Z dnia 2002-10-22

 • 9410/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na projekt przygotowanie do druku i druk informatora 'Gdynia bez barier'

 • 9411/2002/III - 2002-10-22
  zasad realizacji przebudowy wiaduktu w ul. Stryjskiej określonych przez PKS S.A. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

 • 9412/2002/III - 2002-10-22
  zasad realizacji przebudowy wiaduktu w ul. Stryjskiej określonych przez PKS Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 9413/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie fragmentu 'Fotela Kinomana'

 • 9414/2002/III - 2002-10-22
  wyrażenia zgody na zakup roślin ogrodowych - nagród przyznanych w konkursie na najpiękniejszy balkon w dzielnicy Karwiny

 • 9415/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej regulacji potoku Źródło Marii

 • 9416/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Jałoszewskiemu - Dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni

 • 9417/2002/III - 2002-10-22
  przyznania premii za III kwartał 2002 r dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

 • 9418/2002/III - 2002-10-22
  umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych

 • 9419/2002/III - 2002-10-22
  zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Miasta Gdyni w imprezie międzynarodowej 'Kieler Woche 2003'

 • 9420/2002/III - 2002-10-22
  wyrażenia zgody na zakup kalendarzy o wartości do 3.000 EURO dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 9421/2002/III - 2002-10-22
  zmiany wykazu nr 646/02/III do uchwały nr 7443/02/III dotyczącej ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starodworcowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9422/2002/III - 2002-10-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową położoną przy ul. Zamenhofa na rzecz Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. 'ENERGA'

 • 9423/2002/III - 2002-10-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9424/2002/III - 2002-10-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9425/2002/III - 2002-10-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 166 E przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9426/2002/III - 2002-10-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Placu Górnośląskim

 • 9427/2002/III - 2002-10-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej

 • 9428/2002/III - 2002-10-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wielkopolskiej

 • 9429/2002/III - 2002-10-22
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego 4

 • 9430/2002/III - 2002-10-22
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4573/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 'Śródmieście' Sp. z o.o

 • 9431/2002/III - 2002-10-22
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4575/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Przychodni 'U Źródła Marii' Sp. z o.o.

 • 9432/2002/III - 2002-10-22
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4585/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz 'Vita Med.' Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.

 • 9433/2002/III - 2002-10-22
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4584/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

 • 9434/2002/III - 2002-10-22
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4572/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Gdynia Północ' Sp. z o.o.

 • 9435/2002/III - 2002-10-22
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4580/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz 'Przychodni Dąbrowa Dąbrówka' Sp. z o.o.

 • 9436/2002/III - 2002-10-22
  akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na odławianie zwierząt wałęsających się na terenie miasta Gdyni

 • 9437/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 3.000 EURO na wykonanie tablic informacyjnych

 • 9438/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na zakup publikacji 'Przedsiębiorczość' na potrzeby Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 • 9439/2002/III - 2002-10-22
  anulowania uchwały nr 5200/01/III dotyczącej wykonania zadań wynikających z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców

 • 9440/2002/III - 2002-10-22
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 9441/2002/III - 2002-10-22
  wyrażenia zgody na wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu parku na Chwarznie

 • 9442/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych prac projektowych Drogi Różowej Etap III - 1 faza

 • 9443/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu - Droga Różowa likwidacja uciążliwości etapu I - budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Śląskiej 55

 • 9444/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu 'Przebudowa układu drogowego związanego z budową osiedla 'Dominium Gdyńskie'

 • 9445/2002/III - 2002-10-22
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi dotyczącej wymiany stolarki okiennej w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 9446/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowy ulicy Myśliwskiej

 • 9447/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ulicy Dembińskiego etap I

 • 9448/2002/III - 2002-10-22
  wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 'budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni'

 • 9449/2002/III - 2002-10-22
  akceptacji treści umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej zadania inwestycyjnego pn. 'Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego'

 • 9450/2002/III - 2002-10-22
  zwiększenia o 20 % wartości umowy na zakup kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 9451/2002/III - 2002-10-22
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 17'

 • 9452/2002/III - 2002-10-22
  wyrażenia zgody na zlecenie wykonania zadania polegającego na posadzeniu krzewów przy pętli trolejbusowej w Gdyni Cisowej

 • 9453/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zagospodarowanie terenu zieleni na tyłach Przedszkola Nr 28 przy ul. Narcyzowej

 • 9454/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na druk folderu 'Gdynia Żeglarską Stolicą Polski'

 • 9455/2002/III - 2002-10-22
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO pn. 'Szalety miejskie w Gdyni'

 • 9456/2002/III - 2002-10-22
  wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą adaptacji obiektu poprzez instalację dźwigu osobowego w budynku użytkowanym przez NZOZ 'Wzgórze Św. Maksymiliana' Sp. z o.o.

