Z dnia 2003-01-31

 • 547/2003/IV/P - 2003-01-31
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na usługi przewozowe pasażerskie na potrzeby delegacji krajowych i zagranicznych Urzędu i Rady Miasta Gdyni oraz usługi przewozowe w ramach mecenatu "Projekty artystyczne"

 • 548/2003/IV/P - 2003-01-31
  akceptacji zmiany treści umowy zawartej pomiędzy gminą Gdynia a G. Szymańską i A. Bogoryja - Zakrzewskim, o ekspozycję reklamy

 • 549/2003/IV/P - 2003-01-31
  akceptacji zmiany treści umowy zawartej pomiędzy gminą Gdynia a QUEST Advertising SA

 • 550/2003/IV/P - 2003-01-31
  zakupienia do kwoty 3.000 EURO autorskich praw majątkowych do materiału fotograficznego przeznaczonego do ulotki pt. "Gdyńskie ścieżki rowerowe"

 • 551/2003/IV/P - 2003-01-31
  powołania komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie transparentu informującego o imprezach miejskich

 • 552/2003/IV/P - 2003-01-31
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni aneksów do umów z Towarzystwem Miłośników Gdyni

 • 553/2003/IV/P - 2003-01-31
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni aneksu do umowy SK/1564/OK./83- W/2002

 • 554/2003/IV/P - 2003-01-31
  dofinansowania wydania książki pt. "ABC Morskie" autorstwa Beaty Słuszkiewicz Kaczorowskiej i Stanisławy Fleszerowej - Muskat

 • 555/2003/IV/K - 2003-01-31
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 556/2003/IV/K - 2003-01-31
  ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2003

 • 557/2003/IV/K - 2003-01-31
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003 roku

 • 558/2003/IV/K - 2003-01-31
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 559/2003/IV/O - 2003-01-31
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 560/2003/IV/O - 2003-01-31
  przystąpienia do realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami" w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 561/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie dwóch ogłoszeń prasowych

 • 562/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót zamiennych na zadaniu pn. "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4"

 • 563/2003/IV/U - 2003-01-31
  wystąpienie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej, Wąskiej i Poprzecznej

 • 564/2003/IV/U - 2003-01-31
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla modernizacji ulicy Świętojańskiej

 • 565/2003/IV/U - 2003-01-31
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/690/UI/207/W/2002 z dnia 09.10.2002 na wykonanie odcinka drogi łączącej ulice Chwaszczyńską i Starochwaszczyńską

 • 566/2003/IV/U - 2003-01-31
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej obejmującej przebudowę istniejącej linii napowietrznej w rejonie skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Moniuszki

 • 567/2003/IV/R - 2003-01-31
  powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na wybór wykonawcy dokumentacji wstępnej projektu inwestycyjnego "Zapewnienie nowoczesnej i bezpiecznej obsługi przewozów pasażerskich i towarowych przez centrum miasta poprzez stworzenie węzła integracyjnego Gdynia Główna, przebudowę dworca PKP i budowę dworca autobusowego"

 • 568/2003/IV/S - 2003-01-31
  uregulowania opłaty za dowód rejestracyjny - samochód służbowy

 • 569/2003/IV/S - 2003-01-31
  wyrażenia zgody na zakup zamków i kluczy

 • 570/2003/IV/S - 2003-01-31
  wyrażenia zgody na zakup lamp biurowych

 • 571/2003/IV/S - 2003-01-31
  wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych

 • 572/2003/IV/S - 2003-01-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 573/2003/IV/S - 2003-01-31
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup druków akcydensowych

 • 574/2003/IV/S - 2003-01-31
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług introligatorskich

 • 575/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na konserwację systemów alarmowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokalach podległych w roku 2003

 • 576/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na konserwację instalacji c.o. i robót dodatkowych

 • 577/2003/IV/S - 2003-01-31
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów malarskich

 • 578/2003/IV/S - 2003-01-31
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 579/2003/IV/M - 2003-01-31
  wniesienia aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

 • 580/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 97 o pow. 33,00 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 581/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 97 o pow. 61,80 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 582/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 97 o pow. 44,10 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 583/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 97 o pow. 42,60 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 584/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 51 (U3) o pow. 15,78 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 585/2003/IV/M - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na dostawę rapidografów

 • 586/2003/IV/M - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na naprawę sprzętu komputerowego

 • 587/2003/IV/M - 2003-01-31
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 80 - 86

 • 588/2003/IV/M - 2003-01-31
  zasad wyrażania zgody na bezobciążeniowe odłączanie z księgi wieczystej KW 52653 nieruchomości lokalowych wybudowanych na nieruchomości przy ul. Bosmańskiej i Algierskiej

 • 589/2003/IV/M - 2003-01-31
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do ułamkowej części w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Błękitnej i Modrej

