Z dnia 2003-03-11

 • 980/2003/IV/O - 2003-03-11
  wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno - wychowawczych w roku 2003

 • 981/2003/IV/O - 2003-03-11
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni

 • 982/2003/IV/O - 2003-03-11
  umorzenia Pani A. Dobkowskiej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

 • 983/2003/IV/O - 2003-03-11
  zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 40 z okazji 25. lecia szkoły

 • 984/2003/IV/O - 2003-03-11
  zakupu nagród dla uczestników konkursu pt. "Baśnie, legendy i poezja Kaszub" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12

 • 985/2003/IV/O - 2003-03-11
  zakupu nagród dla zwycięzców Międzygimnazjalnego Konkursu Antycznego organizowanego przez Gimnazjum Nr 6 i Publiczne Klasyczne Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II

 • 986/2003/IV/O - 2003-03-11
  organizacji Międzyszkolnego Konkursu pt. "W kręgu legend" w Szkole Podstawowej Nr 29

 • 987/2003/IV/O - 2003-03-11
  przeprowadzenia "Pierwszego miejskiego przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie"

 • 988/2003/IV/P - 2003-03-11
  wyrażenia zgody na zakup analizy porównawczej potencjału rozwojowego gminy Gdynia 2002, sporządzonego przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie

 • 989/2003/IV/P - 2003-03-11
  zlecenia firmie "Yourc media" aktualizacji serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 990/2003/IV/P - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie dwóch naklejek na podłogę w hali GOSiR

 • 991/2003/IV/P - 2003-03-11
  akceptacji treści umowy pomiędzy gminą Gdynia a PTHU Auto Plus Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej

 • 992/2003/IV/P - 2003-03-11
  uruchomienia środków finansowych na nagrody przyznawane przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonywanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 • 993/2003/IV/P - 2003-03-11
  organizacji konkursów wiedzy o ochronie ludności dla młodzieży szkolnej miasta Gdyni w 2003 r.

 • 994/2003/IV/U - 2003-03-11
  zawarcia umowy z Gminą Kosakowo na współdziałanie w celu wykonania opracowania pt. "Zasady obsługi komunikacyjnej terenu w rejonie ul. Płk. Dąbka - obszaru leżącego na styku gminy Kosakowo i Gdynia"

 • 995/2003/IV/U - 2003-03-11
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej

 • 996/2003/IV/U - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" o przetargu nieograniczonym na opracowanie "Projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 997/2003/IV/U - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie dokumentacji uzupełniającej dotyczącej inwestycji "Regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 998/2003/IV/K - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 999/2003/IV/R - 2003-03-11
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod funkcjonowanie Experymentarium w ramach realizacji Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 1000/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1001/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1002/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1003/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1005/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1004/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1006/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1007/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1008/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1009/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1010/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1011/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1012/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1013/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1014/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych gminy Gdynia

 • 1015/2003/IV/S - 2003-03-11
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1016/2003/IV/M - 2003-03-11
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Okrzei 22 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 1017/2003/IV/M - 2003-03-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 1018/2003/IV/M - 2003-03-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego na Łąkach Cisowskich

 • 1019/2003/IV/M - 2003-03-11
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 1020/2003/IV/M - 2003-03-11
  użyczenia części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 1021/2003/IV/M - 2003-03-11
  zmiany warunków umowy nr MG/39/2001 zawartej na czas oznaczony - 9 lat

 • 1022/2003/IV/M - 2003-03-11
  upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 5 do Umowy dzierżawy Nr TG/123/1993 na grunt położony na placu targowym - pawilon nr 108

 • 1023/2003/IV/M - 2003-03-11
  upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 6 do Umowy dzierżawy Nr TG/197/1992 na grunt położony na placu targowym - pawilon nr 302

 • 1024/2003/IV/M - 2003-03-11
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko bezumownemu użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 1025/2003/IV/M - 2003-03-11
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 7013/2001/III dotyczącej określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Afrodyty 18

 • 1026/2003/IV/M - 2003-03-11
  umorzenia 35% kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w postępowaniu sądowym dotyczącym lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 176

 • 1027/2003/IV/M - 2003-03-11
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 95 na wniosek najemcy

 • 1028/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1029/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1030/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1031/2003/IV/U - 2003-03-11
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 1032/2003/IV/U - 2003-03-11
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2003 roku

 • 1033/2003/IV/U - 2003-03-11
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Alei Marszałka Piłsudskiego

