Z dnia 2003-01-14

 • 363/2003/IV/S - 2003-01-14
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 364/2003/IV/P - 2003-01-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na organizację pobytu przedstawicieli Sail Taining International w Gdyni

 • 365/2003/IV/P - 2003-01-14
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia realizatora flagowania miasta Gdyni w 2003 roku

 • 366/2003/IV/P - 2003-01-14
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę kwiatów, wieńców i wiązanek okolicznościowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2003 roku

 • 367/2003/IV/R - 2003-01-14
  upoważnienia Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do dokonywania czynności proceduralnych związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 368/2003/IV/R - 2003-01-14
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1436/RU/49-W/02 dotyczącej wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni rejon Starego Obłuża

 • 369/2003/IV/R - 2003-01-14
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1437/RU/49-W/02 dotyczącej wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni rejon ulic Dickmna i Osada Rybacka

 • 370/2003/IV/R - 2003-01-14
  nabycia książek na potrzeby Wydziału Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni

 • 371/2003/IV/U - 2003-01-14
  akceptacji aneksu nr 2/2003 do umowy nr 36/99 na wykonanie ulicy Żeliwnej w Gdyni

 • 372/2003/IV/O - 2003-01-14
  zasad i trybu pracy oraz wzorów dokumentacji dla komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 373/2003/IV/O - 2003-01-14
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej w 2003 roku

 • 374/2003/IV/O - 2003-01-14
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej w 2003 roku

 • 375/2003/IV/S - 2003-01-14
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 376/2003/IV/S - 2003-01-14
  powołania Zespołu ds. wyborów do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23 02 2003 r.

 • 377/2003/IV/S - 2003-01-14
  powołania Zespołu pełnomocników ds. wyborów do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23.02.2003 r.

 • 378/2003/IV/S - 2003-01-14
  uzupełnienia uchwały nr 9416/02/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa Jerzemu Jałoszewskiemu - Dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni

 • 379/2003/IV/S - 2003-01-14
  przekazania środków finansowych na bilety autobusowe jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 380/2003/IV/S - 2003-01-14
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 381/2003/IV/S - 2003-01-14
  wyrażenia zgody na zakup i wywołanie filmów, zakup soków i mleka

 • 382/2003/IV/S - 2003-01-14
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów budowlanych i elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 383/2003/IV/S - 2003-01-14
  zatwierdzenie wyboru oferenta na konserwację windy KONE w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 384/2003/IV/S - 2003-01-14
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację instalacji c.o. i roboty

 • 385/2003/IV/S - 2003-01-14
  zatwierdzenia wyboru oferenta na konserwację windy OTIS w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 386/2003/IV/K - 2003-01-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego (przeciwko P.K.Konkel)

 • 387/2003/IV/K - 2003-01-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego (przeciwko P.K.Redman)

 • 388/2003/IV/K - 2003-01-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego (przeciwko P.P Marciniak)

 • 389/2003/IV/K - 2003-01-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego (przeciwko P.M.Kreft)

 • 390/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Piłsudskiego 50 A w Gdyni

 • 391/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Piłsudskiego 50 B w Gdyni

 • 392/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 31 w Gdyni

 • 393/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Gdyni

 • 394/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 74 - 78 w Gdyni

 • 395/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Gdyni

 • 396/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 112 w Gdyni

 • 397/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Olchowej 5 w Gdyni

 • 398/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 31 - 33 w Gdyni

 • 399/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 141 - 145 w Gdyni

 • 400/2003/IV/M - 2003-01-14
  określenia warunków regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej 15

 • 401/2003/IV/M - 2003-01-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Piaskowej

 • 402/2003/IV/M - 2003-01-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego róg Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat

 • 403/2003/IV/M - 2003-01-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

 • 404/2003/IV/M - 2003-01-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Witomińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 405/2003/IV/M - 2003-01-14
  upoważnienia do podpisania aktów notarialnych

 • 406/2003/IV/M - 2003-01-14
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt położony przy ul. Wrocławskiej 93 i przy ul. Świętojańskiej 19 - 23

