Budżet Gminy na 2003 rok

22 stycznia br. Rada Miasta Gdyni przyjęła budżet Gminy na 2003 r.

W obecnej, czwartej kadencji samorządu w Gdyni nastąpiła zmiana koncepcji finansowania rozwoju miasta.

W 2002 roku zakończył się pięcioletni program emisji obligacji na łączną kwotę 206.300.000 zł. W 2003 roku budżet nie będzie zasilany dodatkowymi środkami finansowymi. Będzie to budżet oparty o dochody własne, środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone oraz otrzymane subwencje i dotacje.

Rok 2003 pozwoli na przygotowanie dalszych zamierzeń inwestycyjnych poprzez opracowanie dokumentacji, przygotowania wykupu terenów, wykonanie prac geodezyjnych. Gdynia spłacając zadłużenie utrzymuje się w korzystnych proporcjach obciążenia budżetu, poniżej wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych. Konsekwentna spłata zadłużeń corocznie będzie zmniejszała ich poziom. Pozwoli to na dalsze uruchomienie obligacji lub zaciągnięcie kredytów na realizację przyszłych programów inwestycyjnych o dużej skali m.in. dokończenie Trasy Kwiatkowskiego.

Dalszym kierunkiem pozyskania środków finansowych dla budżetu będzie kontynuacja programów finansowanych w części z funduszy europejskich. Jest to długa droga, wymagająca wielu zabiegów proceduralnych, rzetelnego przygotowania dokumentacji oraz spełnienia wymogów standardów europejskich, lecz jak tego dowiodła trzecia kadencja samorządu - możliwa do osiągnięcia.

W budżecie 2003 r. środki na pokrycie potrzeb szeroko rozumianej sfery socjalnej, w tym płac z pochodnymi, dostaw mediów komunalnych a także na zadania z zakresu kultury, sportu i promocji miasta, zostały w pełni zabezpieczone. Zaplanowano również środki finansowe na kontynuację podstawowych zadań inwestycyjnych, najpilniejsze prace remontowe oraz obsługę zadłużenia.

Przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Gdyni na 2003 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

  • stan organizacyjny ulega zmianie, nadzór nad komendami powiatowymi Policji przejmują komendy wojewódzkie,
  • podstawą prognozy dochodów i projektu wydatków jest ich przewidywane wykonanie w 2002 r. oraz wskaźniki makroekonomiczne określone w I wersji założeń do projektu budżetu państwa;
  • stawki podatków i opłat lokalnych rosną o 2,3 proc.,
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2003 roku wyniesie 2,0 proc.,
  • kwoty dochodów redystrybuowanych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Pomorskiego;
  • środki na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, jednostkach kultury i przedszkolach (4 proc.) ujęte zostały w rezerwie celowej, natomiast dla zakładów budżetowych w planach wydatków tych zakładów;


Zgodnie z powyższymi założeniami prognozuje się, że dochody budżetu miasta w 2003 roku wyniosą 472.929.030 zł.

Wydatki budżetu miasta zostały oszacowane na kwotę 459.220.130 zł Wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu miasta stanowić będą w 2003 roku 8,4 proc. wydatków ogółem.

W 2003 roku kontynuowany będzie rozpoczęty w 2001 roku wykup obligacji komunalnych z "programu emisji w latach 1998 - 2002 " - 14 000.000 zł., spłata kredytu długoterminowego na zakup autobusów niskopodłogowych dla komunikacji miejskiej- 3.508.900 zł (wysokość rat ostatecznie zależeć będzie od kursu EURO w 2003 roku) oraz zakończenie spłaty pożyczki z NFOŚ na rozbudowę oczyszczalni ścieków "Dębogórze" - 1.100.000 zł.

Łącznie rozchody miasta w 2003 roku wyniosą 18.608.900 zł, co stanowi 3,9 proc. planowanych dochodów. Ogółem wydatki na obsługę zadłużenia miasta (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą 35.615.555 zł, tj. 7,5 proc. planowanych dochodów.Struktura planowanych wydatków w działach na 2003 r.
Dokumenty do pobrania (format doc/xls)
  1. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - uchwały i strona tytułowa
  2. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - załączniki
  3. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - uchwała w sprawie przyjęcia założeń do budżetu
  4. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - plan dochodów i wydatków
  5. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - załączniki
  6. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - plan funduszy celowych
  7. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - informacja o stanie mienia komunalnego
  8. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - plany finansowe jednostek
  9. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - załączniki
  10. Budżet miasta Gdyni na 2003 rok - plan wydatków dla organizacji pozarządowych

 

Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu (format doc/xls)

 

  1. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - wstęp
  2. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - analiza wykonania
  3. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  4. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  5. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  6. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  7. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  8. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  9. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  10. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki
  11. Informacja o wykonaniu budżetu za 1 półrocze 2003 - załączniki

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu (format doc/xls)

 

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu - spis treści
  2. Ocena realizacji budżetu, analiza wykonania
  3. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu miasta za 2003 rok
  4. Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2003 roku wg źródeł
  5. Wydatki
  6. Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za okres I - XII 2003r.
  7. Wydatki majątkowe
  8. Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2003 roku
  9. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2003 roku
  10. Zestawienie wykonania wydatków na pozostałe zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za 2003 rok
  11. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2003r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni.
  12. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2003r. środków specjalnych jednostek Gminy Miasta Gdyni.
  13. Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za rok 2003
  14. Dotacje udzielone na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w 2003 roku
  15. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2003r., Wartość udziałów i akcji gminy miasta Gdyni w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2003 r.
  16. Sprawozdanie z realizacji: planu przychodów i wydatków oraz zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planu przychodów i wydatków oraz zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.03.2004