Z dnia 2003-02-11

 • 706/2003/IV/U - 2003-02-11
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/2068/RU/70-W/2002 na wykonanie opracowania ekofizjograficznego i prognozy skutków wpływu planu na środowisko przyrodnicze do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Drzymały i Ramułta

 • 707/2003/IV/U - 2003-02-11
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr P/152/2002 na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia oraz części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Drzymały i Ramułta

 • 708/2003/IV/U - 2003-02-11
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/760/UI/236/W/2002 dotyczącego budowy II - go etapu ulicy Waleriana Szewki w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 709/2003/IV/U - 2003-02-11
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Droga Różowa etap III faza a - włączenie ulicy Lotników w ul. Wielkopolską

 • 710/2003/IV/U - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie ekspertyzy technicznej schodów zejściowych z wiaduktu drogowego w ul. Stryjskiej na peron SKM

 • 711/2003/IV/U - 2003-02-11
  powołania komisji celem przygotowania zamówienia publicznego na remont nawierzchni ul. Morskiej na odcinku od ul. Chylonskiej w kierunku ul. Kartuskiej

 • 712/2003/IV/U - 2003-02-11
  powołania komisji celem przygotowania zamówienia publicznego na wykonanie zatoki autobusowej w ul. Witomińskiej, kierunek Witomino

 • 713/2003/IV/U - 2003-02-11
  powołania komisji celem przygotowania zamówienia publicznego na remont chodnika w ul. Kartuskiej na odcinku od posesji 52/54 do wiaduktu drogowego - prawa strona

 • 714/2003/IV/U - 2003-02-11
  akceptacji wniosku typu 1 o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na "Likwidację dzikich wysypisk"

 • 715/2003/IV/U - 2003-02-11
  powołania komisji celem przygotowania zamówienia publicznego na wykonanie wycinki i przesadzenia drzew z ul. Świętojańskiej

 • 716/2003/IV/K - 2003-02-11
  kierowanych spraw na drogę postępowania sądowego

 • 717/2003/IV/K - 2003-02-11
  kierowanych spraw na drogę postępowania sądowego

 • 718/2003/IV/K - 2003-02-11
  kierowanych spraw na drogę postępowania sądowego

 • 719/2003/IV/K - 2003-02-11
  umorzenia należności z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 71 - firma "NORD" Sp. z o.o

 • 720/2003/IV/O - 2003-02-11
  wyrażenia zgody na upoważnienie do podpisania umowy o dotację celową na dofinansowanie zadania "Częściowe pokrycie kosztów likwidacji kotłowni węglowej w Szpitalu Miejskim w Gdyni"

 • 721/2003/IV/S - 2003-02-11
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/Rady Miasta Gdyni dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 722/2003/IV/S - 2003-02-11
  prowadzenia miejskiej witryny internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej

 • 723/2003/IV/S - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie sieci komputerowej

 • 724/2003/IV/S - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na instalację stałego łącza do sieci internet dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 725/2003/IV/M - 2003-02-11
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na dobudowę rampy z pochylnią dla potrzeb Poradni Dziecięcej przy N ZOZ Przychodnią Lekarską "Działki Leśne"

 • 726/2003/IV/M - 2003-02-11
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "Port Lotniczy - Trójmiasto" Sp. z o.o.

 • 727/2003/IV/M - 2003-02-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 728/2003/IV/M - 2003-02-11
  ustalenia wykazu nieruchomości dzierżawionej przez Gminę Miasta Gdyni położonej przy ul. Polskiej 30 przeznaczonej do poddzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 729/2003/IV/M - 2003-02-11
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płockiej

 • 730/2003/IV/M - 2003-02-11
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Joanny Janulewicz Sierant - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Słowiczej

 • 731/2003/IV/M - 2003-02-11
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy dzierżawy nr TG/163/94 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - Ławy

 • 732/2003/IV/M - 2003-02-11
  wykreślenia współdzierżawcy z umowy dzierżawy nr TG/68/1967

 • 733/2003/IV/M - 2003-02-11
  zmiany zarządzenia nr 474/03/IV/M dotyczącego nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Heweliusza 11

 • 734/2003/IV/M - 2003-02-11
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 9123/02/III dotyczącej ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 735/2003/IV/M - 2003-02-11
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 736/2003/IV/M - 2003-02-11
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zamieszczenie ogłoszeń prasowych o przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 737/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie materiału fotograficznego dokumentującego ważne gdyńskie wydarzenia w 2003 roku

 • 738/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na wystawę pt. "Twarze Etiopii"

 • 739/2003/IV/S - 2003-02-11
  wykonania montażu dodatkowej kurtyny powietrznej w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni

 • 740/2003/IV/M - 2003-02-11
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 741/2003/IV/S - 2003-02-11
  wyrażenia zgody na zakup flag gdyńskich

 • 742/2003/IV/S - 2003-02-11
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup wody mineralnej

 • 743/2003/IV/M - 2003-02-11
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 6 na wniosek najemcy

 • 744/2003/IV/M - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wydanie opinii prawnej

 • 745/2003/IV/M - 2003-02-11
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 na rzecz Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 746/2003/IV/O - 2003-02-11
  dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Olimpiady Biologicznej organizowanej w III Liceum Ogólnokształcącym

 • 747/2003/IV/S - 2003-02-11
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 748/2003/IV/U - 2003-02-11
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 749/2003/IV/U - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie aktualizacji dokumentacji pn. "Droga Różowa Etap III - faza 1a - włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską

 • 750/2003/IV/M - 2003-02-11
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 751/2003/IV/P - 2003-02-11
  akceptacji treści umowy RP/6/RPR/6/D/03 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Town and City II SA, o ekspozycję reklamy przy ul. Łużyckiej

 • 752/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup srebrnych łyżeczek

 • 753/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie grawerki okolicznościowej

 • 754/2003/IV/P - 2003-02-11
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu plastycznego, budowlanego i wykonanie oznakowania wjazdów do Gdyni wraz z przyłączami energetycznymi

 • 755/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na wymianę lin mocujących w transparencie informującym o imprezach miejskich usytuowanym nad ul. Świętojańską

 • 756/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup zabawek pluszowych

 • 757/2003/IV/O - 2003-02-11
  przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki I Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii

 • 758/2003/IV/S - 2003-02-11
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów elektrycznych

 • 759/2003/IV/O - 2003-02-11
  przekazania dotacji dla SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu medycznego

 • 760/2003/IV/O - 2003-02-11
  przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 761/2003/IV/O - 2003-02-11
  uregulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i zaliczki na podatek dochodowy wraz z odsetkami od zasądzonych należności na rzecz P.D. Romel

 • 762/2003/IV/M - 2003-02-11
  spisania z ewidencji księgowej nakładów finansowych poniesionych na adaptację budynku przy ul. Morskiej 91

 • 763/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę gastronomiczną

 • 764/2003/IV/P - 2003-02-11
  podpisania aneksu do umowy z dnia 31 stycznia 2002 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem The Sail Training Association - Poland (STAP)

 • 765/2003/IV/P - 2003-02-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 20.000 EURO na druk kart do głosowania w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r.

 • 766/2003/IV/P - 2003-02-11
  koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej miasta Gdyni

 • 767/2003/IV/P - 2003-02-11
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.02.2003