Z dnia 2003-02-25

 • 849/2003/IV/P - 2003-02-25
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu plastycznego, projektu budowlanego i wykonanie oznakowania wjazdów do Gdyni

 • 850/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zamieszczenie reklamy miasta w książce "Kolebka nawigatorów"

 • 851/2003/IV/P - 2003-02-25
  rozwiązania umowy RP/42/RPR/22/D/02 o ekspozycję reklamy przy ul. Łużyckiej 4

 • 852/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - do finału IV edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 853/2003/IV/P - 2003-02-25
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 323/02/IV/P dotyczącego zawarcia umowy o dzieło na wykonanie grafiki o tematyce morskiej

 • 854/2003/IV/P - 2003-02-25
  powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 • 855/2003/IV/P - 2003-02-25
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługi przewozowe pasażerskie na potrzeby delegacji krajowych i zagranicznych Urzędu i Rady Miasta Gdyni oraz usługi przewozowe w ramach mecenatu "Projekty artystyczne"

 • 856/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na sporządzenie materiału fotograficznego dokumentującego wizyty delegacji zagranicznych w Gdyni w 2003 roku

 • 857/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na tłumaczenie konsekutywne w związku z wizytą Prezydenta Hamburga

 • 858/2003/IV/U - 2003-02-25
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 859/2003/IV/K - 2003-02-25
  zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2003

 • 860/2003/IV/K - 2003-02-25
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 861/2003/IV/K - 2003-02-25
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 557/03/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003r.

 • 862/2003/IV/O - 2003-02-25
  przeznaczenia środków finansowych na opłacenie kosztów ogłoszenia w prasie lokalnej związanego z konkursami na stanowisko dyrektora szkoły/placówki w 2003 r.

 • 863/2003/IV/S - 2003-02-25
  zainstalowania ścianki działowej w pokoju 121 o wartości do 3.000 EURO

 • 864/2003/IV/M - 2003-02-25
  zaakceptowania oferty Firmy Handlowo Usługowej "Fino" na świadczenie usług transportowych związanych z eksmisjami w 2003 r.

 • 865/2003/IV/M - 2003-02-25
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 93 o pow. 57.89 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 866/2003/IV/M - 2003-02-25
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 141/145 o pow. 130.15 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 867/2003/IV/M - 2003-02-25
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego 17 o pow. 30,76 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 868/2003/IV/M - 2003-02-25
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 869/2003/IV/M - 2003-02-25
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod magistralę wodociągową w Wiczlinie

 • 870/2003/IV/M - 2003-02-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 871/2003/IV/U - 2003-02-25
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie obmiaru, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na uzupełnienie nawierzchni i chodnika w oś. Dąbrowa ulice: Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa i Szałwiowa

 • 872/2003/IV/S - 2003-02-25
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych w 2003 r.

 • 873/2003/IV/U - 2003-02-25
  akceptacji aneksu nr 2/2003 do umowy nr SOO/890/01/UI o pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA"

 • 874/2003/IV/S - 2003-02-25
  zakupu pasków antypoślizgowych do sali obsługi mieszkańców

 • 875/2003/IV/U - 2003-02-25
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV

 • 876/2003/IV/U - 2003-02-25
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Witomińskiej

 • 877/2003/IV/U - 2003-02-25
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "remont ul. Świętojańskiej - etap II B"

 • 878/2003/IV/U - 2003-02-25
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania zamówienia publicznego na remont ul. Świętojańskiej - etap II B

 • 879/2003/IV/O - 2003-02-25
  określenia kosztów utrzymania w roku 2003 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 880/2003/IV/S - 2003-02-25
  wyrażenia zgody na zakup aparatów komórkowych

 • 881/2003/IV/S - 2003-02-25
  wyrażenia zgody na zakup artykułów stolarskich

 • 882/2003/IV/U - 2003-02-25
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 883/2003/IV/M - 2003-02-25
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w budynku przy Al.Zwycięstwa 96/98

 • 884/2003/IV/M - 2003-02-25
  przyjęcie protokołu The Saill Trainnig

 • 885/2003/IV/S - 2003-02-25
  postępowania o zamówienie publiczne na dobieranie szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni obsługujących komputery

 • 886/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup powierzchni reklamowej w magazynie "Tall Ships’ and Sail Training International’ Magazine"

 • 887/2003/IV/P - 2003-02-25
  organizacji wizyty Pani Prezydent Republiki Łotewskiej oraz Prezydenta Miasta Liepaja w Gdyni

 • 888/2003/IV/S - 2003-02-25
  wykonania usługi przeniesienia telefonicznej przełączni głównej w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 889/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego na oprawienie obrazów

 • 890/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch grafik - upominków dla gości zagranicznych

 • 891/2003/IV/O - 2003-02-25
  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programu badań profilaktycznych realizowanych w 2003 r.

 • 892/2003/IV/P - 2003-02-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 893/2003/IV/U - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszeń w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczących zadania "Droga Różowa etap III faza 1 a - włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską

 • 894/2003/IV/O - 2003-02-25
  zmiany treści uchwały nr 7505/02/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Dziennym Centrum Aktywności na działanie profilaktyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami psycho - ruchowymi

 • 895/2003/IV/O - 2003-02-25
  zmiany treści uchwały nr 7391/02/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską "Śródmieście" na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych młodzieży uprawiającej sport

 • 896/2003/IV/O - 2003-02-25
  zmiany treści uchwały nr 7504/02/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Przychodnią Lekarską "Obłuże - Oksywie" na działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych

 • 897/2003/IV/O - 2003-02-25
  zmiany treści uchwały nr 750302/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" na działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

 • 898/2003/IV/P - 2003-02-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekty i przygotowanie do druku materiałów informacyjno - promocyjnych

 • 899/2003/IV/P - 2003-02-25
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr SOO/499/2000/RP na najem lokalu na Dworcu PKP

 • 900/2003/IV/P - 2003-02-25
  organizacji konferencji historycznej "Korzenie Gdyni"

 • 901/2003/IV/P - 2003-02-25
  zmiany 97 umów sporządzonych na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 434/2003/IV/P

 • 902/2003/IV/S - 2003-02-25
  zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup kwiatów i akcesoriów do wystroju wnętrza i otoczenia budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 903/2003/IV/S - 2003-02-25
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 904/2003/IV/S - 2003-02-25
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 905/2003/IV/S - 2003-02-25
  wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.02.2003