03-25
  ogłoszenia konkursu Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni na logo Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy

 • 1200/2003/IV/M - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie naprawy urządzeń komputerowych

 • 1201/2003/IV/O - 2003-03-25
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SP ZOZ

 • 1202/2003/IV/M - 2003-03-25
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku udzielenia do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej

 • 1203/2003/IV/M - 2003-03-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego do mieszkańców budynku położonego przy ul. Orłowskiej 2 na oddanie w najem lokalu użytkowego garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1204/2003/IV/S - 2003-03-25
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1205/2003/IV/S - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO

 • 1206/2003/IV/P - 2003-03-25
  przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku

 • 1207/2003/IV/P - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na umieszczenie treści promujących Gdynię w internetowym serwisie żeglarskim www.sails.pl.

 • 1208/2003/IV/U - 2003-03-25
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont nawierzchni - Al. Zjednoczenia"

 • 1209/2003/IV/S - 2003-03-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie nekrologu w Dzienniku Bałtyckim

 • 1210/2003/IV/S - 2003-03-25
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1211/2003/IV/O - 2003-03-25
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 659/03/IV/O dotyczącego przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r.

 • 1212/2003/IV/P - 2003-03-25
  udziału miasta Gdyni w Gdańskich Targach Turystycznych "GTT 2003"

 • 1213/2003/IV/O - 2003-03-25
  upoważnienia do zawarcia Protokołu Porozumienia z Pomorską Regionalną Kasą Chorych z siedzibą w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu promocyjnego "Jesteś Tego Warta - Zbadaj Swoje Piersi"

 • 1214/2003/IV/O - 2003-03-25
  zakupu nagród dla uczestników konkursu skierowanego do uczniów gdyńskich szkół

 • 1215/2003/IV/O - 2003-03-25
  zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Widnej 3 w Gdyni na wniosek najemcy

 • 1216/2003/IV/P - 2003-03-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1217/2003/IV/P - 2003-03-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1218/2003/IV/P - 2003-03-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.03.2003