 • 590/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętopełka 19 - 23

 • 591/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 178 C

 • 592/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 62

 • 593/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kępa Oksywska 1

 • 594/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kępa Oksywska 2

 • 595/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Północnej - Hutniczej

 • 596/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zapotocznej 12

 • 597/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Perłowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 598/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 599/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 600/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 601/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 602/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 603/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 604/2003/IV/M - 2003-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 605/2003/IV/M - 2003-01-31
  zmiany umowy dzierżawy nr MG/65/73 na grunt położny przy ul. Spółdzielczej

 • 606/2003/IV/M - 2003-01-31
  zmiana umowy dzierżawy nr MG/49/2001 na grunt położony przy ul. Czeremchowej

 • 607/2003/IV/M - 2003-01-31
  zmiany uchwały nr 9558/2002/III Zarządu Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków dołączenia I wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chwarznieńskiej 170 F

 • 608/2003/IV/M - 2003-01-31
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Joanny Janulewicz Sierant Naczelnika Wydziały Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Makuszyńskiego 16

 • 609/2003/IV/M - 2003-01-31
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 610/2003/IV/M - 2003-01-31
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 611/2003/IV/M - 2003-01-31
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 612/2003/IV/M - 2003-01-31
  odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów 18

 • 613/2003/IV/K - 2003-01-31
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 614/2003/IV/M - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na naprawę kopiarki OCE

 • 615/2003/IV/P - 2003-01-31
  zawarcia kontraktu z Gminą Vaxjo (Szwecja) dla wdrażania projektu "SEBTrans - Link"

 • 616/2003/IV/S - 2003-01-31
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup kwiatów

 • 617/2003/IV/S - 2003-01-31
  wyrażenia zgody na zakup i montaż żaluzji w budynku Urzędu Miasta Gdyni lokalach podległych

 • 618/2003/IV/S - 2003-01-31
  zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych

 • 619/2003/IV/S - 2003-01-31
  wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup wody mineralnej

 • 620/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV

 • 621/2003/IV/M - 2003-01-31
  zmiany zarządzenia nr 431/2003/IV/M dotyczącego przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych

 • 622/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unruga z Bosmańską

 • 623/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie remontu krzyża harcerskiego - elementu Pomnika Gdyńskich Harcerzy

 • 624/2003/IV/O - 2003-01-31
  przyznania premii za IV kwartał 2002 r. dla Dyrektora SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Pana Mariana Kentnera

 • 625/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie kolorowych kserokopii oraz kserokopii na foliach

 • 626/2003/IV/O - 2003-01-31
  upoważnienia Pana K. Kubickiego - dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni do udziału w postępowaniu formalno-prawnym dotyczącym spadku jaki otrzymała szkoła

 • 627/2003/IV/P - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie grawerki pamiątkowej

 • 628/2003/IV/P - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na kompleksową usługę związaną z flagowaniem miasta Gdyni w 2003 roku

 • 629/2003/IV/O - 2003-01-31
  umorzenia należności najemcy sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 39

 • 630/2003/IV/U - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszeń prasowych

 • 631/2003/IV/S - 2003-01-31
  zmiany zarządzenia nr 311/02/IV/S dotyczącego zamówienia z wolnej ręki na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

 • 632/2003/IV/O - 2003-01-31
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 2537/2000/III dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Byłych Nauczycieli

 • 633/2003/IV/S - 2003-01-31
  powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Gdyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad dzielnic

 • 634/2003/IV/S - 2003-01-31
  usuwania pojazdów w mieście Gdyni

 • 635/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 291

 • 636/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 4,5,9 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 637/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 45,46 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 638/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 22 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 639/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 47 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 640/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 2,3 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 641/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 48 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 642/2003/IV/M - 2003-01-31
  wydzierżawienia lokalu nr 32,33,34,35,36,37 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 643/2003/IV/U - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu modernizacji skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską

 • 644/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów do kserokopiarek firmy Sharp

 • 645/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów do kserokopiarek firmy Canon

 • 646/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwacje kserokopiarek firmy Sharp

 • 647/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości

 • 648/2003/IV/S - 2003-01-31
  opłata za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 649/2003/IV/S - 2003-01-31
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup kawy, herbaty, cukru

 • 650/2003/IV/P - 2003-01-31
  otwarcie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt wieczorów jazzowych

 • 651/2003/IV/P - 2003-01-31
  organizacji koncertu zespołu muzycznego "FISZ"

 • 652/2003/IV/M - 2003-01-31
  podpisania aneksu do umowy dzierżawy nr 331/92

 • 653/2003/IV/S - 2003-01-31
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 654/2003/IV/P - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie nekrologu w Dzienniku Bałtyckim

 • 655/2003/IV/P - 2003-01-31
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów na realizację zadania "Zespół wyjazdów integracyjnych ‘2003"

 • 656/2003/IV/S - 2003-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 10.02.2003 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni z okazji 77 rocznicy nadania praw miejskich

 • 657/2003/IV/S - 2003-01-31
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Pogórze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.01.2003