Z dnia 2003-03-04

 • 908/2003/IV/S - 2003-03-04
  upoważnienia Zofii Woźniak do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 909/2003/IV/S - 2003-03-04
  upoważnienia Urszuli Rohde - Łobackiej, Zofii Woźniak do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 910/2003/IV/S - 2003-03-04
  upoważnienia Lidii Rasztar do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 911/2003/IV/P - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na druk 5.000 egzemplarzy ulotek "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 912/2003/IV/O - 2003-03-04
  organizacji roku szkolnego 2003/2004 w prowadzonych przez Miasto Gdynię placówkach oświatowych

 • 913/2003/IV/O - 2003-03-04
  przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych na organizację eliminacji rejonowych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 • 914/2003/IV/O - 2003-03-04
  planu zabezpieczenia opieki ambulatoryjnej dla mieszkańców

 • 915/2003/IV/O - 2003-03-04
  zawarcia umowy podnajmu lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej 136/138

 • 916/2003/IV/U - 2003-03-04
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SOO/488/99/RR/III o wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni

 • 917/2003/IV/U - 2003-03-04
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SOO/489/99/RR/III o wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Stryjskiej i Łużyckiej w Gdyni

 • 918/2003/IV/U - 2003-03-04
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/1126/RU/31-W/2003R/III o wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej

 • 919/2003/IV/U - 2003-03-04
  zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia"

 • 920/2003/IV/U - 2003-03-04
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania "Droga Różowa etap III faza Ia - włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską"

 • 921/2003/IV/U - 2003-03-04
  przekazania środków pieniężnych tytułem opłaty egzekucyjnej w sprawie powództwa R. Dąbkowskiego

 • 922/2003/IV/U - 2003-03-04
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na remont ul. Świętojańskiej - etap IIB

 • 923/2003/IV/U - 2003-03-04
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania remont ul. Świętojańskiej - etap IIB

 • 924/2003/IV/U - 2003-03-04
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na likwidację dzikich wysypisk

 • 925/2003/IV/U - 2003-03-04
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu drzewostanu na terenie miasta Gdyni

 • 926/2003/IV/U - 2003-03-04
  akceptacji treści aneksów do umów dotyczących eksploatacji koszy ulicznych na terenie miasta Gdyni

 • 927/2003/IV/R - 2003-03-04
  wprowadzenia aneksu do porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego świadczenia usług w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności dla mieszkańców miasta Sopotu

 • 928/2003/IV/S - 2003-03-04
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo

 • 929/2003/IV/S - 2003-03-04
  zawarcia umowy najmu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 930/2003/IV/S - 2003-03-04
  zawarcia umowy najmu dla Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 931/2003/IV/S - 2003-03-04
  zawarcia umowy najmu dla Rady Dzielnicy Pogórze

 • 932/2003/IV/S - 2003-03-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 933/2003/IV/K - 2003-03-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 934/2003/IV/M - 2003-03-04
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę mediów do ploterów

 • 935/2003/IV/M - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie i instalację numerycznej mapy działek i budynków w programie rejestracji transakcji cenowych nieruchomości

 • 936/2003/IV/M - 2003-03-04
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko bezumownemu użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Orłowskiej 13

 • 937/2003/IV/M - 2003-03-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sochaczewskiej 6

 • 938/2003/IV/M - 2003-03-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Gajowej

 • 939/2003/IV/M - 2003-03-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, Al. Zjednoczenia przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy

 • 940/2003/IV/M - 2003-03-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zjednoczenia przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 941/2003/IV/M - 2003-03-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 942/2003/IV/M - 2003-03-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 943/2003/IV/M - 2003-03-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Pustkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 944/2003/IV/M - 2003-03-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Palmowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 945/2003/IV/M - 2003-03-04
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego

 • 946/2003/IV/M - 2003-03-04
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 947/2003/IV/M - 2003-03-04
  użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Ejsmonda

 • 948/2003/IV/M - 2003-03-04
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Spokojnej

 • 949/2003/IV/M - 2003-03-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do ksiąg wieczystych

 • 950/2003/IV/M - 2003-03-04
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni, Joanny Janulewicz Sierant Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umów sprzedaży gruntu gminnego położnego przy ul. Afrodyty 18

 • 951/2003/IV/M - 2003-03-04
  projekt zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zakręt do Oksywia przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 952/2003/IV/O - 2003-03-04
  przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących na organizację VII Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych

 • 953/2003/IV/O - 2003-03-04
  przyjęcia zaproponowanych programów profilaktycznych wraz z kryteriami do realizacji w ramach budżetu 2003 r.

 • 954/2003/IV/R - 2003-03-04
  zlecenia opracowania programu szczegółowej koncepcji architektonicznej dla obiektu przeznaczonego pod funkcjonowanie Experymantarium

 • 955/2003/IV/P - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie medali - nagród do finału IV edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 956/2003/IV/P - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na organizację pobytu artysty z Kilonii w Gdyni

 • 957/2003/IV/S - 2003-03-04
  wyrażenia zgody na dokonanie płatności za przeprowadzenie turniej międzywydziałowego dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 958/2003/IV/S - 2003-03-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 959/2003/IV/P - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekt przygotowanie do druku i wykonanie klisz drukarskich reklamy miasta w folderze informacyjno - promocyjnym

 • 960/2003/IV/P - 2003-03-04
  unieważnienia rozpoczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na projekt i realizację cyklicznych ogólnodostępnych klubowych wieczorów jazzowych w Gdyni w roku 2003r.

 • 961/2003/IV/P - 2003-03-04
  zmiany zarządzania nr 88703//IV/RWZ z dnia 25.02.2003 r.

 • 962/2003/IV/M - 2003-03-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 43

 • 963/2003/IV/M - 2003-03-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 97

 • 964/2003/IV/M - 2003-03-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 12

 • 965/2003/IV/O - 2003-03-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy młodzieży I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z młodzieżą ze szkoły w Ahrensburgu

 • 966/2003/IV/O - 2003-03-04
  zakupu nagród dla laureatów III konkursu Informatyczno Technicznego organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące

 • 967/2003/IV/O - 2003-03-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego z młodzieżą ze szkoły w Oberasbach

 • 968/2003/IV/O - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: motywowanie osób do leczenia odwykowego

 • 969/2003/IV/K - 2003-03-04
  przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za rok 2002

 • 970/2003/IV/S - 2003-03-04
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 971/2003/IV/S - 2003-03-04
  zmiany zarządzenia nr 14/02/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni

 • 972/2003/IV/P - 2003-03-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 973/2003/IV/P - 2003-03-04
  wyrażenia zgody na uruchomienie linii telefonicznej w okręgowych wyborach na czas wyborów do Rad Dzielnic w 2003 r.

 • 974/2003/IV/S - 2003-03-04
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 975/2003/IV/M - 2003-03-04
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych
  udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Cieślińskiemu


 • 976/2003/IV/M - 2003-03-04
  odstąpienia od dochodzenia zaległości czynszowych z odsetkami oraz kosztów postępowania egzekucyjnego w stosunku od osób których eksmisje zostały wykonane do 31.12.2002

 • 977/2003/IV/M - 2003-03-04
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 978/2003/IV/M - 2003-03-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3 000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej" w dniu 7.03.2003 r.

 • 979/2003/IV/M - 2003-03-04
  porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej - utworzenie mieszkań chronionych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka Adaptacyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.03.2003