Z dnia 2003-02-04

 • 658/2003/IV/K - 2003-02-04
  przekazania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych

 • 659/2003/IV/O - 2003-02-04
  przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r.

 • 660/2003/IV/U - 2003-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego dla projektowanej sygnalizacji ulicznej Drogi Różowej Etap III - faza Ia

 • 661/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bema 4

 • 662/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kilińskiego 2

 • 663/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 93

 • 664/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 42

 • 665/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kartuskiej 14

 • 666/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Armii Krajowej 23

 • 667/2003/IV/M - 2003-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 668/2003/IV/M - 2003-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 669/2003/IV/M - 2003-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej

 • 670/2003/IV/M - 2003-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sambora

 • 671/2003/IV/M - 2003-02-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sambora

 • 672/2003/IV/M - 2003-02-04
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi polegające na wykonaniu wycen, wydzieleń geodezyjnych oraz inwentaryzacji i unacześniania nieruchomości

 • 673/2003/IV/M - 2003-02-04
  zmiany umowy dzierżawy nr TG/25/77

 • 674/2003/IV/M - 2003-02-04
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy nr MG/10/03 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Widnej

 • 675/2003/IV/M - 2003-02-04
  poważnienia do podpisania umowy dzierżawy nr MG/09/03 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Chwarznieńskiej

 • 676/2003/IV/O - 2003-02-04
  przyznania premii za IV kwartał 2002 r. dla Dyrektora SP ZOPZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 677/2003/IV/U - 2003-02-04
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację "dzikich" wysypisk na terenie miasta Gdyni

 • 678/2003/IV/U - 2003-02-04
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Droga Różowa etap III faza I a"

 • 679/2003/IV/U - 2003-02-04
  projekt zarządzenia w sprawie wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Droga Różowa III faza I a budowa sygnalizacji świetlnej w ulicy Wielkopolskiej

 • 680/2003/IV/U - 2003-02-04
  wydania decyzji o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Płk. Dąbka

 • 681/2003/IV/M - 2003-02-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialne oraz sądowe

 • 682/2003/IV/O - 2003-02-04
  zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Rozewskiej 31

 • 683/2003/IV/S - 2003-02-04
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości

 • 684/2003/IV/S - 2003-02-04
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi transportowe

 • 685/2003/IV/K - 2003-02-04
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg

 • 686/2003/IV/K - 2003-02-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 687/2003/IV/O - 2003-02-04
  zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu "Kaszuby - Moja Mała Ojczyzna"

 • 688/2003/IV/P - 2003-02-04
  wykorzystania herbu miasta Gdyni

 • 689/2003/IV/U - 2003-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego drogi serwisowej

 • 690/2003/IV/O - 2003-02-04
  powołania komisji ustalającej rodzaje programów profilaktycznych realizowanych przez Gminę Miasta Gdyni w 2003 r.

 • 691/2003/IV/S - 2003-02-04
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 692/2003/IV/S - 2003-02-04
  unieważnienie postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych

 • 693/2003/IV/U - 2003-02-04
  składania informacji i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 • 694/2003/IV/S - 2003-02-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 695/2003/IV/P - 2003-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 696/2003/IV/P - 2003-02-04
  zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na przesłanie paczki do Ambasady RP w Rydze

 • 697/2003/IV/P - 2003-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wystawy "Wojskowa Służba Polek"

 • 698/2003/IV/P - 2003-02-04
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 699/2003/IV/P - 2003-02-04
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 700/2003/IV/P - 2003-02-04
  zmiana treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 343/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup bryły bursztynowej

 • 701/2003/IV/M - 2003-02-04
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitele zakładowym TBS "Czynszówka" Sp. z o.o.

 • 702/2003/IV/S - 2003-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad dzielnic o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r.

 • 703/2003/IV/P - 2003-02-04
  zawarcia umowy o dzieło na wykonanie prezentacji multimedialnej przez Beatę Wachowiak Zware

 • 704/2003/IV/M - 2003-02-04
  upoważnienie do podpisania protokołów rokowań i aktów notarialnych

 • 705/2003/IV/P - 2003-02-04
  zakupu 1.000 egzemplarzy broszury zawierającej materiały z sesji naukowej poświęconej Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.02.2003