Z dnia 2002-10-15

 • 9348/2002/III - 2002-10-15
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 9349/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na posadzenie drzew w ul. Dickmana za usunięcie zieleni w ramach budowy łącznika w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

 • 9350/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej iluminacji kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu

 • 9351/2002/III - 2002-10-15
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla oświetlenia ulicy Zielonej

 • 9352/2002/III - 2002-10-15
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/498/UI/145/W/2002 na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dzielnicy 'Meksyk'

 • 9353/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie i montaż urządzeń zabudowanych na terenie zieleni przy ul. Strażackiej

 • 9354/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu rekultywacji terenu przy projektowanym zbiorniku retencyjnym Krykulec

 • 9355/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie udrożnienia rowu w Gdyni - Wiczlinie

 • 9356/2002/III - 2002-10-15
  zlecenia dozoru nad obiektem gminnym - zbiornikiem retencyjnym wód opadowych Nr 2, zlokalizowanych w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

 • 9357/2002/III - 2002-10-15
  wykonania grawerowanych dyplomów dla nauczycieli publicznego Zespołu Szkół Katolickich

 • 9358/2002/III - 2002-10-15
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych w trybie do 3.000 EURO

 • 9359/2002/III - 2002-10-15
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wymianę stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez NZOZ 'Wzgórze Św. Maksymiliana' Sp. z o.o./

 • 9360/2002/III - 2002-10-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9361/2002/III - 2002-10-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9362/2002/III - 2002-10-15
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej

 • 9363/2002/III - 2002-10-15
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej

 • 9364/2002/III - 2002-10-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starogardzkiej 10 - 12

 • 9365/2002/III - 2002-10-15
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdyni przy ul. Legionów

 • 9366/2002/III - 2002-10-15
  zmiany uchwały nr 8432/2002/III dotyczącej skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Imbirowej 14

 • 9367/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie projektu i przygotowanie do druku folderu 'Gdynia Żeglarską Stolicą Polski'

 • 9368/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na realizację filmu pt. 'Dzień Europy - wizytówka Gdyni'

 • 9369/2002/III - 2002-10-15
  przyjęcia treści umowy użyczenia biurowego sprzętu elektronicznego na potrzeby Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 • 9370/2002/III - 2002-10-15
  wyrażenia zgody na wykonanie usługi w zakresie przewozu osób taksówkami osobowymi w wyborach samorządowych

 • 9371/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu - Droga Różowa etap II i II a

 • 9372/2002/III - 2002-10-15
  zatwierdzenia umowy dodatkowej do umowy nr 1/TBS/98 o pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego w przygotowaniu do realizacji zadania p.n. 'Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni'

 • 9373/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie 8 sztuk flag okolicznościowych

 • 9374/2002/III - 2002-10-15
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji 'Droga Różowa Etap III - 1 faza'

 • 9375/2002/III - 2002-10-15
  zlecenia wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych na wykonanie modernizacji skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej

 • 9376/2002/III - 2002-10-15
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy pasa wyłączeniowego z ul. Morskiej w Obwodową

 • 9377/2002/III - 2002-10-15
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wykonania miejsc postojowych przy ul. Cechowej

 • 9378/2002/III - 2002-10-15
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy ul. Żwirowej klasy D

 • 9379/2002/III - 2002-10-15
  zlecenia wykonania projektu budowlano - wykonawczego ul. Żwirowej

 • 9380/2002/III - 2002-10-15
  zawarcia ugody pomiędzy Gminą Gdynia a Panią D.Wojdat dotyczącej jej roszczeń związanych z wypadkiem na schodach prowadzących z ul. Pomorskiej do ul. Warszawskiej

 • 9381/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wymiany kabla oświetleniowego oraz demontażu dwóch lamp w ul. Ramułta

 • 9382/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wpustów ulicznych przy budynku ul. Śląska 74

 • 9383/2002/III - 2002-10-15
  akceptacji trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki na roboty dodatkowe dotyczące wykonania adaptacji pomieszczeń wydzielonych na dwie świetlice socjoterapeutycznych w budynku przy ul. Morskiej 89

 • 9384/2002/III - 2002-10-15
  obsługi spotkania w Gdyni przedstawicieli partnerów w projekcie TELLUS

 • 9385/2002/III - 2002-10-15
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatu pomiarowego zewnętrznych granic miasta Gdyni

 • 9386/2002/III - 2002-10-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zakręt do Oksywia przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9387/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotek informacyjnych w ramach realizacji programu 'Bezpieczna Dzielnica'

 • 9388/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotek w ramach realizacji programu 'Bezpieczna Dzielnica'

 • 9389/2002/III - 2002-10-15
  zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji dotyczącego pełnienia przez policjantów dodatkowej służby patrolowej

 • 9390/2002/III - 2002-10-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na udźwiękowienie filmu promocyjnego 'Gdynia pod żaglami' w związku z udziałem miasta Gdyni w Międzynarodowych Targach Turystycznych 'Tour Salon'

 • 9391/2002/III - 2002-10-15
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu z okazji pożegnania lata

 • 9392/2002/III - 2002-10-15
  zmiany uchwały nr 5804/01/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sojowej

 • 9393/2002/III - 2002-10-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Harcerskiej 1 - 7

 • 9394/2002/III - 2002-10-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108 b - 112 c

 • 9395/2002/III - 2002-10-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 148

 • 9396/2002/III - 2002-10-15
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 98 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9397/2002/III - 2002-10-15
  Wyrażenia zgody na wykonanie zadania polegającego na posadzeniu krzewów i remontu trawnika przy ul. Halickiej

 • 9398/2002/III - 2002-10-15
  Zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Bławatnej

 • 9399/2002/III - 2002-10-15
  Zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Partyzantów 42

 • 9400/2002/III - 2002-10-15
  Zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Gedymina

 • 9401/2002/III - 2002-10-15
  Dofinansowania kosztów wyjazdu dyrektorów gdyńskich szkół zawodowych do Austrii

 • 9402/2002/III - 2002-10-15
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat

 • 9403/2002/III - 2002-10-15
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej

 • 9404/2002/III - 2002-10-15
  Zawarcia umowy z Pomocowym Centrum 'Caritas' na realizacje zadania w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy

 • 9405/2002/III - 2002-10-15
  rozpoczęcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na skład druk i kolportaż tygodnika 'Ratusz' NA ROK 2003

 • 9406/2002/III - 2002-10-15
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.10.2002