 • 1034/2003/IV/U - 2003-03-11
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Morskiej

 • 1035/2003/IV/U - 2003-03-11
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Legionów

 • 1036/2003/IV/O - 2003-03-11
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy XII Liceum Ogólnokształcącego z Theodor Fontane Gymnasium w Strausbergu

 • 1037/2003/IV/O - 2003-03-11
  umorzenia należności od Spółki PHU "EWA" Sopot, wykonawcy robót budowlanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni

 • 1038/2003/IV/M - 2003-03-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego

 • 1039/2003/IV/M - 2003-03-11
  zmiany zarządzenia nr 776/03/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 3.000 EURO na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1a - włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską"

 • 1040/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1041/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1042/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1043/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1044/2003/IV/M - 2003-03-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1045/2003/IV/U - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie aktualizacji dokumentacji pn. "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Stryjskiej"

 • 1046/2003/IV/P - 2003-03-11
  organizacji III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz....Gdynia"

 • 1047/2003/IV/S - 2003-03-11
  wykonania łączy światłowodowych w relacjach budynek Urzędu Miasta Gdyni lokal przy ul. Partyzantów oraz budynek Urzędu Miasta -węzeł TASK przy Al. Marszałka Piłsudskiego

 • 1048/2003/IV/P - 2003-03-11
  zakupu nagród dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

 • 1049/2003/IV/P - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na publikację ogłoszeń o przetargu na oznakowanie wjazdów do Gdyni

 • 1050/2003/IV/P - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na przygotowanie do druku i wykonanie klisz drukarskich reklamy miasta w folderze informacyjno - promocyjnym 60.Tour de Pologne

 • 1051/2003/IV/S - 2003-03-11
  powołania komisji prowadzącej postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 1052/2003/IV/M - 2003-03-11
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Elżbiety Wiłuckiej - Psyta Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania w imieniu Miasta Gdyni umowy - oświadczenia wiedzy o uzgodnieniu treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Radomskiej 21

 • 1053/2003/IV/M - 2003-03-11
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy nr MG/215/98 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Balticon Sp. z o.o.

 • 1054/2003/IV/O - 2003-03-11
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 1055/2003/IV/S - 2003-03-11
  upoważnienia Jerzego Zająca - Sekretarza Miasta Gdyni do podpisywania z wyższymi uczelniami porozumień w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych

 • 1056/2003/IV/S - 2003-03-11
  ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Gdyni

 • 1057/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup 100 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby wyborcze

 • 1058/2003/IV/S - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego na oczyszczanie, naprawę i renowację tablic informacyjnych na potrzeby wyborcze

 • 1059/2003/IV/S - 2003-03-11
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 1060/2003/IV/S - 2003-03-11
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 1062/2003/IV/U - 2003-03-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wycinki drzew przy ul. Wiczlińskiej

 • 1063/2003/IV/P - 2003-03-11
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1064/2003/IV/P - 2003-03-11
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1065/2003/IV/P - 2003-03-11
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1066/2003/IV/P - 2003-03-11
  ustalenia składu osobowego Kapituły Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni na lata 2003 - 2006

 • 1067/2003/IV/M - 2003-03-11
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny nieruchomości wykonanie usług geodezyjnych i inwentaryzacji budynków

 • 1068/2003/IV/S - 2003-03-11
  wyrażenie zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 1069/2003/IV/U - 2003-03-11
  zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO pn. "Drzewostan ul. Świętojańskiej"

 • 1070/2003/IV/R - 2003-03-11
  złożenia wniosku o wysokość dotacji z budżetu państwa na dożywianie uczniów

 • 1071/2003/IV/R - 2003-03-11
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych zapewnienie całodobowej opieki i resocjalizacji młodzieży

 • 1072/2003/IV/R - 2003-03-11
  utworzenia i prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Wójta Radtkego (...)

 • 1073/2003/IV/M - 2003-03-11
  przyjęcia procedury wynajmu w TBS "Czynszówka" 210 mieszkań w budynkach realizowanych w latach 2003 - 2005

 • 1074/2003/IV/M - 2003-03-11
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej

 • 1075/2003/IV/M - 2003-03-11
  wyrażenia zgody na zakup niezbędnych artykułów do wyposażenia zaplecza kuchennego

 • 1076/2003/IV/M - 2003-03-11
  zawarcia umowy pomiędzy Stocznią Gdynia SA a Gminą Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.03.2003