Z dnia 2003-03-18

 • 1077/2003/IV/P - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego wizyty mieszkańców Kilonii w Gdyni

 • 1078/2003/IV/P - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na usługę kurierską i spedycji do Seattle

 • 1079/2003/IV/P - 2003-03-18
  konkursu "Bezpieczna dzielnica"

 • 1080/2003/IV/U - 2003-03-18
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia ulicy Frezerów, Solnej, Pomorskiej i Zakopiańskiej oraz Powstania Wielkopolskiego

 • 1081/2003/IV/U - 2003-03-18
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę sieci gazowej i oświetlenia schodów terenowych przy ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 1082/2003/IV/U - 2003-03-18
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn: "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dzielnicy Meksyk"

 • 1083/2003/IV/U - 2003-03-18
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów bieżących fontanny na Skwerze Kościuszki

 • 1084/2003/IV/U - 2003-03-18
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu chodnika w Al. Marsz. Piłsudskiego

 • 1085/2003/IV/U - 2003-03-18
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na modernizację skrzyżowania ulic Stawnej i Hodowlanej

 • 1086/2003/IV/0 - 2003-03-18
  zakupu sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Nr 12 z okazji 15 - lecia Szkoły Podstawowej Nr 44

 • 1087/2003/IV/0 - 2003-03-18
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy młodzieży IX Liceum Ogólnokształcącego z uczniami niemieckiego gimnazjum w Bonn

 • 1088/2003/IV/0 - 2003-03-18
  zakupu nagród dla laureatów konkursu "Dziedzictwo kulturowe krajów Unii Europejskiej i państw kandydujących" organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące

 • 1089/2003/IV/0 - 2003-03-18
  dofinansowania X Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące

 • 1090/2003/IV/0 - 2003-03-18
  nieodpłatnego przekazania Komunalnemu Związkowi Gmin "Dolina Redy i Chylonki" pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków

 • 1091/2003/IV/R - 2003-03-18
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku na przyjęcie do realizacji zadania "prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie miasta Gdyni"

 • 1092/2003/IV/S - 2003-03-18
  zmiany zarządzenia nr 629/2003/IV/S dotyczącego zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 1093/2003/IV/S - 2003-03-18
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1094/2003/IV/S - 2003-03-18
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1095/2003/IV/M - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 80 - 86

 • 1096/2003/IV/M - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 148

 • 1097/2003/IV/M - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 148

 • 1098/2003/IV/M - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 93

 • 1099/2003/IV/M - 2003-03-18
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wywieszeniu wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 1100/2003/IV/M - 2003-03-18
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Perłowej

 • 1101/2003/IV/M - 2003-03-18
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej

 • 1102/2003/IV/M - 2003-03-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 1103/2003/IV/M - 2003-03-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 1104/2003/IV/M - 2003-03-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 1105/2003/IV/M - 2003-03-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 1106/2003/IV/M - 2003-03-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 1107/2003/IV/M - 2003-03-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowogrodzkiej

 • 1108/2003/IV/M - 2003-03-18
  dopisania współdzierżawcy do umowy dzierżawy nr TG/89/78

 • 1109/2003/IV/M - 2003-03-18
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda 1

 • 1110/2003/IV/M - 2003-03-18
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 251

 • 1111/2003/IV/M - 2003-03-18
  zmiany zarządzenia nr 869/03/IV/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod magistralę wodociągową w Wiczlinie

 • 1112/2003/IV/U - 2003-03-18
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni przy pomniku Józefa Conrada Korzeniowskiego

 • 1113/2003/IV/S - 2003-03-18
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 1114/2003/IV/M - 2003-03-18
  uznania następstwa prawnego do garażu nr 12 przy ul. Knyszyńskiej

 • 1115/2003/IV/M - 2003-03-18
  upoważnienia do podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Gdyni

 • 1116/2003/IV/P - 2003-03-18
  ogłoszenia konkursu Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Europie "Z Gdynią do Europy"

 • 1117/2003/IV/P - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na utrzymanie na serwerze serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy

 • 1118/2003/IV/M - 2003-03-18
  akceptacji trybu zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z przeprowadzeniem robót elektrycznych - wykonanie instalacji komputerowej w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 1119/2003/IV/M - 2003-03-18
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA

 • 1120/2003/IV/U - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w Drodze Różowej Etap III faza 1 a

 • 1121/2003/IV/P - 2003-03-18
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1122/2003/IV/M - 2003-03-18
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2003 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 1123/2003/IV/M - 2003-03-18
  organizacji szkolenia dla funkcjonariuszy gdyńskiej Straży Miejskiej z zakresu obsługi ruchu turystycznego w Gdyni

 • 1124/2003/IV/U - 2003-03-18
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w roku 2003

 • 1125/2003/IV/S - 2003-03-18
  wyrażenia zgody na zakup łańcuchów KSV do zestawu ratowniczego LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 1126/2003/IV/P - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na wykonanie zestawów promocyjnych z logo Gdyni

 • 1127/2003/IV/S - 2003-03-18
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1128/2003/IV/O - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 1129/2003/IV/S - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę trzyletnią części kanalizacji teletechnicznej

 • 1130/2003/IV/S - 2003-03-18
  upoważnienia Jerzego Zająca - Sekretarza Miasta Gdyni do podpisania z publicznymi szkołami ponadpodstawowymi i szkołami ponadgimnazjalnymi umów o praktyki zawodowe

 • 1131/2003/IV/K - 2003-03-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie obowiązków inkasenta opłaty od posiadania psów

 • 1132/2003/IV/P - 2003-03-18
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1133/2003/IV/S - 2003-03-18
  zakupu pocztowych książek nadawczych dla Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni

 • 1134/2003/IV/O - 2003-03-18
  środków na realizację "Szkół Otwartych"

 • 1135/2003/IV/P - 2003-03-18
  nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury w 2003r.

 • 1136/2003/IV/S - 2003-03-18
  zatwierdzenia wyboru wykonawcy na konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 1137/2003/IV/S - 2003-03-18
  wykonania projektu instalacji urządzeń wentylacji Sali Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.03.2003