 • 9457/2002/III - 2002-10-22
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników

 • 9458/2002/III - 2002-10-22
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witomińskiej, Konwaliowej, Kieleckiej i Rolniczej

 • 9459/2002/III - 2002-10-22
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na modernizacje skrzyżowania ulic: Unruga, Bosmańskiej

 • 9460/2002/III - 2002-10-22
  zlecenie uporządkowania terenu zieleni przy ul. Moniuszki, Swietopełka i Wendy

 • 9461/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie pomiarów równoważnych poziomu dźwięku A dla pory dnia i nocy w ciągu Drogi Różowej

 • 9462/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 13

 • 9463/2002/III - 2002-10-22
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania 'Oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej etap II w Gdyni

 • 9464/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy przy przejmowaniu nieruchomości - zabudowania po dawnej kotłowni wraz z przyległym ogrodzonym placem położonym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16

 • 9465/2002/III - 2002-10-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na II etap remontu kapitalnego połaci dachowej budynku użytkowanego przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej

 • 9466/2002/III - 2002-10-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie robót dekarsko - blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 16

 • 9467/2002/III - 2002-10-22
  zmiany aneksu do umowy nr SK 1833/OZ/1214/02 dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie grup zajęciowych dla młodzieży

 • 9468/2002/III - 2002-10-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania pt. 'Ewidencja ruchomych dóbr kultury w obiektach sakralnych na terenie miasta Gdyni'

 • 9469/2002/III - 2002-10-22
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty 30

 • 9470/2002/III - 2002-10-22
  zwiększenia do 20 % wartości zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji systemu łączności Straży Miejskiej

 • 9471/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie mapy do celów projektowych ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 9473/2002/III - 2002-10-22
  Zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gdyni

 • 9472/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizacje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez debatę z młodzieżą

 • 9474/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę drogi dojazdowej do planowanego na potoku Źródło Marii zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 9475/2002/III - 2002-10-22
  Przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.

 • 9476/2002/III - 2002-10-22
  Akceptacja wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór programów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych

 • 9477/2002/III - 2002-10-22
  Zmiany uchwały nr 8442/02/III na przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych

 • 9478/2002/III - 2002-10-22
  Zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wybór programów z zakresu profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla uczniów

 • 9479/2002/III - 2002-10-22
  Otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na oświetlenie ulic Gdyni

 • 9480/2002/III - 2002-10-22
  Ustalenia warunków użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Necla 11 - 13

 • 9481/2002/III - 2002-10-22
  Zmiany uchwały nr 9328/02/III dotyczącej instalacji monitoringu na Chwarznie

 • 9482/2002/III - 2002-10-22
  Ustalenie ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 217 o pow. 148 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9483/2002/III - 2002-10-22
  Ustalenie ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 217 o pow. 117 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9484/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO polegającego na wykoszeniu nieużytków i uporządkowaniu terenu zieleni przy ul. Miłej

 • 9485/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Starochwaszczyńskiej etap II

 • 9486/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego na wydanie drukiem referatów przygotowanych na konferencję 'Korzenie Gdyni'

 • 9487/2002/III - 2002-10-22
  Zmiany uchwały nr 9281/02/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9488/2002/III - 2002-10-22
  Wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup niezbędnego osprzętu do posiadanego urządzenia do wykonywania pomiarów poziomu hałasu

 • 9489/2002/III - 2002-10-22
  Przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja

 • 9490/2002/III - 2002-10-22
  Wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 89

 • 9491/2002/III - 2002-10-22
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację spotkania promocyjnego w trakcie dorocznej konferencji międzynarodowej dotyczącej regat Cutty Sark Tall Ships Races 2003

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.10.2002