 • 407/2003/IV/M - 2003-01-14
  upoważnienia do podpisania aktów notarialnych

 • 408/2003/IV/M - 2003-01-14
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Morskiej róg Owsianej

 • 409/2003/IV/M - 2003-01-14
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy nr MG/10/2001 na grunt położony przy ul. Hutniczej 9

 • 410/2003/IV/M - 2003-01-14
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 • 411/2003/IV/S - 2003-01-14
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni na 2003 rok

 • 412/2003/IV/P - 2003-01-14
  wyrażenia zgody na zakup wiązanki kwiatów na uroczystość 100 lecia urodzin Pani Zofii Jończyk

 • 413/2003/IV/U - 2003-01-14
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej gazowej wraz z przyłączami i słupkami przyłączeniowymi, energetycznej nn i Sn , trakcji trolejbusowej oraz oświetlenia w ulicy Świętojańskiej

 • 414/2003/IV/U - 2003-01-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Myśliwskiej

 • 415/2003/IV/S - 2003-01-14
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej oraz prenumeratę czasopism i periodyków specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2003

 • 416/2003/IV/S - 2003-01-14
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup herbaty, cukru, wykonanie stempli imiennych i nagłówkowych

 • 417/2003/IV/S - 2003-01-14
  wyrażenia zgody na opłatę abonamentu za używanie przez Urząd Miasta Gdyni odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2003 r.

 • 418/2003/IV/P - 2003-01-14
  udzielenia zamówienia publicznego na dziesięciokrotną wymianę grafiki na transparencie informacyjnym usytuowanym nad ul. Świetojańską o imprezach miejskich

 • 419/2003/IV/P - 2003-01-14
  powierzenia koordynacji działań we współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi SA i Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA zmierzających do aktywizacji obszaru tzw. "Międzytorze"

 • 420/2003/IV/S - 2003-01-14
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości /ręczniki papierowe, papier toaletowy/ na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 421/2003/IV/S - 2003-01-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na modyfikację programu komputerowego

 • 422/2003/IV/U - 2003-01-14
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących konstrukcji jezdni

 • 423/2003/IV/U - 2003-01-14
  wprowadzenia zmian w umowie nr KB/744/UK/125/W/2002 dotyczących zmniejszenia wynagrodzenia miesięcznego ryczałtowego w związku ze zmniejszeniem ilości komór sygnalizacyjnych i ostrzegawczych

 • 424/2003/IV/O - 2003-01-14
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówień publicznych dokonującej wyboru lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • 425/2003/IV/O - 2003-01-14
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • 427/2003/IV/P - 2003-01-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego (L. Kaiser, P. Wilk, K. Luczkowski)

 • 426/2003/IV/O - 2003-01-14
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych

 • 428/2003/IV/P - 2003-01-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego (Kupcy Gdyńscy)

 • 429/2003/IV/P - 2003-01-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego (B. Czapiewski)

 • 430/2003/IV/P - 2003-01-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Gdyni

 • 431/2003/IV/M - 2003-01-14
  przeprowadzenia przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 432/2003/IV/M - 2003-01-14
  wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli dot. rozwiązania umowy dzierżawy nr TG/349/1993

 • 433/2003/IV/P - 2003-01-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na montaż I demontaż flag reklamowych na ul. Świętojańskiej

 • 434/2003/IV/P - 2003-01-14
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w 2003 roku

 • 435/2003/IV/P - 2003-01-14
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 436/2003/IV/S - 2003-01-14
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek i faxów firmy Canon

 • 437/2003/IV/S - 2003-01-14
  naprawa drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta Gdyni o wartości do 3.000 EURO

 • 438/2003/IV/S - 2003-01-14
  unieważnienie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup cartridge i tonerów do kserokopiarek i faxów firmy Canon

 • 439/2003/IV/P - 2003-01-14
  rozliczenia umowy o dofinansowanie Nr 164/02/122 przez GOSiR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.01.2003